Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Ur.!. RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98,70100 in 51/02), zakona o financiranju občin (Ur.!. RS. št. 80/94 in 56/98), 39. člena statuta občine Vodice (Ur.!. RS, št. 49/95,27/96,31/98, Ur. glasilo občine Vodice, št. 7198 in odločba US RS, št. U-I-250/98) ter 32. in 33. člena zakona o javnih financah (Ur.!. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30102 in 56/02) je župan občine Vodice dne 23.12. 2003 sprejel

 

 

SKLEP

 

 

o začasnem financiranju občine Vodice v letu 2004

 

 

1. člen

 

 

V obdobju do začetka veljavnosti odloka o proračunu občine Vodice za leto 2004, vendar najdlje do 31. marca 2004, se financiranje funkcij občine in njenih nalog ter drugih, s predpisi določenih namenov začasno nadaljuje na podlagi odloka o proračunu občine Vodice za leto 2003 in za iste programe kot v letu 2003.

 

 

2. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se smejo uporabiti sredstva do višine, sorazmerne sporabljenimi sredstvi v enakem obdobju v proračunu za leto 2003.

 

 

3. člen

 

 

V obdobju začasnega financiranja se lahko nadaljuje izvajanje in financiranje investicij, ki so sprejete v proračunu za leto 2003 in začete v letu 2003.

 

 

4. člen

 

 

Prihodki in odhodki v obdobju začasnega financiranja so sestavni del proračuna občine Vodice za leto 2004·

 

 

Po preteku začasnega financiranja se v tem obdobju plačane obveznosti vključijo v proračun za leto 2004·

 

 

5. člen

 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu občine Vodice, uporablja pa se od 1. januarja 2004 dalje.

 

 

štev.: 032-01-002/03-053

 

 

Vodice, 23. decembra 2003

 

 

župan Občine Vodice

 

 

Brane PODBORŠEK univ.dip!.ekon.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor