Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS št 79/99 z vsemi spremembami in dopolnitvami) in 16. člena statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012)  je občinski svet Občine Kranjska Gora na 25. seji , dne 29.05.2013 sprejel

ODLOK

O 1. SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE KRANJSKA GORA ZA LETO 2013

1. člen

V odloku o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 38/2012) se 3. člen spremeni tako, da se glasi:

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

S K U P A J    P R I H O D K I  (70+71+72+73+74+78)

9.770.908

 

  

TEKOČI PRIHODKI  (70+71)

7.643.660

70

 

DAVČNI PRIHODKI  (700+703+704+706)    

5.370.552

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

3.538.137

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

1.236.660

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

595.755

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI  PRIHODKI  (710+711+712+713+714)

2.273.108

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA

1.801.858

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

3.000

712

 

GLOBE IN DRUGE DENARNE KAZNI

28.000

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

306.000

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

134.250

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI  (720+721+722)

140.000

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

70.000

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEOPREDMETENIH SREDSTEV

70.000

73

  

PREJETE DONACIJE  (730+731)

0

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

0

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

  

TRANSFERNI PRIHODKI  (740+741)  

1.987.248

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

1.005.358

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

981.890

78

  

PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE  (786+787)

0

786

 

OSTALA PREJETA SREDSTVA IZ PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

0

787

 

PREJETA SREDSTVA OD DRUGIH EVROPSKIH INSTITUCIJ

0

 

II.

S K U P A J    O D H O D K I  (40+41+42+43)

10.425.971

40

 

TEKOČI ODHODKI  (400+401+402+403+409)

2.899.855

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

421.948

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

68.700

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

2.304.207

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

0

409

 

REZERVE

105.000

41

 

TEKOČI TRANSFERI  (410+411+412+413)

3.263.288

410

 

SUBVENCIJE

186.752

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

1.182.066

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

428.623

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI

1.465.847

414

 

TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

0

42

   

INVESTICIJSKI ODHODKI  (420)

3.229.304

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

3.229.304

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI  (431+432)

1.033.524

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

659.183

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

374.341

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.)

-655.063

B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV  (750+751+752)

0

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

0

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV  (440+441)

0

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV IN FINANČNIH NALOŽB

0

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV  (IV. - V.)

0

C.   R A Č U N   F I N A N C I R A N J A

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE  (500)

0

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0

55

VIII.

ODPLAČILA  DOLGA  (550)

0

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

0

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH (III.+VI.+X.) = (I.+IV.+VII.) - (II.+V.+VIII.)

-655.063

Proračunski primanjkljaj se pokriva iz presežkov preteklih let.

2. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,  uporablja pa se od 01.06.2013 dalje.

 

Št.: 410-0001/2012-11

Kranjska Gora, dne  29.05.2013

 

Občina Kranjska Gora

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor