Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 21., 29. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi – uradno prečiščeno besedilo (ZLS.UPB1) (Uradni list RS št. 100/05) in na podlagi 25. člena Zakona o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč SRS št. 34/84,26/90), 17. člena Zakona o prekrških – uradno prečiščeno besedilo (UPB) (Uradni list RS št. 70/06) 7. člena Statuta občine Trnovska vas (Ur.vestnik Tednika št. 1/99) , spremembe Uradni vestnik občine Trnovska vas št. 2/01 in 4/05) ter 4. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Trnovska vas (Uradni vestnik Tednika št. 1/99) je Občinski svet občine Trnovska vas na 5. redni seji dne 27. 2. 2007 sprejel

SPREMEMBE ODLOKA

O POKOPALIŠKI IN POGREBNI DEJAVNOSTI TER UREJANJU POKOPALIŠČA

1. člen

3.člen odloka se spremeni in na novo glasi :

Pokopališko in pogrebno dejavnost opravlja izvajalec javne službe na podlagi koncesije – koncesionar.

Urejanje pokopališča opravlja občina kot upravljalec pokopališča.

2. člen

V 4. členu odloka se črta prva alineja :

- zagotovitev uporabe mrliške vežice

3. člen

V 5. členu se izvzamejo in iz 5. člena črtajo naslednje alineje:

- oddajanje prostorov za grob v najem

- sklepanje najemnih pogodb

- vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah.

4. člen

6. člen se  dopolni z novimi alineja :

- oddajanje prostorov za grob v najem

- sklepanje najemnih pogodb

- vodenje evidence o grobovih in sklenjenih najemnih pogodbah. 

- zagotovitev uporabe mrliške vežice.

5. člen

V 18. členu se v tretjem odstavku v prvem stavku beseda »upravljalec« črta in se nadomesti z besedo »koncesionar«.

6. člen

V 30. členu se spremeni prvi stavek in glasi :

Prostore za grobove daje v najem občina kot upravljalec.            

7. člen

V 36.členu se četrti odstavek spremeni in glasi :

Predlog cen za izvajanje pokopališke in pogrebne dejavnosti pripravi koncesionar, predlog cen za najem grobnih mest in vzdrževanje pokopališča pripravi občinska uprava.

8. člen

38. člen se spremeni in na novo glasi :

 

Koncesionar ima naslednje pravice in obveznosti :

- ugotavlja pravilnost mrliških dokumentov za dovolitev pokopa,

- določa mesto, datum in uro pokopa v dogovoru s naročnikom,

- skrbi za organizacijo javne pogrebne svečanosti,

- opravlja pokope in prekope pokojnikov in nadzira delo za ustrezno zavarovanje sosednjih grobov,

- pri pokopu najdene vrednostne predmete shrani in jih izroči upravičencu, če je ta znan oziroma ravna v skladu s predpisi.

 

Občina kot upravljalec pokopališča ima naslednje pravice in obveznosti :

- skrbi za urejenost in vzdrževanje pokopališča z vsemi objekti in napravami vključno s funkcionalnimi površinami posameznih objektov,

- skrbi za red in čistočo na pokopališču ter v in ob objektih in njihovi neposredni okolici,

- oddaja prostore za grobove v najem in vodi register sklenjenih pogodb,

- izdela pokopališki kataster in načrt pokopališča z razdelitvijo na polja, vrste in grobove z ustreznimi oznakami in o tem vodi ustrezno evidenco,

- izdela in sproti dopolnjuje evidenco najemnikov grobov in pokopanih oseb v posameznem grobu, z datumom pokopa,

- skrbi za urejenost in vzdrževanje skupnih grobišč žrtve vojn in njihovih obeležij na območju pokopališča,

- daje soglasje za ureditev grobov in postavitev spomenikov,

- pobira najemnino za grobove in uporabo mrliške vežice.

9. člen

40. člen se spremeni in na novo glasi :

 

Z denarno kaznijo 1000  EUR se kaznuje podjetje, ki je nosilec koncesije , če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena sprememb in dopolnitev tega odloka.

Z denarno kaznijo 200 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe koncesionarja , če ravna v nasprotju s prvim odstavkom 8. člena sprememb in dopolnitev tega odloka.

 

Z denarno kaznijo od 20 do 150 EUR se kaznuje posameznik, ki kršila določila 39. člena Odloka o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

10. člen

Spremembe odloka  začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem vestniku občine Trnovska vas.

 

Trnovska vas, 27. 2. 2007

Številka: 032 0/5-1/2007-1o                                         

 

 

                                                                                  Župan občine Trnovska vas

                                                                                  Alojz Benko, dipl.upr.org.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor