Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi določb 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10), 6. in 15. člena Zakona o pravilih cestnega prometa (Uradni list RS, št. 109/10), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10 in 84/10 – Odl. US), 3. in 17. člena Zakona o prekrških – ZP-1-UPB8 (Uradni list RS, št. 29/11), ter na podlagi 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 33/10) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 24. redni seji dne 20. 6. 2013 sprejel

O D L O K

o spremembi Odloka o ureditvi cestnega prometa

1. člen

V 19. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa se v prvem odstavku za besedo »stalnim« in pred besedo »bivališčem«, doda besedna zveza »ali začasnim«.

2. člen

V 19. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa se doda nov tretji odstavek. Obstoječi odstavki od tretjega do sedmega se smiselno preštevilčijo v odstavke od štiri do osem. Nov tretji odstavek 19. člena se glasi:

»(3) Pristojni organ lahko, kolikor so javne parkirne površine iz prvega odstavka tega člena še proste, izda dovolilnico tudi drugim zainteresiranim, ki imajo svoj sedež oziroma bivališče izven območja za pešce.«

3. člen

V 19. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa se v novem četrtem odstavku za besedno zvezo »iz drugega« in pred besedo »odstavka« doda besedno zvezo »in tretjega«.

4. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-0007/2009

Škofja Loka, dne 20. junija 2013

 

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor