Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi prvega odstavka 82. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97) in 16. člena statuta Občine Kobarid (Uradni list RS, št. 43/95) je Občinski svet občine Kobarid na 47. redni seji dne 24. 11. 1998 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o kategorizaciji občinskih cest v Občini Kobarid

 

 

1. člen

 

 

Ta odlok določa občinske ceste po njihovih kategorijah in namenu uporabe glede na vrsto cestnega prometa, ki ga prevzemajo.

 

 

2. člen

 

 

Občinske ceste se kategorizirajo na lokalne ceste (s skrajšano oznako LC) in na javne poti (s skrajšano oznako JP).

 

 

Lokalne ceste v naselju Kobarid se razvrstijo v naslednje podkategorije:

 

 

– na zbirne mestne ceste in zbirne krajevne ceste (s skrajšano oznako LZ) v naselju Kobarid,

 

 

– na mestne ceste in krajevne ceste (s skrajšano oznako LK) v naselju Kobarid.

 

 

3. člen

 

 

Lokalne ceste so:

 

 

– ceste med naselji v Občini Kobarid, ceste med naselji v Občini Kobarid in naselji v sosednji Občini Tolmin ter ceste, ki so pomembne zaradi dostopa do turističnih in kulturnih znamenitosti,

 

 

– ceste v naselju Kobarid z uvedenim uličnim sistemom, razvrščene v podkategorije.

 

 

4. člen

 

 

Seznami cest iz 1. člena tega odloka so sestavni del tega odloka. Seznami cest so na vpogled pri oddelku za gospodarstvo na Občini Kobarid.

 

 

5. člen

 

 

H kategorizaciji občinskih cest, določenih s tem odlokom, je bilo v skladu z določbo 17. člena uredbe o merilih za kategorizacijo občinskih cest (Uradni list RS, št. 49/97) pridobljeno pozitivno mnenje Direkcije Republike Slovenije za ceste, št. 347-05-144/98-03, z dne 15. 9. 1998.

 

 

6. člen

 

 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.

 

 

 

 

 

Št. 347-13/97

 

 

Kobarid, dne 24. novembra 1998.

 

 

Predsednik

Občinskega sveta

občine Kobarid

Pavel Sivec, dipl. inž. l. r.

 

 

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor