Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 014-0020/2011

Ob-1301/12

Občina Tolmin na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11) ter 9. in 11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Tolminski muzej (Primorske novice, Uradne objave, št. 45/03, 12/08) objavlja

 javni razpis za prosto delovno mesto

direktorja/direktorice Javnega zavoda Tolminski muzej.

Za direktorja je lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje še naslednje pogoje:

– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne ali humanistične smeri oziroma najmanj 2. bolonjsko stopnjo izobrazbe zahtevane smeri,

– najmanj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih ali izkazane izkušnje in rezultate pri dosedanjem delu, povezane z dejavnostmi, ki jih opravlja zavod,

– poznavanje dejavnosti s področja dela muzeja,

– ima sposobnost za organiziranje in vodenje dela v kolektivu,

– da aktivno obvlada slovenski jezik in vsaj en svetovni jezik.

Ob prijavi na razpis je kandidat dolžan predložiti tudi predlog razvoja in dela muzeja za mandatno obdobje.

Direktor bo po predhodnem mnenju sveta zavoda Tolminski muzej imenovan s strani Občinskega sveta Občine Tolmin za mandatno dobo 5 let, pri čemer začne mandatna doba teči z iztekom mandata dosedanjega direktorja, tj. dne 26. 4. 2012.

Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za določen čas 5 let.

Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev ter predlogom razvoja in dela muzeja za mandatno obdobje v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti kuverti, na naslov: Občina Tolmin, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis za direktorja Tolminskega muzeja«.

Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku 8 dni od dneva, ko bo pristojni organ opravil izbiro.

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Občina Tolmin

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor