Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS št. 86/2010), Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011) in 16. Člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin št, 16/2010-UPB1) je Občinski svet Občine Videm sprejel na svoji 9. redni seji dne 20.12.2011 naslednji

 

 

PRAVILNIK

 

 

O ODDAJANJU NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA OBČINE VIDEM V NAJEM

 

 

1.      SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(1) S tem pravilnikom se ureja oddajanje v najem nepremičnega  premoženja Občine Videm, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik razen, če ni s posebnim pravilnikom oddajanje v najem že določeno.

 

 

2. člen

 

 

(1) Gospodarjenje in upravljanje z nepremičnim premoženjem je v pristojnosti občinske uprave občine.

 

 

(2) Občinska uprava občine vodi register sklenjenih najemnih.

 

 

3. člen

 

 

Posamezni izrazi, uporabljeni v pravilniku, imajo naslednji pomen:

 

 

- nepremično premoženje po tem pravilniku so poslovni prostori v lasti in upravljanju Občine Videm.  

 

 

- za poslovni prostor se šteje en ali več prostorov namenjenih poslovni dejavnosti, ki so praviloma gradbena celota in imajo skupen vhod,

 

 

2.      POSTOPEK ODDAJE V NAJEM

 

 

4. člen

 

 

Pri oddajanju nepremičnega premoženja v najem se upoštevajo pogoji in postopek, ki jih določata Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: zakon) ter Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (v nadaljevanju: uredba). V primeru spremembe zakona in uredbe se uporabljata spremenjeni zakon in uredba. V primeru morebitnih nasprotij med zakonom, uredbo in tem pravilnikom se uporabljajo določbe zakona in uredbe.

 

 

5. člen

 

 

Postopek za oddajo v najem se začne na podlagi vloge stranke ali na pobudo upravljavca nepremičnine.

 

 

6. člen

 

 

Oddaja nepremičnega premoženja v najem se izvede na podlagi ene izmed naslednjih metod:

 

 

- javna dražba,

 

 

- javno zbiranje ponudb,

 

 

- neposredna pogodba.

 

 

7. člen

 

 

V primeru oddaje nepremičnega premoženja v najem na podlagi metode javne dražbe ali javnega zbiranja ponudb vodi postopek oddaje tričlanska komisija, ki jo s sklepom imenuje župan.

 

 

8. člen

 

 

Za oddajo istovrstnih nepremičnin v najem, se v skladu z zakonom pripravi načrt oddajanja nepremičnega premoženja v najem, ki je priloga proračuna in ga sprejme občinski svet.

 

 

9. člen

 

 

Če ta pravilnik ne določa drugače, se nepremičnina odda v najem s sklenitvijo najemne pogodbe.

 

 

10. člen

 

 

Najemna pogodba o oddaji poslovnih prostorov v najem mora poleg obveznih sestavin, ki jih določa uredba, vsebovati tudi:

 

 

- podatek o lokaciji poslovnega prostora,

 

 

- podatek o dejavnosti, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru,

 

 

- določila o uporabi skupnih delov in naprav,

 

 

- določilo o trajanju najemnega razmerja,

 

 

- odpovedni rok,

 

 

- način podaljšanja pogodbenega razmerja.

 

 

11. člen

 

 

Pred prevzemom poslovnega prostora v najem in ob predaji (vračilu) izpraznjenega poslovnega prostora se sestavi zapisnik, v katerem se popiše stanje prostora in opreme.

 

 

12. člen

 

 

Z najemno pogodbo se najemnika zaveže:

 

 

- da najeti poslovni prostor uporablja kot dober gospodar,

 

 

- da najeti poslovni prostor vzdržuje v skladu s standardi vzdrževanja,

 

 

- da je v primeru nujnega popravila najetega poslovnega prostora to dolžan takoj sporočiti občini oziroma upravniku nepremičnine, vendar najkasneje v treh dneh,

 

 

- da je dolžan sam odpraviti oziroma povrniti vso škodo v poslovnem prostoru oziroma stavbi, ki jo je povzročil sam,

 

 

- da krije stroške obratovanja in tekočega vzdrževanja,

 

 

- da je po prenehanju najema dolžan poslovni prostor s ključi vrniti v stanju, v kakršnem ga je prevzel, upoštevajoč normalno rabo.

 

 

3.      VIŠINA NAJEMNINE

 

 

13. člen

 

 

(1) Cenik najemnine za poslovne prostore sprejme občinski svet občine ob koncu leta za naslednje leto.

 

 

(2) Cenik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na spletni strani občine.

 

 

14. člen

 

 

(1) V upravičenih primerih lahko najemnik oziroma zakupnik pisno zaprosi za znižanje najemnine oziroma zakupnine. Prošnja, ki se vloži na občini, mora biti utemeljena.

 

 

(2) Šteje se, da gre za upravičen primer:

 

 

- kadar najemnik poslovnega prostora ne more opravljati dejavnosti zaradi bolezni, ki je daljša od 60 dni, če opravlja v poslovnem prostoru dejavnost sam kot edini zaposleni,

 

 

- za čas adaptacije poslovnega prostora, s predhodnim pisnim soglasjem najemodajalca in v okviru terminskega plana izvajanja del,

 

 

(3) Najemnina se na podlagi prošnje lahko zniža do največ 50 odstotkov. Znižanje najemnine s sklepom odobri župan. V sklepu se navede odstotek znižanja in višina znižane najemnine ter čas znižanja najemnine (od kdaj do kdaj se zaračunava znižana najemnina).

 

 

15. člen

 

 

(1)Izhodiščna mesečna najemnina za poslovne prostore je izražena v EUR/m2 in se določi glede na:

 

 

- lokacijo, na kateri se poslovni prostor nahaja,

 

 

- dejavnost, ki se bo opravljala v poslovnem prostoru.

 

 

Lokacije in dejavnosti se določijo v ceniku, ki ga za vsako leto sprejme občinski svet.

 

 

(2) Če se v poslovnem prostoru opravlja več dejavnosti, se pri oblikovanju višine najemnine upošteva dejavnost, ki spada v višjo skupino.

 

 

16. člen

 

 

(1) Najemnik poslovnega prostora plačuje mesečno najemnino najkasneje do 25. v mesecu za prejšnji mesec, razen v primerih, ko je to drugače dogovorjeno z najemno pogodbo.

 

 

(2) V primeru zamude plačila se zaračunavajo zakonite zamudne obresti.

 

 

4.      PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

17. člen

 

 

(1) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za poslovne prostore, ki jih oddajajo v najem krajevne skupnosti, javne ustanove in podjetja v večinski lasti občine.

 

 

(2) Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za oddajo zaklonišč, kioskov, stojnic in drugih javnih površin za opravljanje poslovnih in drugih dejavnosti, če to ni urejeno v kakšnem drugem občinskem predpisu.

 

 

18. člen

 

 

Najemne pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo tega pravilnika, ostanejo v veljavi do izteka pogodbeno dogovorjenega roka. K veljavnim pogodbah se sklenejo aneksi zaradi uskladitve višine najemnine z veljavnim cenikom najemnin.

 

 

19. člen

 

 

(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati  Pravilnik o oddajanju poslovnih prostorov v najem ( Uradni list RS, št.106/2003).

 

 

20. člen

 

 

Ta pravilnik se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in začne veljati 01.01.2012.

 

 

Številka:  003-3321/2011

 

 

Datum: 28.11.2011

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor