Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 2. odst. 44. a člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 15/08 – ZPacP, 77/08 – (ZDZdr), 40/12 ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD in 64/17) ter 16. člena Statuta Občine Kungota (MUV, št. 8/18), ter je Občinski svet Občine Kungota na svoji 5. redni seji dne 24. aprila 2019 sprejel

 

O D L O K

o podelitvi koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle v občini Kungota

 

 

1. člen

(uvodne določbe)

Ta odlok je koncesijski akt, s katerim občina Kungota, ob upoštevanju stanja in predvidenega razvoja mreže javne zdravstvene službe, določa vrsto, območje in predviden obseg opravljanja koncesijske dejavnosti, trajanje koncesije in možnost podaljšanja koncesijskega razmerja za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva.

S tem koncesijskim aktom se določi utemeljitev razlogov za podelitev koncesije, skladno z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

2. člen

(vsebina koncesijskega akta)

Ta koncesijski akt ureja podelitev koncesije v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva za odrasle (v nadaljevanju zobozdravstvo) na območju Občine Kungota v predvidenem obsegu enega tima in trajanju 15 let, šteto od dneva začetka opravljanja koncesijske dejavnosti z možnostjo podaljšanja na način in pod pogoji, kot jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

3. člen

(utemeljitev razlogov za podelitev)

Koncesija se podeli, ker javni zdravstveni zavod ne more zagotavljati opravljanja zdravstvene dejavnosti v obsegu, kot je določen z mrežo javne zdravstvene službe oziroma ne more zagotoviti potreben dostopnosti do zdravstvenih storitev. Navedeno izhaja iz dopisa Zdravstvenega zavoda dr. Adolfa Drolca, z dne 21. 2 2019.

 

 

4. člen

Javno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva lahko opravljajo na podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če izpolnjujejo pogoje določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

5. člen

Koncesija je pooblastilo, ki se podeli fizični ali pravni osebi za opravljanje javne zdravstvene službe.

Javno zdravstveno službo v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju zobozdravstva na podlagi koncesije opravlja koncesionar v svojem imenu in za svoj račun na podlagi pooblastila občine.

 

 

6. člen

(javni razpis)

Koncesija se podeli na podlagi izvedenega javnega razpisa, ki se objavi na spletni strani občine in na portalu javnih naročil.

Javni razpis mora, poleg podatkov glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva, vsebovati tudi podatke, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost. Za vodenje postopka razpisa, oceno ponudb in pripravo predloga za izbiro koncesionarja imenuje župan strokovno komisijo,

ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.

 

 

7. člen

Razpisna dokumentacija mora biti pripravljena v skladu s tem odlokom. V primeru neskladja, veljajo določbe tega odloka.

Razpisna dokumentacija se objavi na spletnih straneh občine ali portalu javnih naročil in mora vsebovati najmanj tisto vsebino, ki jo predpisuje zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

8. člen

Ponudnik mora za pridobitev in opravljanje koncesije izpolnjevati pogoje, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge pogoje, opredeljene v razpisni dokumentaciji.

Pri izboru koncesionarja občina upošteva merila, ki jih določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost in druge okoliščine  in merila, glede na posebnost osnovne zdravstvene dejavnosti na področju zobozdravstva, določene v razpisni dokumentaciji.

 

 

9. člen

(odločba o izbiri koncesionarja)

Koncesijo na področju zobozdravstva podeli občina s soglasjem ministrstva pristojnega za zdravje, z odločbo o izbiri koncesionarja.

O izbiri koncesionarja odloči občina z odločbo, s katero ponudniku, čigar ponudba je bila po merilih za izbiro koncesionarja ocenjena najbolje, podeli koncesijo. V koncesijski odločbi se poleg izbranega ponudnika in odgovornega nosilca vrste zdravstvene dejavnosti, v katero sodi program zdravstvene dejavnosti, ki je predmet koncesije, navedejo najmanj tudi predmet in predviden obseg koncesijske dejavnosti, območje in lokacija izvajanja koncesijske dejavnosti, trajanje podeljene koncesije in pravni pouk za uveljavljanje pravnega varstva. V odločbi se določi rok, v katerem mora izbrani ponudnik podpisati koncesijsko pogodbo in rok, v katerem mora začeti opravljati koncesijsko dejavnost. Če izbrani ponudnik iz razlogov na njegovi strani v tem roku ne podpiše koncesijske pogodbe, koncesijska odločba preneha veljati.

 

 

10. člen

Medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem koncesije, občina in koncesionar uredita s koncesijsko pogodbo, ki vsebuje najmanj sestavine določene z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

11. člen

Občina ni dolžna zagotavljati koncesionarju nobenih sredstev za opravljanje javne službe. Sredstva za opravljanje javne službe si koncesionar pridobiva na podlagi pogodbe z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije oziroma s prodajo svojih storitev.

 

 

12. člen

Nadzor nad izvajanjem koncesijske odločbe in koncesijske pogodbe v delu, ki se nanaša na razmerje med občino in koncesionarjem oziroma njune medsebojne pravice in obveznosti, izvaja občina.

Koncesionar mora na zahtevo občine v roku, ki mu ga ta določi, občini poročati o svojem poslovanju v delu, ki se nanaša na opravljanje koncesijske dejavnosti.

 

 

13. člen

Koncesijska pogodba preneha na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

14. člen

Občina koncesionarju z odločbo odvzame koncesijo, na način in pod pogoji, kot to določa zakon, ki ureja zdravstveno dejavnost.

 

 

15. člen

Koncesija ni predmet dedovanja, prodaje, prenosa ali druge oblike pravnega prometa. Pravni posel v nasprotju s prejšnjim stavkom je ničen.

 

 

16. člen

Za koncesije, vključno z ureditvijo pravnega varstva, se uporablja zakon, ki ureja podeljevanje koncesij, če z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost, posamezno vprašanje ni posebej urejeno.

 

 

17. člen

Ta odlok se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati petnajsti dan po objavi.

 

 

Številka: 007-3/2019                

Datum: 24. april 2019       

 

Županja občine Kungota

Tamara Šnofl, univ. dipl. prav., s.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor