Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi, 46., 57. in 96. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt - Uradni list RS, št. 33/2007, 108/2009) ter 16. člena Statuta občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, 36/2012 in Ur. glasilo slov. občin št. 49/2013) je župan Občine Kranjska Gora sprejel

 

SKLEP

O PRIPRAVI OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OPPN ZA OBMOČJE RATEČE VZHOD –R SK2

 

1. člen

Ocena stanja in razlog za pripravo OPPN

S tem sklepom župan Občine Kranjska Gora določa, da se pripravi občinski podrobni prostorski načrt – OPPN za območje Rateče vzhod (R SK2) po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju in ta sklep.

S prostorskim planom Občine Kranjska Gora je določeno, da je območje R SK2 namenjeno za stanovanja in kmetije in se območje ureja z zazidalnim načrtom (v skladu s termini današnje zakonodaje OPPN).

Interes Občine Kranjska Gora je, da se s sprejetjem OPPN za območje R SK2 omogoči ureditev zemljišč in gradnja novih objektov, skladno z namembnostjo območja ter pripadajoče komunalne in prometne ureditve.

 

2. člen

Območje OPPN

OPPN se izdela za območja urejanja Rateče vzhod, ki je v prostorskem planu določeno kot območje R SK2 in sicer le za zahodno območje, ki ni poplavno ogroženo.

Območje zajema naslednja zemljišča (delno ali v celoti) s parc.št. 296/1, 298, 297, 302/1, 299, 300/2, 286/2, 287/1, vse k.o. Rateče. Ocenjena velikost obdelave je cca. 13.000 m2.

 

3. člen

Način pridobitve strokovnih rešitev

Za OPPN se izdelajo strokovne podlage z idejno rešitvijo ureditve območja. Na podlagi strokovnih podlag in idejnih rešitev ureditve se uskladijo interesi lastnikov zemljišč in Občine Kranjska Gora.

 

4. člen

Roki za pripravo OPPN in njegovih posameznih faz

Okvirni terminski plan priprave in sprejema OPPN je naslednji:

 

meseci

1

2

3

4

5

6

7

8

opravila v postopku

akterji

 

 

 

 

 

 

 

 

sklep o pripravi

občina

X

 

 

 

 

 

 

 

strok. podlage + idejne rešitve

načrtovalec

 XXXX

XX

 

 

 

 

 

 

izdelava osnutka OPPN

načrtovalec

 

 XXXX

 

 

 

 

 

 

pridob. smernic–30 dni in uskl.

nos. urej.

 

 

 XXXX

XX

 

 

 

 

dopolnitev osnutka OPPN

načrtovalec

 

 

 

      XX

 

 

 

 

javna razgrnitev OPPN- 30 dni

občina

 

 

 

 

  XXXX

 

 

 

javna obravnava

občina

 

 

 

 

    X

 

 

 

1. obravnava dop.osn. OPPN

OS

 

 

 

 

    X

 

 

 

zapisnik o prip. in predlogih

občina

 

 

 

 

 

XX

 

 

strokovna stališča

načrtovalec

 

 

 

 

 

      XX

 

 

stališča do prip. in predlogov

župan

 

 

 

 

 

        X

 

 

dopolnitev predloga OPPN

načrtovalec

 

 

 

 

 

 

XX

 

mnenja k predl. OPPN- 30 dni

nosilci urej.

 

 

 

 

 

 

      XX

XX

2. obravnava OPPN – sprejem

OS

 

 

 

 

 

 

 

    X

objava v uradnem glasilu

občina

 

 

 

 

 

 

 

         X

končni elaborat (po objavi)

načrtovalec

 

 

 

 

 

 

 

         X

 

5. člen

Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice in mnenje v roku 30 dni od prejema vloge, so:

1.   RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Sektor za CPVO

2.   RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Oddelek območja Zgornje Save

3.   RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, ARSO, Ljubljana (narava)

4.   RS, Ministrstvo za kulturo

5.   RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava za zaščito in reševanje

6.   RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za ceste

7.   Občina Kranjska Gora (za javno razsvetljavo)

8.   Komunala Kranjska Gora d.o.o., (za vodovod, ceste in odpadke)

9.   ČD - SHW Komunalno podjetje d.o.o. (za odpadne vode)

10. Elektro Gorenjske d.d., (za električno energijo)

11. Telekom Slovenije, d.d., Enota Kranj (za telekomunikacije)

12. Telemach d.o.o. (za kabelsko komunikacijo)

13. drugi organi in organizacije, v kolikor bi se v postopku priprave OPPN izkazalo, da rešitve posegajo v njihovo delovno področje

 

6. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in v svetovnem spletu ter velja z dnem objave. Občina Kranjska Gora pošlje sklep Ministrstvu za okolje in prostor.

 

Številka:

Datum:04.08.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor