Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 13. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 30/11 – odl. US, 90/12 in111/13) in 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (UL RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/13) ter na podlagi strokovnih podlag Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Kranj, je Občinski svet Občine Kranjska Gora na 31. seji dne 26.2.2014 sprejel

ODLOK

O RAZGLASITVI KAMRE V HIŠI DOVJE 31 NA DOVJEM ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi enota dediščine: Kamra v hiši Dovje 31 (Pr' Katr') na Dovjem, EŠD 10312 (v nadaljnjem besedilu: spomenik).

2. člen

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik, so:

-   Lesena kamra je pomemben del bivalne kulture Gornjesavske doline od 18. do 20. stoletja in predstavlja bivalne razmere predvsem kajžarskih družin.

-   Lesene kamre v nadstropjih ali pod streho so bile prvotno namenjen spanju in shranjevanju. Ohranjanje priča tudi o tesarskem znanju in likovnem okusu dobe, ko je bila narejena. Danes ima lesena kamra predvsem likovno in spominsko funkcijo v objektu, ki je namenjen turistični dejavnosti.

-   Ohranjena lesena kamra ima avtentične obodne stene iz tesanih brun. Lesene deske na podu in stropu so bile dotrajane in nadomeščene.

-   Gre za prostor v stanovanjski hiši, ki je bil oblikovan kot samostojna lesena kladna konstrukcija iz tesanih plohov, ki so v vogalih križno vezani na brade.

-   Ocenjeno je, da je bila lesena kamra narejena v 2. polovici 18. stoletja.

-   Lesena kamra je del objekta Dovje 31, nahaja se v delu nadstropja.

-   Novak, Anka, Avguštin, Cene: Spomeniki kmečkega stavbarstva v sliki, Gorenjski kraji in ljudje VII, Gorenjski muzej Kranj, 1994.

-   Novak, Anka: Kmečka mesta in arhitektura v Dolini : Kranj - Kranjska Gora 1973, Gorenjski muzej v Kranju, 1973.

Varuje se lesena kamra v celoti, tako njene obodne stene, kot tudi lesena tla in strop.

3. člen

1.    Spomenik Kamra v hiši Pr' Katr, Dovje 31, Dovje, obsega del nepremičnine-leseno kamro v delu nadstropja, s parc.št.: 54, stavbe z identifikacijsko številko 917, katastrska občina Dovje.

2.    Vplivno območje pa obsega nepremičnino s parc. št. 54, k.o. Dovje.

3.    Meje spomenika so vrisane na katastrskem načrtu v merilu 1:1000 in topografskem načrtu v merilu 1:5000, ki sta sestavna dela tega odloka.

4.    Izvirnika načrtov iz prejšnjega odstavka hrani Ministrstvo za kulturo RS, INDOK in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenija, Območna enota Kranj (v nadaljnjem besedilu zavod).

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

1.   Varovanje kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih vrednot v celoti, njihovi izvirnosti in neokrnjenosti.

2.   Ohranjanje gabaritov, primarnega tlorisa in izvirne materialne substance.

3.   Podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt in njegovo neposredno okolico ohranjanju in vzdrževanju spomeniških vrednot.

4.   Omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov ter dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanih vrednot.

5.   V spomeniku je prepovedno postavljati začasno ali trajno infrastrukturo in druge elemente, kot so npr. nosilci reklam, razen v primerih, ki jih s predhodnim kulturnovarstvenim soglasjem odobri pristojni zavod.

6.   Za vsako spremembo funkcije in za vsak poseg v spomenik in njegove dele je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje, ki ga izda pristojni zavod. 

Zavarovan spomenik je namenjen:

-      trajni ohranitvi kulturnih, arhitekturnih, likovnih, tehničnih in zgodovinskih vrednot;

-      povečanju pričevalnosti kulturnega spomenika;

-      predstavitvi kulturnih vrednot;

-      znanstveno-raziskovalnemu delu;

-      učno-demonstracijskemu delu.

5. člen

V vplivnem območju spomenika velja varstveni režim, ki določa, da ni dovoljeno izvajati posegov, ki bi imeli neposreden ali posreden negativni vpliv na kulturno funkcijo ter vidno in doživljajsko privlačnosti kulturnega spomenika. O obsegu in značaju vpliva presoja pristojni zavod. Za vsak poseg v vplivno območje spomenika je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje pristojnega zavoda.

6. člen

Lastnik, posestnik in upravljavec spomenika mora v sorazmerju s svojimi zmožnostmi javnosti omogočiti dostopnost spomenika in njegovo predstavljanje. Javni dostop ne sme ogrožati spomenika in posameznih spomeniških vrednot, zlasti ne njegove osnovne namembnosti.

7. člen

Za vse posege v spomenik, razen če zakon ne določa drugače, je treba predhodno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje zavoda.

8. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja inšpektorat, pristojen za področje kulturne dediščine.

9. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Št.: 007-1/2014-1

Kranjska Gora, dne 27.2.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor