Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Številka: 9000-4/2019-1

Datum: 1.4.2019

 

V skladu s 24. členom Statuta Občine Gorje (UGSO, št. 13/2017) in 18. členom Poslovnika Občinskega sveta Občine (UGSO, št. 13/2017), sklicujem

 

 

4. redno sejo Občinskega sveta

Občine Gorje

ki bo v sredo, 10. aprila 2019, ob 17.00 uri,

v sejni sobi Občine Gorje

 

 

I. SPREJEM ZAPISNIKA PREJŠNJE SEJE:

1. Pregled in potrditev zapisnika 3. redne seje Občinskega sveta Občine Gorje, z dne 20.2.2019 (zapisnik).

2. Pregled in potrditev zapisnika 1. dopisne seje Občinskega sveta Občine Gorje, ki je trajala od 12.3.2019 do 13.3.2019 (zapisnik).

 

II. DNEVNI RED:

1. Zaključni račun proračuna Občine Gorje za leto 2018 – predlog, skrajšan postopek (gradivo).

2. Odlok o ustanovitvi javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne (gradivo) in Odlok o ustanovitvi sveta ustanoviteljic javnega lekarniškega zavoda Gorenjske lekarne – druga obravnava (gradivo).

3. Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov na območju občine Gorje (gradivo).

4. Elaborat o oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v občini Gorje (gradivo).

5. Ocena izvajanja občinskega programa varnosti (gradivo). 

6. Letna poročila o delu za leto 2018 (gradivo):

a) Medobčinski inšpektorat in redarstvo Občin Jesenice, Gorje, Kranjska Gora in Žirovnica,

b) Policijska postaja Bled,

c) JZ Osnovna šola Gorje,

d) Knjižnica Antona Tomaža Linharta Radovljica.

7. Program dela Nadzornega odbora Občine Gorje za leto 2019 (gradivo).

8. Kadrovske zadeve (gradivo):

a) zamenjava zunanjega člana Odbora za prostorsko planiranje in gospodarjenje z nepremičninami,

b) zamenjava članice Občinske volilne komisije.

9. Informacije župana (gradivo).

10. Pobude in vprašanja (gradivo).

 

Priloga: seje delovnih teles (gradivo)

 

 

 

Občina Gorje

 

Peter Torkar, župan

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor