Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, ZLS-UPB2 ter št. 27/08 in 76/08), določil Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 81/03, 109/03, 43/04 (58/04 – popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09) in 47. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 1/99, 1/01, 3/02, 4/03 in 2/07) je Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem na 16. redni seji dne 24. 9. 2009 sprejel

O D L O K

o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem

1. člen

V Odloku o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 4/03) se v 11. členu črtata drugi in tretji odstavek.

2. člen

Besedilo 16. člena se spremeni tako, da se glasi:

»1) Direktor občinske uprave mora:

– imeti izobrazbo v skladu z zakonom in aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave;

– izpolnjevati pogoje za vodenje in odločanje v upravnih postopkih;

– izpolnjevati tudi druge pogoje v skladu z zakonom in aktom o sistemizaciji delovnih mest občinske uprave.«

3. člen

V 20. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:

»2) Upravne in prekrškovne naloge na področju inšpekcijskega in redarskega nadzora na območju Občine Cerklje na Gorenjskem opravlja organ skupne občinske uprave »Medobčinski inšpektorat Kranj«.«

4. člen

V 21. členu se besedilo v prvem odstavku pod točko 1.3. spremeni tako, da se glasi:

»1.3. Podrobneje se način delovanja in delovno področje režijskega obrata določi z odlokom o ustanovitvi režijskega obrata.«

5. člen

V 25. členu se črtata enajsta (inšpekcijskega nadzorstva) in dvanajsta alinea (občinskega redarstva).

6. člen

Črtajo se 37., 38. in 39. člen.

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.

7. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 032-10/2006-134

Cerklje na Gorenjskem, dne 24. septembra 2009

Župan

Občine Cerklje na Gorenjskem

Franc Čebulj l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor