Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 ZUPJS, 94/2010-ZIU, 10/2012 ZUJF), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l. RS, št. 16/2007-UPB 5, 101/2007-Odl.US, 36/2008, 22/2009-Odl. US: U-I-205/07-10, 55/2009:Skl. US. U-I-356/07-13, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 16/2010 Odl.US: U-I-256/08-27, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/2011, 34/2011 Odl. US: U-I-205/10-23, 40/2012- ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/2010 – UPB 1, 38/2012 in 57/2014)  je Občinski svet občine Videm na 5. redni seji dne 31. marca  2015 sprejel

 

PRAVILNIK

O DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O KRITERIJIH IN POSTOPKIH ZA SPREJEM OTROK V VRTEC, TER O POSTOPKU ZAPOSLOVANJA V VRTCU

 

1. člen

V Pravilniku o kriterijih in postopkih za sprejem otrok v vrtec ter o postopku zaposlovanja v vrtcu (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 27/2010, 18/2011 in  27/2012)  se v 8. členu za prvim  odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:

 

 ● Otroke, ki se vpisujejo v vrtec po razpisnem roku, se uvrsti na čakalni seznam po kronološkem vrstnem redu vpisa.

in dosedanji tretji odstavek nadomesti z besedilom:

· Vrtec med šolskim letom vključuje otroke iz čakalnega seznama glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na datum želenega vstopa, pri čemer imajo prednost pri vključitvi v vrtec otroci, ki jih starši želijo vključiti prej.

Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.

 

2. člen

Pravilnik o dopolnitvah se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 602-1/2015-19            

Datum: 31.3.2015

 

 

Občina Videm

 

Friderik Bračič, župan

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor