Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO, 61/17 – ZUreP-2) in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 7/16) župan Občine Cerklje na Gorenjskem dne 23.05.2018 sprejel

 

SKLEP

O ZAČETKU PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM  - SPREMEMBE ŠT. 12

(KRAJŠE: SD OPN – ŠT. 12)

 

1. člen

(ocena stanja in razlogi za pripravo)

(1) S tem sklepom se določa priprava sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Cerklje na Gorenjskem – sprememba št. 12 po postopku in na način, ki ga določa Zakon o prostorskem načrtovanju.

(2) Občina Cerklje na Gorenjskem ima sprejet in veljaven Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 04/14, Uradni list RS, št. 62/16, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 11/17, 48/17, 23/18), v nadaljevanju OPN, ki je temeljni prostorski razvojni dokument občine.

(3) V obstoječem OPN so vključene strateške potrebe občine. Kljub temu je Fraport Slovenija, d.o.o. kot zainteresirani lastnik zemljišč oziroma imetnik stavbne pravice podal pobudo za uskladitev občinskega prostorskega načrta z noveliranim Urbanističnim načrtom Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (v nadaljevanju: UN) na področju cestno prometnega omrežja.

 

2. člen

(območje, predmet in vrsta postopka SD OPN – št. 12)

(1) Predmet SD OPN – št. 12 je sprememba prostorskega akta glede na utemeljene razvojne pobude ključnih usmerjevalcev razvoja Letališča Jožeta Pučnika Ljubljana (Občina Cerklje na Gorenjskem, Fraport d.o.o.).

(2) Spremembe in dopolnitve OPN se nanašajo samo na prostorske izvedbene pogoje, ki se jih za področje cestno prometnega omrežja na letališču uskladi z noveliranim UN, in ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, zato se na podlagi 53. člena ZPNačrt-a pripravijo po skrajšanem postopku.

 

3. člen

(način pridobitve strokovnih rešitev)

(1) Za pripravo osnutka SD OPN – št. 12 se uporabi noveliran UN.

(2) Prostorski načrtovalec dodatno izdela eventuelno potrebne strokovne podlage, ki jih določa področna zakonodaja. Izdelajo se lahko tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se pri pripravi SD OPN – št. 12 ugotovi, da so pomembne za kvalitetno pripravo.

 

4. člen

(okvirni roki za pripravo SD OPN – št. 12)

(1) Postopek se prične s pobudo, v kateri se izrazi namera pobudnika oz. naročnika SD OPN – št. 12. Nato so roki (upoštevajoč skrajšan postopek) sledeči:

 

1.1.

-    priprava projektne naloge

-    pridobitev opredelitve občine

maj 2018

1.2.

-    sklep o začetku postopka

maj 2018

1.3.

-    izdelava osnutka SD OPN na podlagi splošnih smernic in strokovnih podlag (noveliran UN)

junij 2018

1.4.

-    pridobitev prvih mnenj (M1) - rok za izdajo mnenj je 15 dni

julij 2018

1.5.

-    priprava dopolnjenega osnutka SD OPN

avgust 2018

1.6.

-    15 – dnevna javna razgrnitev z javno obravnavo

-    priprava gradiva za prvo branje na občinskem svetu

september 2018

1.7.

-    priprava strokovnih stališč do pripomb in predlogov

oktober 2018

1.8.

-    izdelava predloga SD OPN

november 2018

1.9.

-    pridobitev drugih mnenj (M2) - rok za izdajo mnenj je 15 dni

december 2018

1.10.

-    izdelava usklajenega predloga SD OPN v skladu z M2

december 2018

1.11.

-    obravnava usklajenega predloga SD OPN na občinskem svetu in sprejem v drugem branju na seji OS

januar 2019

 

(2) Okvirni predvideni roki se v primeru zahtev in pogojev ter usklajevanja z lokalno skupnostjo, nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci lahko spremenijo.

 

5. člen

(nosilci urejanja prostora)

(1) Pri pripravi SD OPN – št. 12, ki se glede na obseg in vrsto vsebine vodi po skrajšanem postopku, morajo s svojimi mnenji za načrtovanje sodelovati naslednji nosilci urejanja prostora ter ostali udeleženci, kateri pristojnost se nanaša na področje internega cestnega omrežja znotraj letališkega območja:

·        Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem,

·        Fraport Slovenija d.o.o., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik – Aerodrom.

(2) Če se v postopku priprave SD OPN – št. 12 ugotovi, da je potrebno pridobiti mnenja organov, ki niso našteti v prejšnjem odstavku, se lahko njihova mnenja pridobijo v postopku.

 

6. člen

(obveznost financiranja)

(1) Izdelava potrebnih strokovnih gradiv in dokumentov za pripravo SD OPN – št. 12 ne bremeni občinskega proračuna. Finančna sredstva za pripravo strokovnih gradiv za SD OPN – št. 12 zagotovi pobudnik SD OPN – št. 12. Prostorski načrtovalec SD OPN – št. 12, ki ga je izbral pobudnik SD OPN – št. 12, je UB, Urbanistični biro d.o.o., Kamnik.

(2) Postopek sprememb in dopolnitev prostorskega akta v okviru svojih zakonsko opredeljenih nalog vodi pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem.

 

7.člen

(veljavnost in objava sklepa)

(1) Sklep pripravljavec Občina Cerklje na Gorenjskem pošlje ministrstvu pristojnemu za prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin in na svetovnem spletu.

(2) Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 350-06/2018-02

Datum: 23.05.2018

 

 

Občina Cerklje na Gorenjskem

 

Franc Čebulj, l.r., župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor