Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 16. člena Statuta Občine Škofja Loka (Uradni list RS, št. 11/13 – UPB1) je Občinski svet Občine Škofja Loka na 26. redni seji dne 10. 10. 2013 sprejel

O D L O K

o dopolnitvi in spremembi Odloka

o ureditvi cestnega prometa

1. člen

V 2. členu Odloka o ureditvi cestnega prometa (Uradni list RS, št. 40/09, 41/11, 47/12, 106/12 in 58/13) se v prvem odstavku dodata osemnajsta in devetnajsta alineja, ki se glasita:

»– Mobilni telefon je naprava, ki preko elektronskih sporočil oziroma računalniških aplikacij omogoča izvedbo mobilnega plačevanja;

– Mobilno plačevanje je postopek elektronskega plačevanja parkirnine, kjer uporabnik preko vnaprej znanih parametrov plača parkirnino z uporabo mobilnih telefonov. Uporabnik mora vnesti podatke o parkirišču, vozilu in času parkiranja.«

2. člen

V 17. členu se tretji odstavek nadomesti z novim tretjim odstavkom, ki se glasi:

»Kjer je s predpisano prometno signalizacijo določeno, da se plačuje parkirnina, mora voznik plačati parkirnino. Parkirnino plača preko parkomata ali elektronsko preko mobilnega telefona. Parkirni listek namestiti na vidnem mestu v vozilu. Potrdilo o plačani parkirnini preko mobilnega telefona voznik hrani na mobilnem telefonu. Voznik mora vozilo po izteku časa, za katerega je bila plačana parkirnina, odpeljati. Parkirni listek mora voznik namestiti na vidnem mestu v vozilu tudi v primeru nedelovanja mobilnega plačevanja«.

3. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 371-0007/2009

Škofja Loka, dne 10. oktobra 2013

 

Župan

Občine Škofja Loka

mag. Miha Ješe l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor