Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Destrnik (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 11/10-popr., 14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na 6. redni seji dne  28. 6. 2019 sprejel naslednjo

 

OBVEZNO

RAZLAGO ODLOKA O LOKACIJSKEM NAČRTU ZA OBMOČJE RAZPRŠENE GRADNJE V DRSTELJI

 

I.

Besedilo 8. in 9. člena Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji (Uradni vestnik občine Destrnik, št. 6/2005, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 45/2018; v nadaljevanju Odlok LN) določa:

 

V.  Pogoji za arhitektonsko in urbanistično oblikovanje

 

8. člen

»Urbanistični pogoji za oblikovanje:

V listu namensko-oblikovalnih značilnosti so podani največji horizontalni gabariti ter odmiki objektov.

Individualne stanovanjske hiše so predvidene kot pritlične s kletjo in izkoriščenim podstrešjem.

Za določanje vrste in pogojev za izvedbo objektov, urbane opreme ter vrste vzdrževalnih in drugih del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči, se uporabljajo določila iz predpisov, ki urejajo zahtevnost objektov.

Če stavba v posameznih karakteristikah odstopa od predpisanih (tlorisni gabariti in vertikalni gabariti, volumni prostorov, nakloni strehe, kritina ), je potrebno pridobiti soglasje občinskega urbanista. Ob pozitivnem soglasju so odstopanja dovoljena.

 

9. člen

Na obravnavanem območju so dovoljeni naslednji gradbeni posegi:

·   kompletna ali delna odstranitev obstoječih objektov

·   tekoča vzdrževalna dela na obstoječih objektih

·   rekonstrukcija in adaptacija objektov

·   nadomestne gradnje objektov

·   nadzidave in prizidave v smislu funkcionalne dopolnitve obstoječih objektov

·   novogradnje objektov

·   spremembe namembnosti ob zadostitvi pogojev iz lokacijskega načrta

·   legalizacija obstoječih objektov

·   izgradnja objektov komunalne infrastrukture

·   postavitev manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov

Tolerance horizontalnih in vertikalnih gabaritov so omejene z maksimalnim odstopanjem v vrednosti  +- 10%  od predvidenih mer.

Dovoljeni so tlorisni gabariti pravokotne, "L" oziroma "T" oblike.

Kota pritličja v zaprtih objektih mora biti višja od kote okoliškega terena za vsaj 10 cm.

Odmiki objektov od roba parcele morajo biti vsaj 1/2 višine od terena do kapi oz. minimalno 1,50 m.

Strehe naj bodo dvokapne v naklonu 30-45 stopinj. Del strehe je lahko ravna terasa. Smer slemena je vzporedna s plastnicami terena in daljšimi stranicami tlorisa.  Kritina mora biti temne barve- rdeča, rjava ali siva.

Največja dopustna višina slemena strehe se določi glede na višino kapi in naklona strehe. Višina od tal do kapi na tisti strani hiše, ki gleda proti hribu znaša maksimalno 4,0 m.

Glede na naklon terena je ob hišah predvidena izvedba zunanjih teras zaključenih s škarpami ali podpornimi zidovi, višine do 2,0 m. Uporabijo se naravni materiali ali betonski škarpniki oz. armiran beton. Pri uporabi betona morajo biti vidni deli zidu obloženi z avtohtonim kamnom ali popenjavkami.

Dopustna je izgradnja bazenov za lastne potrebe.

Višina ograj je največ 120 cm, na križiščih ne smejo ovirati prometne varnosti in pogleda na cesto.«

 

II.

Za 8. in 9. člen Odloka LN se poda naslednja obvezna razlaga:

V grafičnem delu so podani največji horizontalni gabariti predvidenih stavb, zato je dopustna gradnja objektov z manjšimi merami in odstopanji tudi  večjimi od -10%.

 

III.

Obvezna razlaga je sestavni del Odloka o lokacijskem načrtu za območje razpršene gradnje v Drstelji.

 

IV.

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 900-7/2019-6R-10/11

Datum: 28. 6. 2019

 

 

Občina Destrnik

 

Franc Pukšič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor