Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 12. in 13.. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08 in 123/08) in 16. člena statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 35/03, 106/05, 65/07 in 75/08) je Občinski svet Občine Črnomelj na 19. redni seji dne 29. 9. 2009 sprejel

O D L O K

o razglasitvi Hiše Ulica Mirana Jarca 3 v Črnomlju za kulturni spomenik lokalnega pomena

1. člen

Za kulturni spomenik lokalnega pomena se razglasi naslednja enota dediščine: Črnomelj – Hiša Ulica Mirana Jarca 3 (EŠD 9841) – v nadaljevanju: spomenik).

2. člen

Spomenik obsega stanovanjsko stavbo in dvorišče na parceli št. 12/2, k.o. Črnomelj. Meja območja spomenika je povzeta po digitalnem katastrskem načrtu. Izris meje območja, ki je v merilu 1: 1000, je sestavni del predloga za razglasitev, ki ga je pripravil Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Novo mesto (v nadaljevanju: Zavod).

Predlog za razglasitev je na vpogled pri Zavodu in Občini Črnomelj.

3. člen

Vrednote, ki utemeljujejo razglasitev za spomenik lokalnega pomena:

Hiša stoji v mestnem jedru Črnomlja, ki je s sklepom občinskega sveta razglašeno za kulturni spomenik lokalnega pomena z lastnostmi arheološkega, arhitekturnega, etnološkega, umetnostnega, urbanističnega in zgodovinskega pomena (Uradni list RS, št. 74/01). Arhitektura hiše izhaja iz pomeščanjenega tipa kmečkega doma, ki se je v 19. in v prvi polovici 20. stoletja uveljavil v manjših slovenskih mestih, kljub temu je to ena od ambiciozneje zasnovanih hiš v mestnem jedru Črnomlja in predstavlja pomemben člen v nizu poslopij, ki (so)oblikujejo vzhodno veduto mesta.

4. člen

Za spomenik velja varstveni režim, ki določa:

– varovanje kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, likovnih, urbanističnih in zgodovinskih vrednot spomenika v celoti, v njihovi izvirnosti in neokrnjenosti ter varovanje vseh vedut na objektu;

– ohranja se spominska plošča Miranu Jarcu na ulični fasadi;

– prepoved predelav vseh likovnih in arhitekturnih prvin objekta, ki so ovrednotene kot del spomenika;

– podrejanje vsake rabe in vseh posegov v objekt ohranjanju in vzdrževanju varovanih spomeniških lastnosti in/ali rekonstrukciji najbolj kvalitetne historične podobe spomenika;

– prepoved vseh predelav zaščitenih gabaritov, tlorisov in drugih značilnih stilnih elementov spomenika;

– prepoved vseh posegov v arheološke plasti spomenika, razen pooblaščenim osebam, s predhodnim pisnim soglasjem Zavoda;

– na spomenik je prepovedano postavljanje objektov trajnega in začasnega značaja, vključno z nosilci reklam, anten in ostalih naprav, razen v primerih, ki jih na podlagi kulturnovarstvenih pogojev s kulturnovarstvenim soglasjem odobri Zavod;

– omogočanje predstavitve celote in posameznih zaščitenih elementov in dostopnost javnosti v meri, ki ne ogroža varovanje spomenika in njegovih spomeniških kvalitet.

5. člen

Varstveni režim omogoča:

– trajno ohranitev kulturnih, arheoloških, arhitekturnih, likovnih in zgodovinskih vrednot;

– povečevanje pričevalnosti kulturnega spomenika;

– predstavitev kulturnih vrednot spomenika in premične dediščine in situ ter v medijih;

– znanstvenoraziskovalno delo;

– učno-demonstracijsko delo.

6. člen

Obveznost javne dostopnosti spomenika:

Lastnik oziroma upravljavec spomenika mora javnosti omogočiti dostop do spomenika v sorazmerju z zmožnostmi lastnika. Dostop ne sme ogrožati spomenika ali njegovih varovanih elementov, najmanj enkrat na leto pa mora lastnik javnosti omogočiti tudi brezplačen ogled spomenika.

7. člen

Upravljanje spomenika:

S spomenikom upravlja njegov lastnik ali upravljavec v skladu s smernicami pristojne službe za varstvo kulturne dediščine.

8. člen

Na podlagi tega odloka pristojni organ občinske uprave v 30 dneh od uveljavitve odloka predlaga zaznambo nepremičnega spomenika v zemljiško knjigo.

9. člen

Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine.

10. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 622-4/2009

Črnomelj, dne 30. septembra 2009

 

Župan

Občine Črnomelj

Andrej Fabjan l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor