Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06-ZJZP, 14/07-ZSDPO, 109/08 in 49/09) in 17. člena Statuta Občine KUNGOTA (Ur. l. RS 12/04, 18/07 in MUV 13/08) je občinski svet na 15. redni seji, dne 10. aprila 2013 sprejel

Z A K L J U Č N I   R A Č U N

proračuna Občine Kungota za leto 2012

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2012.

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2012 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kungota za leto 2012. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2012 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

3. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kungota za leto 2012 se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-01/2013

Datum: 11. april 2013

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s. r.

 

 

Konto   Besedilo

REALIZACIJA 2012

1     2

3    EUR

I.     SPLOŠNI DEL PRORAČUNA

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.       SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.718.589

70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704)

3.170.300

700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

2.940.085

703 DAVKI NA PREMOŽENJE

125.568

704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

104.647

71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

300.265

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKU OD PREMOŽENJA

85.207

711 TAKSE IN PRISTOJBINE

3.430

712 DENARNE KAZNI

2.186

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

0

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

209.442

72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722)

0

720 PRODAJA OSNOVNIH SREDSTEV- SKUPAJ

0

722 PRODAJA STAVBNIH ZEMLJIŠČ

0

73 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

525

731 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV

525

74 TRANSFRNI PRIHODKI-SKUPAJ

247.499

740 TRANSFERNI PRIHODKI

209.080

741 PREJETA SREDSTVA IZ

DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV UE

38.419

II.    SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

4.564.938

40 TEKOČI ODHODKI

1.426.835

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

291.734

401 PRIS.DELODA.ZA SOCIAL. VARNOST

45.324

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE

1.052.068

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

37.709

409 REZERVE

0

41 TEKOČI TRANSFERJI

1.488.001

410 SUBVENCIJE

0

411 TRANSFERJI

POSAMEZNIKOM IN GOSP.

606.735

412 TRANS.NEPRO.ORGA.IN POSAMEZNIKOM

49.786

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJI

831.480

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

1.650.102

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

1.650.102

43 INVESTICIJSKI TRANSFERJI

0

431 INVE.TRANS.PRAVNIM IN FIZIČ.OSEBAM

0

432 INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM

UPORABNIKOM.

0

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)

 

 

(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ )

-846.349

B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA

 

 

KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

75 PREJETA VRAČILA DANIH

 

 

POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

 

752 Kupnine iz naslova

 

 

privatizacije

0

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

 

 

(440+441+442)

0

 

44 DANA POSOJILA IN

 

 

POVEČANJE KAPITALSKIH

 

 

DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

 

441 Povečanje kapitalskih deležev

 

 

in naložb

0

 

442 Poraba sredstev kupnin iz

 

 

naslova privatizacije

0

C.

RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0

50 ZADOLŽEVANJE

1.000.000

500 Domače zadolževanje

1.000.000

VIII. ODPLAČILO DOLGA (550)

148.291

55 ODPLAČILO DOLGA

148.291

550 Odplačilo domačega dolga

148.291

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV

 

 

NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

5.360

X.

NETO ODPLAČILO DOLGA

 

XI.

NETO FINANCIRANJE

 

 

(VI.+VII.-VIII.-IX.)

846.349

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor