Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi drugega odstavka 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15-ZUUJFO), 6. in 17. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 - ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 - ZUKN in 57/11 - ORZGJS40), 11. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik, št. 7/15) in Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 7/15) je Občinski svet Občine Trnovska vas na svoji 8. seji, dne 6.10.2015, sprejel

 

O D L O K

o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas

 

1 Splošne določbe

1.    člen

(uporaba izrazov)

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

 

2.    člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom Občina Trnovska vas ustanovi režijski obrat, s sedežem Trnovska vas 42, 2254  Trnovska vas ter določa njegovo organizacijsko zasnovo, pristojnosti, delovno področje ter financiranje.

 

3.    člen

(status režijskega obrata)

Režijski obrat ni pravna oseba.

 

2 Organizacija in območje delovanje režijskega obrata

4.    člen

(organizacija)

(1) Režijski obrat se organizira kot nesamostojna notranja organizacijska enota v okviru občinske uprave Občine Trnovska vas.

(2) Režijski obrat vodi vodja režijskega obrata, ki je neposredno odgovoren za izvajanje nalog režijskega obrata.

(3) Vodja režijskega obrata je za svoje delo odgovoren direktorju občinske uprave in županu.

(4) Zaposlovanje v režijskem obratu se izvaja v skladu s kadrovskim načrtom in  aktom o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest v Občinski upravi Občine Trnovska vas.

 

5.    člen

(območje delovanja)

Režijski obrat opravlja dejavnost lokalnih gospodarskih javnih služb na območju občine, za katere je tako določeno s splošnim aktom občine.

 

3 Dejavnost režijskega obrata

6.    člen

(dejavnost)

(1) V režijskem obratu se izvajajo naslednje lokalne gospodarske javne službe na območju Občine Trnovska vas:

-        urejanje ter vzdrževanje pokopališča,

-        zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov,

-        urejanje, čiščenje in vzdrževanje javnih površin,

-        vzdrževanje občinskih javnih cest, tako redno kot intervencijsko, in izvajanje rednih kontrol stanja občinskih javnih cest,

-        izvajanje zimske službe v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,

-        vzdrževanje javne razsvetljave v sodelovanju z zunanjim izvajalcem,

-        plakatiranje, postavitev plakatnih panojev.

 (2) Režijski obrat opravlja naslednje naloge:

-        predlaganje standardov in normativov za gospodarske javne službe in promet ter skrb za njihovo izvajanje,

-        predlaganje pogojev za zagotavljanje in uporabo javnega dobra in storitev gospodarskih javnih služb,

-        spremljanje problematike na področju varnosti cestnega prometa v zvezi s preventivo in vzgojo v cestnem prometu,

-        pripravljanje programov razvoja gospodarskih javnih služb ter skrb za njihovo izvajanje v sodelovanju z občinsko upravo,

-        oblikovanje cen storitev na področju gospodarskih javnih služb v sodelovanju  občinsko upravo,

-        priprava prireditvenih prostorov,

-        izobešanje zastav, okraševanje naselij,

-        sodelovanje pri odpravi posledic naravnih nesreč in nudenje tehnične pomoči,

-        opravljanje drugih nalog, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

4 Financiranje dejavnosti režijskega obrata

7.    člen

(viri financiranja)

(1) Sredstva za delo režijskega obrata se zagotovijo v proračunu občine.

(2) Režijski obrat kot oblika izvajanja lokalne gospodarske javne službe se financira:

-        iz plačil uporabnikov storitev javne službe,

-        iz proračuna občine,

-        iz drugih virov, določenih z zakonom ali odlokom občine.

 

8.    člen

(vodenje računovodstva)

Za režijski obrat kot obliko izvajanja lokalne gospodarske javne službe vodi Občinska uprava Občine Trnovska vas ločeno računovodsko evidenco, ki omogoča obračun stroškov, odhodkov in prihodkov po načelih, ki veljajo za gospodarske družbe.

 

9.    člen

(smiselna uporaba zakonov)

Za vsa vprašanja, ki niso urejena s tem odlokom, se smiselno uporabljajo določila Odloka o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave Občine Trnovska vas, Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Trnovska vas ter določbe predpisov, ki urejajo gospodarske javne službe.

 

5 Prehodne in končne določbe

10. člen

(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi režijskega obrata v Občini Trnovska vas (Uradni vestnik Občine Trnovska vas, št. 4/01).

 

 

11. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Trnovska vas.

 

 

Številka: 032 0/8-4-2015-4s

Datum: 6.10.2015

 

Alojz BENKO,

župan Občine Trnovska vas

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor