Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/2004) in 7. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03, 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 7. redni seji, dne 28.11.2007, sprejel

 

ODLOK O TURISTIČNI TAKSI

v Občini Cerklje na Gorenjskem

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

1. člen

S tem odlokom se določajo zavezanci za plačilo turistične takse, določa se višina turistične takse, oprostitev plačila turistične takse, postopek pobiranja in odvajanja turistične takse, evidenca oprostitev plačila turistične takse, rok za nakazovanje turistične takse, mesečno poročilo in nadzor nad pobiranjem turistične takse.

2. člen

Turistična taksa je pristojbina za prenočevanje, s katero so zavezancem za plačilo v turističnem območju na voljo določene storitve in ugodnosti, ki se jim ob vsakokratnem koriščenju ne zaračunavajo posebej.

 

3. člen

Zavezanci za plačilo turistične takse so državljani Republike Slovenije in tujci, ki na območju Občine Cerklje na Gorenjskem izven svojega stalnega prebivališča uporabljajo storitve prenočevanja (v nadaljevanju turisti) v nastanitvenem objektu.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka tega člena plačajo turistično takso hkrati s plačilom storitev za prenočevanje. Plačati so jo dolžne tudi v primeru, ko so deležne brezplačnih storitev za prenočevanje, razen če Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne določa drugače.

 

VIŠINA TURISTIČNE TAKSE

 

4. člen

Višina turistične takse se v skladu z zakonom določa v točkah. Vrednost točke določa in usklajuje v skladu z zakonom Vlada Republike Slovenije.

 

Višina turistične takse na območju Občine Cerklje na Gorenjskem znaša 11 točk.

 

Znesek turistične takse se izračuna tako, da se pomnoži število točk z vrednostjo točke.

OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

 

5. člen

Plačila turistične takse so oproščeni:

-        otroci do 7. leta starosti,

-        osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih,

-        osebe na podlagi predložitve fotokopije odločbe pristojnega organa, iz katere je razvidno, da je pri zavarovancu podana invalidnost oziroma telesna okvara ali fotokopije potrdila oziroma izvedenskega mnenja pristojne komisije o ugotavljanju invalidnosti oziroma telesni okvari ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije,

-        otroci in mladostniki na podlagi predložitve fotokopije odločbe, ki zadeva razvrščanje in usmerjanje otrok s posebnimi potrebami,

-        učenci, dijaki in študenti ter njihove vodje oziroma mentorji, udeleženci vzgojno-izobraževalnih programov, ki jih na nepridobitni podlagi organizirajo društva in druge vzgojno-izobraževalne ustanove ter verske in druge skupnosti v okviru svojih rednih aktivnosti,

-        dijaki in študentje v dijaških oziroma študentskih domovih,

-        osebe, ki so na začasnem delu in bivajo v gostinskem obratu neprekinjeno več kot 30 dni,

-        tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih oproščeni plačila turistične takse,

-        člani Planinske zveze Slovenije v planinskih postojankah, na podlagi veljavne članske izkaznice.

 

Turistično takso v višini 50 % plačujejo:

-        osebe od 7. do 18. leta starosti,

-        turisti, člani mednarodnih mladinskih organizacij, ki prenočujejo v mladinskih prenočiščih, ki so vključena v mednarodno mrežo mladinskih prenočišč IYHF,

-        turisti v kampih.

 

POSTOPEK POBIRANJA IN ODVAJANJA TURISTIČNE TAKSE

 

6. člen

Pravne osebe javnega in zasebnega prava, samostojni podjetniki posamezniki, sobodajalci in kmetje, ki sprejemajo turiste na prenočevanje, morajo pobirati turistično takso v imenu in za račun Občine Cerklje na Gorenjskem hkrati s plačilom storitev za prenočevanje ali najpozneje zadnji dan prenočevanja.

 

Osebe iz prejšnjega odstavka morajo pobirati in odvajati turistično takso za prenočitev turista tudi v primeru, če mu ne zaračunavajo plačila storitev za prenočevanje.

 

EVIDENCA OPROSTITEV PLAČILA TURISTIČNE TAKSE

 

7. člen

Če je turist oproščen plačila celotne ali dela turistične takse, mora biti vpisan razlog oprostitve iz 5. člena tega odloka v evidenci, ki je določena v 31. členu Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

 

ROK ZA NAKAZOVANJE TURISTIČNE TAKSE, MESEČNO POROČILO

 

8. člen

Osebe iz 6. člena tega odloka nakazujejo pobrano turistično takso do 25. dne v mesecu za pretekli mesec na poseben podračun Občine Cerklje na Gorenjskem, hkrati so v istem roku dolžne predložiti Občini in pristojnemu davčnemu organu mesečno poročilo, iz katerega mora biti razvidno število prenočitev in znesek pobrane turistične takse. Poročilo so osebe dolžne predložiti tudi v primeru, ko niso imele gostov na prenočevanju. V tem primeru se na poročilo pripiše, da gostov na prenočevanju ni bilo.

 

Mesečno poročilo iz prejšnjega odstavka tega člena osebe iz 6. člena tega odloka pošljejo na predpisanem obrazcu, ki je sestavni del tega odloka.

9. člen

Zbrana turistična taksa je namenski prihodek občine in se uporablja za spodbujanje razvoja turizma v Občini Cerklje na Gorenjskem.

 

NADZOR NAD POBIRANJEM TURISTIČNE TAKSE

 

10. člen

Osebe iz 6. člena tega odloka morajo voditi evidenco o turistični taksi, ki se vodi v evidenci gostov v skladu s predpisi, ki urejajo prijavo prebivališča. Iz evidence mora biti poleg s predpisi o prijavi bivališča določenih podatkov, razvidno tudi število prenočitev posameznega gosta oziroma turista.

 

Nadzor nad pobiranjem in odvajanjem turistične takse ter vodenjem evidenc opravlja pristojni davčni organ, lahko pa tudi pristojni občinski inšpekcijski organ.

 

Kazenske določbe se uporabljajo tako, kot jih navaja Zakon o spodbujanju razvoja turizma.

 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

11. člen

Za vprašanja, ki jih ta odlok ne ureja, se neposredno uporablja Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Če bi v primeru sprememb določb Zakona o spodbujanju razvoja turizma postale posamezne določbe tega odloka neskladne z zakonom, se uporabljajo neposredno določbe Zakona o spodbujanju razvoja turizma.

 

12. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o krajevni turistični taksi v Občini Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Gorenjske, št. 32/98 in 35/98).

 

13. člen

Odlok o turistični taksi Občine Cerklje na Gorenjskem se objavi v Uradnem vestniku Občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati naslednji dan po objavi.

 

Številka: 032-10/2006-52

Datum:  28.11.2007

Župan Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc ČEBULJ, l.r.

 

Obrazec 

 

I. PODATKI O ZAVEZANCU

 

______________________________________                          OBČINA CERKLJE NA GORENJSKEM

(ime pravne osebe, samostojnega podjetnika posameznika,                              Trg Davorina Jenka 13       

sobodajalca, kmeta ali društva, ki sprejema turiste na                           4207 Cerklje na Gorenjskem

prenočevanje)                                                               

 

__________________________________         

                         (naslov)         

 

__________________________________

              (številka pošte in pošta)

 

__________________________________

                (davčna številka)

 

 

MESEČNO POROČILO O ŠTEVILU NOČITEV IN VPLAČANI TURISTIČNI TAKSI

 

ZA MESEC   _______________  200__

 

 

II.   PODATKI O NASTANITVENI ZMOGLJIVOSTI

  

    

     a) število sob: ___________     število apartmajev: ___________   število ležišč: ______________                    

 

 

     b) število ležišč:

                  stalnih: ______________             pomožnih: ________________          

 

 

III.  PODATKI O NOČITVAH IN PLAČANI TURISTIČNI TAKSI

      

 

Zavezanci za plačilo

 

Število

nočitev

Turistična taksa na nočitev izraženo v €

 

Skupna vrednost

v €

opombe

  1. Turistična taksa – domači gostje v višini 100 %

 

1,01 €

 

 

  1. Turistična taksa – tuji gostje

V višini 100 %

 

1,01 €

 

 

  1. Turistična taksa v višini 50 %

 

0,51 €

 

 

  1. Turisti oproščeni takse

 

0 €

 

 

  1. SKUPAJ ŠTEVILO  NOČITEV IN IZRAČUN VREDNOSTI TAKSE

 

-

 

 

 

Rok za oddajo poročila  in rok za nakazilo turistične takse je do 25. v mesecu za pretekli mesec na naslov: Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje ali Fax.št.; 04/2815820.

Številka računa: 01212-4123206234, sklic:  19  davčna številka zavezanca-07129.

                                                                                             

 

V ______________, dne ___________              Žig                   Poročilo pripravil:   ______________________

 

                                                                                               Odgovorna oseba: ___________________

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor