Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

ZADEVA: VABILO

 

 

 

 

 

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj

 

 

sklicujem 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 18. 3. 2009 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1

 

 

z naslednjim okvirnim

 

 

DNEVNIM  REDOM:

 

1.

Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.1.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov (zapisnik)

 

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo a, b, c)

 

3.

Kadrovske zadeve

 

4.

Premoženjske zadeve

 

5.

Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava (gradivo)

 

6.

Odlok o ustanovitvi lokalne energetske agencije gorenjske – 2. obravnava (gradivo)

 

7.

Sklep o spremembi cen komunalnih storitev

 

8.

Vrtci

 

a.

Sklep o dopolnitvi sklepa o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti (gradivo)

 

b.

Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi vzgojno- varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj

 

9.

DIIP-i Gorki

 

a.

DIIP za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje bitnje

 

b.

DIIP za izgradnjo kanalizacijskega sistema Hrastje

 

c.

DIIP za izgradnjo čistilne naprave Smlednik

 

d.

DIIP za izgradnjo vodovoda Bašelj in vodohrana Zeleni hrib – Brdo

 

10.

Predstavitev javnega podjetja Komunala Kranj

 

12.

Prestavitev javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaža Kranj

 

13.

Knjižnica – obravnava gradiva po sklepih 22. seje Sveta MOK z dne 28.1.2009.

 

14.

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta

 

 

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi  z navedenimi gradivi.

 

 

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

 

 

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

 

Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

 

 

- Gradivo (k 10. točki ste gradivo prejeli za prejšnjo sejo)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

 

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

 

 

 

 

 

Številka:  900-31/2009-2-(41/04)

 

 

Datum:    11.3.2009

 

 

 

 

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

 

 

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

 

 

 

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 23. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne 18.3.2009, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

 

 

 

 

Z dnevnega reda se umakne 5. točka Odlok o dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Mestne občine Kranj – 2. obravnava in bo obravnavana predvidoma na aprilski seji. Umakne se tudi 8.B. točka Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj. Ostale točke dnevnega reda se smiselno preštevilčijo. Poleg ostalega gradiva za sejo Sveta MOK vam pošiljamo tudi gradivo »Projekt izgradnje Osrednje knjižnice Kranj – Stališča prodajalca«.

 

 

 

 

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

 

1.

Potrditev zapisnika 22. seje Sveta Mestne občine Kranj z dne 28.01.2009 ter poročila o izvršitvi sklepov

 

2.

Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12) ( dodatno gradivo a, b, c)

 

3.

Kadrovske zadeve (gradivo)

 

4.

Premoženjske zadeve (gradivo A, B, C, D, E, F, G, H)

 

5.

Odlok o ustanovitvi lokalne energetske agencije Gorenjske – 2. obravnava

 

6.

Komunalna infrastruktura in cene komunalnih storitev

 

A.

Prenos sredstev iz upravljanja Komunale Kranj (gradivo)

 

B.

Predlog povišanja cen dejavnosti odvajanje in čiščenja komunalnih in padavinskih voda ter oskrbe s pitno vodo v Mestni občini Kranj (gradivo) (dodatno gradivo)

 

7.

Sklep o dopolnitvi sklepa o znižanju plačila staršev za programe v vrtcih za čas otrokove odsotnosti

 

8.

DIIP-i Gorki

 

A.

DIIP za izgradnjo primarnega kanalizacijskega omrežja v naseljih Žabnica, Šutna, Spodnje, Srednje in Zgornje Bitnje (gradivo)

 

B.

DIIP za izgradnjo kanalizacijskega sistema Hrastje (gradivo)

 

C.

DIIP za izgradnjo čistilne naprave Smlednik (gradivo)

 

D.

DIIP za izgradnjo vodohrana Brdo in magistralnega vodovoda od zajetja Bašelj do vodovodnega stolpa Kranj (gradivo)

 

9.

Predstavitev javnega podjetja Komunala Kranj

 

10.

Predstavitev javnega zavoda OŠ Jakoba Aljaža Kranj (gradivo)

 

11.

Osrednja knjižnica Kranj (gradivo)(dodatno gradivo a, b)

 

A.

Obravnava gradiva po sklepih 22. seje Sveta MOK z dne 28.1.2009 (gradivo, 1)

 

B.

Poročilo o aktivnostih na projektu Osrednja knjižnica Kranj od 22. seje Sveta MOK od dne 28.1.2009 (gradivo)

 

C.

Obravnava Dodatka št. 2 k Pogodbi o nakupu prostorov za Osrednjo knjižnico Kranj št. 409/06-47/11, z dne 26.9.2006 (gradivo)

 

 

 (zapisnik 23. seje NO, zapisnik 24. seje NO) (sklepi delovnih teles)

 

 

Lepo pozdravljeni.

 

 

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

 

 

Ž U P A N

 

 

PRILOGE:

 

 

- Gradivo

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor