Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi  Zakona o lokalni samoupravi – (ZLS-UPB 2) (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), Zakona o športu (ZSpo) (Uradni list RS, št. 22/98, 97/01-ZSDP, 110/02-ZGO-1, 15/03-ZOPA), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 114/07 – ZIPRS0809, 61/08, 99/09-ZIPRS1011, 3/13), Nacionalnega program športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014 – 2023 (NPS), Odloka o uresničevanju javnega interesa na področju  športa v občini Divača – UPB 1 (Uradni list RS št. 57/12-UPB1), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15) je Občinski svet Občine Divača na svoji 6. redni seji, dne 4.6.2015,  sprejel

 

ODLOK

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI DIVAČA

 

1.člen

Spremeni se 1. člen, tako, da se za obstoječi prvi odstavek doda nov, drugi, odstavek, ki glasi:

V Odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2.člen

Spremeni se 11. člen, tako, da se na koncu obstoječega besedila doda novo besedilo, ki glasi:

v drugem odstavku za točko 10. doda novo besedilo, ki glasi:

Obvezni sestavni deli razpisne dokumentacije so med drugim:

1.    podatki o vsebini, ki je predmet razdelitve sredstev,

2.    okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa,

3.    način določanja deleža, ki ga prejme posamezni prejemnik (na primer delež pokrivanja upravičenih stroškov),

4.    vzorec pogodbe,

5.    navedba potrebnih dokumentov, ki jih je potrebno predložiti pri kandidaturi na javni razpis za dokazilo,da prijavitelj izpolnjuje pogoje za kandidiranje na razpisana sredstva in da je upravičen do sredstev,

6.    navedba vrste meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril,

7.    navedba o tem, kdo s sklepom odloči o dodelitvi sredstev in kdo o pritožbi zoper ta sklep.

 

3.člen

Spremeni se 10. člen, tako, da se med obstoječi tretji in četrti odstavek doda nov odstavek, ki glasi:

Predsednik in člani komisije ne smejo biti s prejemniki interesno povezani v smislu poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi ali v svaštvu do vštetega drugega kolena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski skupnosti.

 

4.člen

Črta se besedilo 18. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom:

Predlog prejemnikov sredstev se predloži županu ali osebi, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev.

Župan ali oseba, ki jo je ta pooblastil za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, izda sklepe o izboru izvajalcev programov športa - prejemnikov sredstev na podlagi predloga komisije. V obrazložitvi sklepa mora utemeljiti svojo odločitev.

V primeru, da so pogoji za dodelitev sredstev določeni z zakonom, se sklep o izboru prejemnika sredstev izda kot posamični upravni akt po zakonu o splošnem upravnem postopku.

Vse vlagatelje vlog, ki niso bili izbrani, župan ali oseba, ki je od njega pooblaščena za sprejetje odločitve o dodelitvi sredstev, obvesti o odločitvi glede dodelitve sredstev. V obrazložitvi mora navesti razloge za odločitev.

Občinska uprava izbranim izvajalcem programov športa, prejemnikom sredstev, posreduje sklep o izboru in jih hkrati pozove k podpisu pogodbe.

 

5.člen

Črta se besedilo 19. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: 

Vlagatelj vloge lahko vloži pri županu pritožbo v roku 8 dni od prejema sklepa oziroma obvestila.

Vložena pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi izvajalci.

Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog. Župan o pritožbi odloči  s sklepom.

 

6.člen

Črta se besedilo 26. člena in se ga nadomesti z naslednjim besedilom: 

Izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu, se za izvedbo pogodbeno določenega programa, omogoči uporaba pokritih in nepokritih športnih objektov, ki so last Občine Divača in/ali v upravljanju Osnovne šole, Nogometnega kluba, Razvojnega centra Divača, krajevnih skupnosti občine Divača, skladno z veljavnim Pravilnikom  o oddajanju poslovnih prostorov občine Divača v najem, upoštevajoč, da imajo prednost pri izbiri terminov uporabe športnih objektov izvajalci programov športne vzgoje otrok in mladine.

Osnovna šola, Nogometni klub, Razvojni center Divača in krajevne skupnosti občine Divača morajo pri oddajanju športnih objektov v najem dati prednost izbranim izvajalcem programov športa, ki so bili izbrani na javnem razpisu pred ostalimi zainteresiranimi uporabniki.

 

7.člen

Ta Odlok začne veljati naslednji dan po objavi  v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 032-0010/2015-03

Datum:4.6.2015

 

 

Občina Divača

 

Alenka Štrucl Dovgan, županja

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor