Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 60. člena in ob smiselni uporabi določb 50. člena Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07) Občina Divača izdaja

J A V N O   N A Z N A N I L O

o javni razgrnitvi in javni obravnavi

dopolnjenega predloga Odloka o spremembah

in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih

pogojih (v nadaljevanju: Odloka o PUP)

v Občini Divača

1. člen

Javno se razgrne dopolnjeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v Občini Divača.

Spremembe in dopolnitve se nanašajo samo na tekstualni del odloka, ne posegajo pa v določanje namenske rabe prostora.

2. člen

Dopolnjeni predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP Občine Divača se javno razgrne za najmanj 30 dni, to je od 21. 5. 2009 do 22. 6. 2009. Mesto javne razgrnitve je Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

3. člen

V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava v sredo, dne 3. 6. 2009 ob 17. uri v sejni dvorani Občine Divača.

4. člen

V času javne razgrnitve se lahko podajo pisne pripombe in predlogi k dopolnjenemu predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o PUP v Občini Divača na mestu javne razgrnitve ali po pošti na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3/a, 6215 Divača.

Občina bo preučila pripombe in predloge javnosti in do njih zavzela stališče, ki ga bo objavila na krajevno običajen način.

5. člen

To javno naznanilo se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Občane se o javni razgrnitvi obvesti najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve, na krajevno običajen način.

 

Št. 007-0001/2009-38

Divača, dne 11. maja 2009

 

Župan

Občine Divača

Matija Potokar l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor