Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi določb zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.79/99) in 18. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 8/00, 79/00) je Občinski svet občine Kobarid na 33. seji dne 6. 12. 2001 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Kobarid za leto 2001

 

 

1. člen

 

 

V odloku o proračunu Občine Kobarid za leto 2001 (Uradni list RS, št. 63/00) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

 

 

“2. člen

 

 

Občinski proračun se za leto 2001 določa v naslednjih zneskih:

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

                 bilanca prihodkov in odhodkov    račun financiranja

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Prihodki         1.199,990.500 SIT                32,000.000 SIT

 

 

Odhodki          1.231,416.820 SIT

 

 

Presežek                                          32,000.000 SIT

 

 

Primanjkljaj        31,426.320 SIT

 

 

--------------------------------------------------------------------

 

 

Sestavni del odloka o proračunu Občine Kobarid (v nadaljnjem besedilu: odlok) sta tudi Bilanca prihodkov in odhodkov ter Račun financiranja.«

 

 

2. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 1. 1. 2001.

 

 

 

 

 

Št. 40302-2/000

 

 

Kobarid, dne 6. decembra 2001.

 

 

Župan

    Občine Kobarid

    Pavel Gregorčič, inž. l. r.

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor