Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 7. člena 2. odstavka 2. alinee Statuta občine Cerklje (Uradni vestnik Gorenjske 7/95) je občinski svet občine Cerklje na Gorenjskem na svoji 19. seji dne 3. 10. 1996 sprejel

 

ODLOK O PODELJEVANJU PRIZNANJ  IN POKROVITELJSTVA V OBČINI CERKLJE NA GORENJSKEM

 

1. člen

 

Občina Cerklje podeljuje priznanja po določilih tega odloka svojim občanom,  pa tudi drugim osebam in organizacijam, ki so s svojim delom prispevali k gospodarskemu,  kulturnoprosvetnemu, drugemu napredku ali splošno koristnemu delovanju v občini Cerklje ali izven nje, ter pomembnim prireditvam in gostom občinskega sveta Cerklje.

2. člen

 

Priznanja občine Cerklje so:

1. Imenovanje častnega občana občine Cerklje

2. Nagrada občine Cerklje

3. Podelitev listine o priznanju

4. Velika plaketa občine Cerklje

5. Mala plaketa občine Cerklje

6. Sprejetje pokroviteljstva prireditve

7. Vpis v knjigo častnih gostov občine Cerklje

 

3. člen

 

Podelitev priznanj iz 2. člena tega odloka sprejme občinski svet na predlog komisije za odlikovanja in priznanja. V predlogu komisija navede razloge zakaj podeljuje eno od priznanj iz 2. člena tega odloka.

 

Na predlog sprejetega predloga se o podelitvi priznanja izda listina, ki je opremljena s pečatom ali suhim pečatom občinskega sveta in katero podpišeta predsednik občinskega sveta in župan.

 

4. člen

 

Naslov častni občan občine Cerklje se podeljuje fizičnim osebam, ki so z izredno pomembnim delovanjem ali stvaritvami prispevali k ugledu in napredku občine.

 

Sklep o podelitvi naslova sprejme občinski svet, na predlog komisije za odlikovanja in priznanja.

 

O tem se na enak način kot je določeno v 3. členu 2. odstavku izda posebna listina, v kateri se navedejo razlogi zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno.

5. člen

 

Nagrada občine Cerklje se podeljuje občanom, skupini občanom, društvom, krajevnim, vaškim, verskim skupnostim, ter drugim organizacijam, ki v občini zaslužijo splošno priznanje in odlike, za izredne uspehe pri delu, za zgledna dejanja, in za dejanja, ki imajo poseben pomen za razvoj občine.

 

Občan ali organizacija lahko dobi nagrado večkrat, vendar naslednjo šele po preteku  5 let od zadnje prejšnje podelitve.

 

Občinski svet vsako leto ob sprejemanju proračuna oz. najkasneje do 1. aprila določi višino nagrade.

 

Nagrada vsebuje veliko plaketo, listino o priznanju in denarno nagrado.

 

Nagrade se podeljujejo ob občinskemu prazniku. V posameznem letu se lahko podeli največ ena denarna nagrada, sklep o podelitvi sprejme občinski svet na predlog komisije za odlikovanja in priznanja.

 

6. člen

 

Plaketa občine Cerklje se podeljuje za uspešno družbeno delovanje ali za udejstvovanje na kateremkoli področju, razen za področje znanosti, prosvete ali kulture; za uspešno delovanje  na tem področju se podeljuje plaketa občine Cerklje na Gorenjskem.

 

Plaketi sta izdelani v dveh velikostih, in sicer:

- velika plaketa v obliki okrogle plošče premera 190 mm in debeline 7 mm

- mala plaketa v velikosti okrogle plošče premera 45 mm in debeline 4 mm.

 

Veliko in malo plaketo sestavlja še lisitna o priznanju.

 

Na plaketi občine Cerklje  (v obeh izvedbah) je silhueta grba Cerkelj. O morebitnih spremembah zunanjega izgleda plaket odloča občinski svet.

 

Veliko in malo plaketo občine Cerklje podeljuje občinski svet na predlog komisije za odlikovanja in priznanja. Obenem se s plaketo izda tudi listina  o podelitvi, ki jo podpišeta predsednik občinskega sveta in župan občine Cerklje, ki jo podeli. Veliko plaketo podeli župan občine, malo plaketo podeli predsednik občinskega sveta.

7. člen

 

Priznanja občine Cerklje se podeljujejo občanom, skupini občanom ter delovnim in drugim organizacijam za dosežene uspehe pri delu, za prizadevanja v korist družbene skupnosti, zaradi reševanja človeških življenj, zaradi preprečevanja škode na premoženju ali zaradi udeležbe v drugih humanitarnih akcijah. Podeli  se  največ 5 priznanj občinskega sveta.

8. člen

 

Pokroviteljsto nad prireditvijo se prevzame, če se smatra, da  je to večjega družbenega pomena za občane, organizacije, naselja v občini, za občino kot celoto ali tudi širše območje.

Odločitev o tem sprejme občinski svet.

9. člen

 

V knjigo častnih gostov občine Cerklje se vpišejo ugledne osebe, ki ne prebivajo na območju občine, katerih obisk oziroma bivanje v občini pa se smatra za zelo pomembno, o čemer odloči predsednik  občinskega sveta.

 

Ob vsakem vpisu se obiskovalec v knjigo lastnoročno podpiše, lahko pa vpiše tudi svoje vtise o občini oz. bivanju,  želje, izraze hvaležnosti ali drugačna posvetila. Ob vpisu častnega gosta v knjigo se vpiše datum, kraj bivanja in funkcija podpisnika ter po potrebi namen njegovega bivanja v občini.

 

10. člen

 

Nagrade, plakete in priznanja občine Cerklje za posamezno leto se razpišejo javno v časopisu.

 

Priznanja od  1. do 6. točke 2. člena tega odloka se podeljujejo na obrazloženo pisno pobudo, ki jo lahko dajejo fizične in pravne osebe. Predlagatelj pa je upravičen dati predlog za podelitev priznanja tudi brez predhodne pobude.

11. člen

 

V primeru, da se ugotovi, da so bila priznanja po tem odloku podeljena na podlagi zmotnih ali  lažnih podatkov, ki bi, če bi bili znani, vplivali na drugačno odločitev o podelitvi, lahko podeljevalec dano priznanje razveljavi.

12. člen

 

O podeljenih priznanjih po tem odloku se za vsako obliko posebej, razen za tiste po devetem členu, vodi evidenca v knjigi priznanj.

 

V evidenco se vpišejo:

1. Datum in kraj podelitve priznanja

2. Ime in priimek, prebivališče ter poklic oz. funkcija osebe, ki je dobila priznanje

3. Razlogi, zaradi katerih je bilo priznanje podeljeno in kdo je odločil o podelitvi  priznanja

4. Kdo je pobudnik in kdo je predlagatelj za podelitev priznanja

5. Ime, priimek in funkcija tistega, ki je priznanje izročil.

 

Po zaključku se knjiga častnih gostov in knjiga priznanj izročita Občinski upravi Uradu župana oz. komisiji za podelitev priznanj.

 

Občinski svet skrbi za izdelavo  listin in plaket ter za vodenje knjig po tem odloku.

 

13. člen

 

Listine o podelitvi priznanj na podlagi tega odloka  imajo značaj javne listine.

 

                                                                       14. člen

 

Oseba, ki neopravičeno izdela, posreduje ali uporabi plaketo iz 7. člena, ali poškoduje ali zlorabi vpis v knjigo iz 9. člena tega odloka se kaznuje po določbah 7. člena Odloka o simbolih občine Cerklje na Gorenjskem  (Uradni vestnik Gorenjske 10/95).

 

15. člen

 

Z uveljavitvijo odloka o podeljevanju priznanj v občini Cerklje je prenehal veljati odlok o podeljevanju nagrad občine Kranj (Uradni vestnik Gorenjske, št. 15/68, 19/69 in 27/69).

 

Ta odlok se objavi v Uradnem vestniku Gorenjske in prične veljati osmi dan po objavi.

 

Številka:   1363/96                                                                             

Datum: 25. 10. 1996                           

Predsednik občinskega sveta

MIHA ZEVNIK

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor