Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo 2 (Uradni list RS, št. 94/07), 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in spremembe) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07) je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 18. redni seji dne 27. 8. 2008 sprejel

O D L O K

o zaključnem računu proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kranjska Gora za leto 2007, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb, račun financiranja, zaključni račun rezervnega sklada ter bilanco stanja.

2. člen

Prihodki in odhodki proračuna ter drugi prejemki in izdatki proračuna za leto 2007 so realizirani v naslednjih zneskih:

------------------------------------------------------------

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV                    V EUR

------------------------------------------------------------

      konto                                     REALIZ. 2007

------------------------------------------------------------

I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)             9.100.883

70    DAVČNI PRIHODKI                              4.948.405

      700 Davki na dohodek in dobiček              2.797.776

      703 Davki na premoženje                      1.513.460

      704 Domači davki na blago in storitve          637.169

71    NEDAVČNI PRIHODKI                            3.656.025

      710 Udeležba na dobičku in dohodki od        2.157.033

      premoženja

      711 Takse in pristojbine                        11.327

      712 Denarne kazni                                4.581

      713 Prihodki od prodaje blaga in               283.386

      storitev

      714 Drugi nedavčni prihodki                  1.199.698

72    KAPITALSKI PRIHODKI                            135.207

      720 Prihodki od prodaje osnovnih                14.352

      sredstev

      722 Prihodki od prodaje zemljišč in            120.855

      neopredmetenih dolgoročnih sredstev

73    PREJETE DONACIJE                                 5.270

      730 Prejete donacije iz domačih virov            5.270

74    TRANSFERNI PRIHODKI                            355.976

      740 Transferni prihodki iz drugih              355.976

      javnofinančnih institucij

II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)                 7.828.142

40    TEKOČI ODHODKI                               1.861.752

      400 Plače in drugi izdatki zaposlenim          376.782

      401 Prispevki delodajalcev za socialno          59.707

      varnost

      402 Izdatki za blago in storitve             1.353.843

      403 Plačila domačih obresti                          0

      409 Rezerve                                     71.420

41    TEKOČI TRANSFERI                             1.986.943

      410 Subvencije                                  51.702

      411 transferi posameznikom in                  674.910

      gospodinjstvom

      412 Transferi neprofitnim organizacijam        361.981

      in ustanovam

      413 Drugi domači tekoči transferi              898.350

42    INVESTICIJSKI ODHODKI                        1.911.652

      420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev       1.911.652

43    INVESTICIJSKI TRANSFERI                      2.067.795

      431 Investicijski transferi pravnim in       1.898.844

      fizičnim osebam, ki niso proračunski

      uporabniki

      432 Investicijski transferi proračunskim       168.953

      uporabnikom

III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)                1.272.741

------------------------------------------------------------

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

------------------------------------------------------------

IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA             0

      KAPITALSKIH DELEŽEV (750)

75    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL                        0

      750 Prejeta vračila danih posojil                    0

V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH               0

      DELEŽEV (441)

44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH

      DELEŽEV

      441 Povečanje kapitalskih deležev in

      naložb

VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE

      KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

------------------------------------------------------------

C.    RAČUN FINANCIRANJA

------------------------------------------------------------

VII.  ZADOLŽEVANJE (500)                                   0

50    ZADOLŽEVANJE                                         0

      500 Domače zadolževanje                              0

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)

55    ODPLAČILO DOLGA

      550 Odplačila domačega dolga

IX.   SPREMEMBE STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH         1.272.741

      (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

XII.  STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12.     1.119.628

      PRETEKLEGA LETA

------------------------------------------------------------

3. člen

Presežek sredstev proračuna preteklih let v višini 932.452 € je bil že razporejen v proračun za leto 2008, od tega 22.123 € namenskih sredstev za odpravo plačnih nesorazmerij, presežek leta 2007 pa bomo razporedili z rebalansom proračuna za leto 2008.

Presežek namenskih sredstev v skladu s 43. členom Zakona o javnih financah in 7. členom Odloka o proračunu za leto 2007 je naslednji:

Sredstva požarne takse                             1.053,00 €

 

Sredstva pavšalne turistične takse                 2.309,75 €

 

Sredstva okoljske dajatve – odlaganje odpadkov    29.761,85 €

 

Sredstva okoljske dajatve – odvajanje odpadnih    41.732,21 €

voda                                                         

 

Sredstva za gradnjo kanalizacije (priključnine)    9.283,94 €

 

Sredstva počitniške dejavnosti                     4.324,73 €

 

Skupaj:                                          88.465,48 €.

4. člen

Saldo na računu proračunske rezerve na dan 31. 12. 2007 v višini 130.199,31 € se prenese v leto 2008.

5. člen

Posebni del zaključnega računa proračuna z obrazložitvami in bilanca stanja so sestavni del odloka.

6. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 410/1- 32/2007-MP

Kranjska Gora, dne 25. avgusta 2008

Župan

Občine Kranjska Gora

Jure Žerjav l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor