Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 6. in 14. člena Statuta Občine Benedikt (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 14/2011) in 21. člena Zakona o lokalni samoupravi - ZLS (Uradni list RS, št. 94/2007-UPB2, 76/2008, 79/2009 in 51/2010) je Občinski svet Občine Benedikt na svoji 13. redni seji dne 28. 11. 2012 sprejel

 

 

PRAVILNIK

 

 

O UPORABI ŠPORTNE DVORANE BENEDIKT

 

 

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

Ta pravilnik določa namene uporabe, ureja pogoje in način oddajanja v najem, način določanja cen za najem ter možnosti oglaševanja v Športni dvorani Benedikt (v nadaljevanju: športna dvorana).

 

 

2. člen

 

 

Lastnik in upravljavec športne dvorane je Občina Benedikt (v nadaljevanju: občina).

 

 

II.     NAMENI UPORABE

 

 

3. člen

 

 

Športna dvorana se uporablja za naslednje namene:

 

 

- izvajanje športne vzgoje predšolskih otrok (vrtec), športne vzgoje šoloobveznih otrok in šolskih športnih tekmovanj praviloma od ponedeljka do petka od 7. do 15. ure,

 

 

- redna vadba in tekmovanja otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport,

 

 

- redna vadba in tekmovanja otrok in mladine s posebnimi potrebami,

 

 

- redna vadba in tekmovanja v programih kakovostnega in vrhunskega športa,

 

 

- športna rekreacija,

 

 

- prireditve (športne prireditve, proslave, razstave, koncerti, shodi, …).

 

 

Za čas uporabe športne dvorane iz prve alinee prejšnjega odstavka občina sklene posebno pogodbo o koriščenju športne dvorane z Osnovno šolo Benedikt.

 

 

Vadbe in tekmovanja iz 2., 3., 4. in 5. alinee se izvajajo praviloma v terminih od ponedeljka do petka od 15. do 22.30 in soboto ter nedeljo od 9. do 22. ure. Za predmetne termine občina izvede javni razpis za najem Športne dvorane Benedikt za posamezno sezono.

 

 

Za termine iz zadnje alinee se na podlagi vloge za najem športne dvorane za prireditev sklene posebna pogodba z uporabnikom. V kolikor ima organizator sklenjeno pogodbo o najemu športne dvorane za tekočo sezono, ki zajema tudi uporabo športne dvorane za namene organizacije prireditev, posebne pogodbe ni potrebno sklepati.

 

 

4. člen

 

 

Za redno čiščenje in vzdrževanje športne dvorane skrbi občina.

 

 

III.    POGOJI IN NAČIN ODDAJE ŠPORTNE DVORANE V NAJEM

 

 

5. člen

 

 

Sezona v športni dvorani traja od 15. 8. tekočega leta do 30. 6. prihodnjega leta.

 

 

Izjemoma je možen najem športne dvorane v obdobju izven sezone, za kar se sklene posebna pogodba o najemu.

 

 

6. člen

 

 

Najem športne dvorane lahko obsega uporabo:

 

 

a) vadbenih površin v objektu (1/3, 2/3 oz. cela dvorana in/ali fitnes),

 

 

b) garderob, sanitarij, umivalnikov in tušev v sklopu objekta,

 

 

c) sob za sodnike, delegate in novinarje,

 

 

d) športnega orodja in opreme v objektu.

 

 

Obseg uporabe vadbenih površin v objektu se določi s pogodbo o najemu in urnikom vadbe za tekočo sezono, ki je sestavni del pogodbe.

 

 

Najemu vadbenih površin športne dvorane pripada praviloma uporaba ene garderobe, v času tekmovanja po dogovoru z gospodarjem športne dvorane.

 

 

Za uporabo fitnesa (fizične osebe) se uporabniku izda ustrezna vstopnica (dnevna, mesečna oz. vstopnica za določeno število obiskov).

 

 

7. člen

 

 

Športna dvorana se lahko s pogodbo odda v najem za namene iz 3. člena tega pravilnika naslednjim uporabnikom:

 

 

- vzgojno-izobraževalnim zavodom,

 

 

- športnim društvom in klubom,

 

 

- ostalim društvom, klubom, organizacijam in skupinam,

 

 

- drugim fizičnim in pravnim osebam.

 

 

8. člen

 

 

Pri oblikovanju urnika vadbe imajo prednostno pravico uporabe športne dvorane uporabniki po naslednjem vrstnem redu:

 

 

I. prioriteta:

 

 

Občina Benedikt za izvedbo občinskih prireditev in športnih tekmovanj.

 

 

II. prioriteta:

 

 

Osnovna šola Benedikt za izvajanje pouka in šolskih športnih tekmovanj.

 

 

III. prioriteta:

 

 

Izvajalci Letnega programa športa Občine Benedikt za izvajanje športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostnih in vrhunski šport ter športne vzgoje otrok in mladine s posebnimi potrebami.

 

 

IV. prioriteta:

 

 

Izvajalci Letnega programa športa Občine Benedikt za izvajanje programov kakovostnega in vrhunskega športa.

 

 

V. prioriteta:

 

 

Druga društva, klubi in skupine s sedežem na območju Občine Benedikt za izvajanje športne rekreacije.

 

 

VI. prioriteta:

 

 

Društva in klubi s sedežem izven občine Benedikt.

 

 

VII. prioriteta:

 

 

Drugi uporabniki.

 

 

Ne glede na določila prejšnjega odstavka, lahko občina kateremukoli uporabniku odpove ali prestavi posamezne termine uporabe dvorane zaradi izvedbe športnih tekem ali oddaje športne dvorane v komercialne namene (prireditve, koncerti, …).

 

 

9. člen

 

 

Občina vsako leto, najpozneje do 15. 7., objavi javni razpis za najem športne dvorane za naslednjo sezono.

 

 

Zainteresirani klubi, društva, organizacije in skupine morajo najkasneje v roku, ki je določen v javnem razpisu poslati pisno prijavo z navedbo želenih terminov.

 

 

Na podlagi prejetih prijav občina izdela urnik vadbe za naslednjo sezono najkasneje do 20. avgusta, pri čemer upošteva prioritetni vrstni red iz prejšnjega člena tega pravilnika ter pripravi pogodbe o najemu.

 

 

Prijave, ki prispejo po roku iz drugega odstavka tega člena, se obravnavajo naknadno in se jih ne razvršča po prioritetnem vrstnem redu iz prejšnjega člena tega pravilnika, temveč se jim po vrstnem redu prispetja lahko dodelijo preostali prosti termini.

 

 

10. člen

 

 

Prijavitelji morajo podpisano pogodbo vrniti v osmih dneh od dneva, ko jim je le-ta bila poslana. Če prijavitelj pogodbe v tem roku ne vrne na naslov občine, se šteje, da odstopa od prijave na javni razpis in dodeljenega termina.

 

 

V pogodbi se določi obdobje uporabe, splošni plačilni pogoji, odgovorna oseba uporabnika, ki odgovarja za dogovorjeno uporabo športnega objekta, upoštevanje hišnega reda in za morebitno povzročeno škodo na objektu oziroma opremi.

 

 

11. člen

 

 

Občina na podlagi podpisane pogodbe in evidence uporabe športne dvorane izstavi račun najemniku najkasneje v roku 8 dni po opravljeni storitvi.

 

 

Najemnik je dolžan plačati račun za najemnino v roku 15 dni po prejemu računa.

 

 

Uporabniki športne dvorane za tržne prireditve (koncerti ipd.) morajo najemnino poravnati najmanj 8 (osem) dni pred izvedbo prireditve, sicer uporaba športne dvorane za izvedbo prireditve ni mogoča.

 

 

Če najemnik v roku ne poravna računa, izgubi pravico do uporabe objekta.

 

 

12. člen

 

 

Občina in najemnik lahko pogodbo o najemu športne dvorane sporazumno prekineta pogodbo pred njenim iztekom.

 

 

Pogodbo o uporabi lahko občina enostransko prekine v naslednjih primerih:

 

 

- če najemnik ne uporablja dvorane v terminih, za katere je bila pogodba sklenjena,

 

 

- če najemnik krši določila hišnega reda športne dvorane, tega pravilnika, pogodbe o najemu, drugih predpisov, ki urejajo to področje ali navodila gospodarja športne dvorane,

 

 

- če najemnik ne plača računa za najemnino.

 

 

Najemnik lahko enostransko odpove pogodbo o uporabi z enomesečnim odpovednim rokom. Po medsebojnem dogovoru je odpovedni rok lahko tudi krajši.

 

 

V primeru neplačila najema dvorane si občina pridržuje pravico, da dolžnikom, ki so financirani iz občinskega proračuna, zadrži izplačilo odobrenih sredstev za izvedbo posameznih vsebin do višine dolgovanega zneska.

 

 

13. člen

 

 

Najemnik je v času najema športne dvorane zadolžen oz. odgovoren za red in disciplino ter v času prireditev tudi za izvajanje ukrepov po zakonu, ki ureja javna zbiranja, predvsem pa da poskrbi za reditelje, disciplino nastopajočih in gledalcev.

 

 

Najemnik je prav tako odgovoren, da poskrbi za izvajanje predpisanih požarno varnostnih ukrepov ter za organizacijo izvajanja ukrepov varstva pred požarom v primeru javne ali kakršnekoli druge prireditve. Navodila iz požarnega reda za posameznike-člane društev so priloga najemne pogodbe.

 

 

Po končani prireditvi mora najemnik:

 

 

- zagotoviti nemoten in varen odhod nastopajočih in gledalcev,

 

 

- pregledati vse prostore, ki so bili uporabljeni med prireditvijo,

 

 

- odstraniti reklamne panoje in napise ter ostalo opremo (odre, stole, scene, …), ki so bili nameščeni samo za čas tekme ali prireditve.

 

 

14. člen

 

 

Občina Benedikt ne odgovarja za osebno opremo uporabnikov pri uporabi športne dvorane.

 

 

Uporaba športne dvorane je na lastno odgovornost.

 

 

Uporabnik športne dvorane odgovarja za morebitno škodo, kot posledico namernega uničenja ali poškodovanja opreme v času treningov, tekem in prireditev.

 

 

15. člen

 

 

Vstop na parket je dovoljen samo v čistih športnih copatih.

 

 

16. člen

 

 

Občina vodi dnevno evidenco uporabe športne dvorane, iz katere morajo biti razvidni naslednji podatki:

 

 

- naziv uporabnika,

 

 

- vodja (trener) skupine,

 

 

- odgovorna oseba uporabnika,

 

 

- čas uporabe,

 

 

- površine v uporabi,

 

 

- število udeležencev,

 

 

- podpis vodje skupine (trenerja),

 

 

- opombe o ugotovljenih morebitnih pomanjkljivostih oziroma poškodbah na objektu in opremi.

 

 

IV.    NAČIN DOLOČANJA NAJEMNINE

 

 

17. člen

 

 

Cenik uporabe športne dvorane potrdi Občinski svet Občine Benedikt pred pričetkom sezone za vsako sezono posebej na predlog župana. Cenik se objavi na spletni strani Občine Benedikt.

 

 

Cenik uporabe športne dvorane pripravi občinska uprava za čas uporabe ene ure. Osnova za določitev najemnine je ekonomska cena najema, ki jo s sklepom določi župan. Ekonomska cena najema je sestavljena iz materialnih stroškov, stroškov upravljanja in sredstev za investicijsko vzdrževanje.

 

 

I. Višina letnih materialnih stroškov zajema:

 

 

- stroške ogrevanja,

 

 

- stroške električne energije,

 

 

- stroške komunalnih storitev,

 

 

- stroške tekočega vzdrževanja objekta (sanitarni material, žarnice, ...),

 

 

- stroške pisarniškega materiala in storitev,

 

 

- stroške zavarovanja,

 

 

- stroške čiščenja,

 

 

- druge materialne stroške.

 

 

II. Stroški upravljanja zajemajo stroške plač in drugih prejemkov tehničnega osebja.

 

 

III. Sredstva za investicijsko vzdrževanje.

 

 

18. člen

 

 

Uporabniki športne dvorane morajo ceno uporabe poravnati v skladu s pogodbo.

 

 

Občina Benedikt ne zaračunava najemnine v naslednjih primerih:

 

 

- za redno vzgojno izobraževalno dejavnost, ki se izvaja v okviru zakonsko predpisane dejavnosti Javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Benedikt,

 

 

- organizatorjem in izvajalcem s sedežem v občini Benedikt, ki izvajajo športno vadbo za predšolske otroke,

 

 

- organizatorjem in izvajalcem za izvedbo občinskih športnih šolskih prvenstev za osnovnošolsko mladino,

 

 

- organizatorjem in izvajalcem s sedežem v občini Benedikt, ki izvajajo športno vadbo-rekreacijo za starejše (nad 65 let),

 

 

- izvajalcem letnega programa športa Občine Benedikt za izvedbo tekem oz. turnirjev v sistemu uradnih tekmovanj v rangu I., II. ali III. državne lige.

 

 

19. člen

 

 

Nižjo ceno od ekonomske cene se lahko zaračunava za dejavnost v tržno nezanimivih terminih za izvajanje Letnega programa športa Občine Benedikt, humanitarne prireditve in prireditve, katerih sponzor, donator ali organizator je Občina Benedikt.

 

 

20. člen

 

 

Cena najema za prireditve se določi v ceniku uporabe za posamezno sezono.

 

 

21. člen

 

 

Najemnina in drugi prihodki iz naslova uporabe športne dvorane so prihodek proračuna Občine Benedikt in se vodijo na posebni postavki. Pridobljeni prihodki se namenijo izključno za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z upravljanjem in vzdrževanjem športne dvorane, investicije in investicijsko vzdrževanje.

 

 

V.      OGLAŠEVANJE

 

 

22. člen

 

 

Uporaba površin za oglaševanje se za uporabnike dvorane uskladi 1-krat letno.

 

 

Za stalno nameščene panoje ali napise se določi cena za 1 m2 površine v ceniku za posamezno sezono. Pano lahko vsebuje logotip, naziv in polni naslov podjetja. Naročnik zagotovi izdelan pano/transparent oziroma plača slikopleskarska dela. Panoji se praviloma nameščajo vsako leto v poletnih mesecih, ko je športna dvorana zaprta za treninge (izven sezone).

 

 

23. člen

 

 

V času športnih in drugih prireditev lahko najemnik skladno s pogodbo o najemu namesti začasne reklamne panoje, ki jih je dolžan po končani prireditvi odstraniti. Začasni reklamni panoji so lahko samostoječi ali nameščeni na letvenike in ograje na tribunah, in sicer tako, da ne poškodujejo parketa, opleskov in druge opreme v dvorani.

 

 

Stalnih reklamnih panojev ni dovoljeno prekrivati v času prireditev.

 

 

VI.    KONČNE DOLOČBE

 

 

24. člen

 

 

V času šolskega pouka in šolskih interesnih dejavnosti ter šolskih športnih tekmovanj zagotavlja nadzor nad uporabo športne dvorane Osnovna šola Benedikt s svojim strokovnim kadrom.

 

 

Nadzor nad izvajanjem tega pravilnika in hišnega reda športne dvorane zagotavlja občina s svojim kadrom (gospodar športne dvorane in drugi).

 

 

25. člen

 

 

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o uporabi športne dvorane št. 65004-027/2005-3 z dne 29. 9. 2005, ki je bil objavljen na krajevno običajen način.

 

 

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 67105-29/2012-3

 

 

Benedikt, dne 28. november 2012

 

 

 

Občina Benedikt

 

Župan Milan Gumzar

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor