Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 11. in 40. člena Zakona o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS. št. 127/06) so: Občinski svet Občine Šentilj na podlagi 16. člena Statuta Občine Šentilj (MUV, št. 26/2009) na svoji dopisni seji dne, 29. marca 2010, Občinski svet Občine Kungota na podlagi 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur.l. RS, št. 12/2004, 18/2007 in MUV, št. 13/2008) na svoji dopisni seji dne, 1. aprila 2010; Občinski svet Občine Pesnica na podlagi 16. člena Statuta Občine Pesnica (MUV, št. 6/1999 in 4/2001) na svoji 20. redni seji dne, 16. marca 2010; sprejeli

 

 

O D L O K

 

 

o ugotovitvi javnega interesa za javno-zasebno partnerstvo ter določitev osnovnih pogojev izvedbe projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občin Šentilj (kot nosilka in prijaviteljica), Kungota in Pesnica (v nadaljevanju: soinvestitorke)

 

 

SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

 

 

(vsebina odloka)

 

 

Ta odlok predstavlja odločitev o ugotovitvi javnega interesa za sklenitev javno–zasebnega partnerstva in pravno podlago za izvedbo projekta gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij na območju Občine Šentilj in soinvestitork na podlagi ene izmed oblik javno- zasebnega partnerstva določenih v Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu ZJZP (v nadaljevanju: projekt).

 

 

Odlok določa predmet, pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja, postopek izbire zasebnega partnerja in način financiranja izvedbe projekta.

 

 

Javni partnerji, občine Šentilj, Pesnica in Kungota, določijo javnega partnerja Občino Šentilj (v nadaljevanju: Javni partner), da vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje. V kolikor se občine soinvestitorke dogovorijo, lahko vsaka občina zase za območje svoje občine vodi postopek izbire zasebnega partnerja, izda akt o izboru ter druge akte v zvezi z javno-zasebnim partnerstvom ter merila glede izpeljave postopkov na podlagi veljavne zakonodaje.

 

 

Odlok je torej skupen akt, s katerim se sprejema odločitev, da se projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij izvede v obliki JZP in hkrati akt o javno-zasebnem partnerstvu. Zasebni partner je pravna ali fizična oseba izbrana na javnem razpisu v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. list RS, št. 127/06).

 

 

II. VSEBINA IN PREDMET JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

 

2. člen

 

 

(javni interes)

 

 

Na območju Občine Šentilj in občin soinvestitork obstaja javni interes, da se izvede projekt gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij (v nadaljevanju: projekt) in s tem omogoči uporabo širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam.

 

 

Zaradi hitrejše realizacije ciljev, opredeljenih z Načrtom razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v vseh treh občinah, se projekt izvede v eni zmed oblik JZP.

 

 

3. člen

 

 

(predmet JZP)

 

 

Predmet JZP je izgradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občini Kungota in Pesnica na področju belih lis, in na celotnem območju občine Šentilj. V okviru JZP bo zasebni partner izdelal projektno dokumentacijo in zgradil, vzdrževal in upravljal z odprtim širokopasovnim omrežjem elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih, skladno s projektnimi smernicami javnega partnerja in po terminskem planu, ki bo dogovorjen v postopku izbire zasebnega partnerja. Za realizacijo projekta bo javni partner zagotovil:

 

 

- možnost uporabe obstoječe infrastrukture v lasti lokalnih skupnosti,

 

 

- soinvestitorju (zasebnemu partnerju) nudil pomoč pri pridobivanju služnosti pri vstopu v obstoječo kanalizacijo,

 

 

- dajanje svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje,

 

 

- pomoč pri izdelavi idejnih zasnov.

 

 

Zasebni partner bo del omrežja zgradil z zasebnimi sredstvi in morebitnimi drugimi viri (kot npr. sredstvi državnega proračuna za kohezijsko politiko).

 

 

Tako zgrajeno omrežje se takoj po izgraditvi prenese v last lokalne skupnosti (del omrežja zgrajenega s kohezijskimi sredstvi) oz. soinvestitorja (del omrežja zgrajenega s sredstvi zasebnega partnerja) v razmerju vloženih sredstev.

 

 

III. OBLIKA JAVNO-ZASEBNEGA PARTNERSTVA

 

 

4. člen

 

 

(oblika izvedbe JZP)

 

 

Večino poslovnega tveganja za izvajanje JZP prevzame javni partner, zasebni partner prevzame del poslovnega tveganja, zato se JZP skladno s 27. čl. ZJZP izvede v obliki javno naročniškega razmerja.

 

 

Projekt v obliki JZP se izvede na eden od načinov pogodbenega partnerstva in sicer kot (BOT model: build-operate-transfer; 80. čl. ZJZP, Ur. list RS št. 127/06) ter BTO (build-transfer-operate).

 

 

Elementi BOT modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi z zasebnimi sredstvi. Prvih 20 let (oziroma največ 30 let) po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo zasebno, po preteku 20 let (vendar največ 30 let) pa postane lastništvo javno, saj zasebni partner prenese lastnino na javnega partnerja, t.j. na Občine Šentilj, Pesnica in Kungota. Koncesijsko razmerje JZP se lahko podaljša, vendar največ za polovico obdobja (največ za 10 oz. 15 let), predvsem če je to potrebno zaradi dodatnih vlaganj zasebnega partnerja, ki so posledica zahtev javnega partnerja ali njegovih ukrepov v javnem interesu. V obdobju, ko je lastnik širokopasovnega omrežja zasebni partner, je le-ta tudi upravljavec omrežja. Po tem obdobju lahko javni partner podaljša pogodbo za upravljanje in vzdrževanje z zasebnim partnerjem ali pa na razpisu izbere novega upravljavca omrežja.

 

 

Elementi BTO modela so naslednji: širokopasovno omrežje se zgradi s kohezijskimi sredstvi in morebitnimi prispevki krajanov.

 

 

Takoj po izgradnji odprtega širokopasovnega omrežja je lastništvo javno, t.j. lastništvo Občine Šentilj, Pesnica in Kungota (v nadaljevanju: javni partner).

 

 

Javni partner omrežje zgrajeno s kohezijskimi sredstvi preda v upravljanje in vzdrževanje zasebnemu partnerju za največ 30 let.

 

 

5. člen

 

 

(pozitivni učinki izvajanja JZP)

 

 

Z izvedbo projekta v obliki JZP se zasledujejo naslednji pozitivni učinki:

 

 

• znižanje proračunskih izdatkov,

 

 

• pridobitev dodatnega kapitala,

 

 

• večja izbira javnih storitev,

 

 

• boljša kakovost storitev ter

 

 

• zagotovitev možnosti uporabe širokopasovnih storitev tako fizičnim kot pravnim osebam v krajšem časovnem roku.

 

 

6. člen

 

 

(prostorska zasnova izvajanja JZP)

 

 

Projekt v obliki JZP se izvede na celotnem območju belih lis občin Pesnica in Kungota ter na celotnem območju občine Šentilj.

 

 

7. člen

 

 

(obveznosti zasebnega partnerja)

 

 

Zasebni partner mora zagotoviti naslednje:

 

 

- izdelati projekt kot del ponudbene dokumentacije,

 

 

- zgraditi omrežje v skladu s projektom v določenih rokih,

 

 

- zagotoviti dostop do storitev vsem naseljem na območju občine Šentilj in občinah soinvestitorkah;

 

 

- zagotoviti dostop do omrežja vsem zainteresiranim operaterjem omrežij in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji;

 

 

- zagotoviti upravljanje in vzdrževanje celotnega omrežja v skladu s prepisanimi pogoji,

 

 

- zagotoviti nadgradnjo obstoječega omrežja v skladu s potrebami javnega partnerja in v skladu z dolgoročnim razvojem lokalne skupnosti.

 

 

IV. POOBLASTILO

 

 

8. člen

 

 

Za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva, se pooblasti župana občine Šentilj.

 

 

V kolikor se vsaka občina odloči, da bo za svoje območje sama izvedla postopek izbire zasebnega partnerja, tedaj je za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja in podpis pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva pooblaščen župan tiste občine, ki izvaja prej naveden postopek.

 

 

V. STROKOVNA KOMISIJA

 

 

9. člen

 

 

Za pripravo in izvedbo javnega razpisa župan imenuje strokovno komisijo. Strokovna komisija šteje vsaj 3 člane. Člani strokovne komisije morajo imeti najmanj visokošolsko izobrazbo in najmanj 2 (dve) leti delovnih izkušenj, da lahko zagotovijo strokovno presojo prispelih ponudb.

 

 

Vsi člani komisije morajo izpolnjevati pogoj iz 2. Odstavka 52. čl. ZJZP, kar potrdijo s podpisom izjave o izpolnjevanju pogoja.

 

 

Člana, ki ne izpolnjuje pogoja, se nemudoma izloči iz strokovne komisije in se imenuje nadomestni član.

 

 

Za izvedbo posameznih dejanj v postopku javnega razpisa morajo biti prisotni najmanj 3 člani strokovne komisije (npr. javno odpiranje ponudb). Poročilo o ocenjevanju prispelih ponudb pripravijo in podpišejo vsi člani strokovne komisije.

 

 

Za strokovno-tehnično pomoč in svetovanje v postopku priprave in izvedbe razpisa lahko strokovna komisija uporabi strokovne službe javnega partnerja ali zunanje strokovnjake. Člani strokovne komisije so lahko tudi neodvisni zunanji strokovnjaki, ki razpolagajo s specifičnim znanjem za uspešno izbiro izvajalca javno-zasebnega partnerstva.

 

 

Poročilo je podlaga za pripravo akta izbire izvajalca javnozasebnega partnerstva, ki ga izda župan. Poročilo se posreduje v vednost občinskemu svetu.

 

 

VI. POSTOPEK IZBIRE IZVAJALCA JAVNOZASEBNEGA PARTNERSTVA, POGOJI IN MERILA ZA IZBOR

 

 

10. člen

 

 

(postopek izbire zasebnega partnerja in merila za izbor)

 

 

Zasebnega partnerja se izbere na podlagi javnega razpisa, v postopku konkurenčnega dialoga. Javni razpis se objavi na portalu javnih naročil (Uradni list RS) in na spletnih straneh občin Pesnica, Kungota in Šentilj. Rok za predložitev vlog na javni razpis mora biti skladen z veljavno zakonodajo iz področja javnega naročanja. Pogoji za prijavo in merila za izbiro zasebnega partnerja se določijo in ovrednotijo v razpisni dokumentaciji. Merila za izbor morajo biti jasna in transparentna, ki bodo omogočila izbor ekonomsko najugodnejšega ponudnika. Merila morajo biti oblikovana tako, da bodo dodatne točke prejeli ponudniki, ki bodo izkazali interes gradnje večjega dela omrežja z zasebnimi sredstvi.

 

 

V postopku izbire mora javni partner zagotoviti transparentno in enakopravno obravnavanje vseh ponudnikov.

 

 

Pri izbiri zasebnega partnerja sodeluje strokovna komisija, ki sodeluje v postopku izbire zasebnega partnerja tako, da pregleda in oceni vloge ter ugotovi, ali izpolnjujejo razpisne pogoje in sestavi poročilo, v katerem razvrsti vloge tako, da je razvidno katera od prejetih vlog najbolj ustreza postavljenim merilom.

 

 

Poročilo posreduje županu.

 

 

11. člen

 

 

(pogoji za izbiro zasebnega partnerja)

 

 

Javni partner mora v postopku izbire zasebnega partnerja preveriti ali je zasebni partner ekonomsko, finančno, tehnično in kadrovsko sposoben prevzeti naloge izvajalca javno-zasebnega partnerstva. Ponudniki morajo v postopku izbire izkazati, da imajo zagotovljen dostop do finančnih sredstev za realizacijo celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva.

 

 

VII. VZPOSTAVITEV IN PRENEHANJE JAVNOZASEBENGA PARTNERSTVA

 

 

12. člen

 

 

(vzpostavitev)

 

 

Pravice in obveznosti, ki izhajajo iz razmerja javno-zasebnega partnerstva nastanejo s trenutkom sklenitve pogodbe o javnozasebnem partnerstvu. Akt o izbiri preneha veljati, če izbrani ponudnik – zasebni partner ne podpiše pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu v roku 3 mesecev od njegove pravnomočnosti.

 

 

13. člen

 

 

(prenehanje)

 

 

Razmerje javno-zasebnega partnerstva preneha z izpolnitvijo vseh pogodbenih obveznosti obeh partnerjev. Pogoji in način predčasnega prenehanja razmerja javno-zasebnega partnerstva se določijo s pogodbo.

 

 

VIII. RAZMERJE MED JAVNIM IN ZASEBNIM PARTNERJEM

 

 

14. člen

 

 

(pravice in obveznosti)

 

 

Pravice in obveznosti javnega in zasebnega partnerja se uredijo s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu. Pogodba mora biti sklenjena na način, ki zagotavlja uravnoteženo izvajanje javno-zasebnega partnerstva in na način, ki zagotavlja, da vsak izmed partnerjev prevzema tista poslovna tveganja, ki jih najlažje obvladuje.

 

 

Zasebni partner mora s pogodbo prevzeti poslovna tveganja financiranja celotnega projekta javno-zasebnega partnerstva, projektiranja, gradnje in iz njega izhajajoča tveganja.

 

 

Javni partner mora s pogodbo o javno-zasebnem partnerstvu vzpostaviti mehanizme s katerimi zagotovi učinkovito zavarovanje javnega interesa.

 

 

15. člen

 

 

(ostale določbe)

 

 

Javni partner je dolžan seznaniti zasebnega partnerja z razvojnimi projekti na svojih območjih (gradnja novih naselij, industrijskih ter poslovnih con ipd.), kjer se lahko pričakujejo potrebe po širokopasovnih povezavah v naslednjih petih letih, da zasebni partner te lokacije vključi v projekt gradnje. Javni partner se zavezuje, da bo zasebnemu partnerju pri izvedbi projekta JZP na področju gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij zagotavljal dostop do javnih evidenc, s katerimi upravlja.

 

 

IX. NAČIN FINANCIRANJA

 

 

16. člen

 

 

Javni partner bo skladno z določbami tega akta in na podlagi pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu, sklenjen med javnim in zasebnim partnerjem, za izvedbo projekta (operacije) in v zvezi s tem prevzete in izvedene obveznosti zasebnega partnerja, pomagal pri pridobivanju služnosti, pri vstopu v obstoječo kanalizacijo, pri pridobivanju soglasij na privatnih zemljiščih ter z dajanjem svojih prostorov na razpolago za gradnjo centralnih in vstopnih točk v hrbtenično omrežje.

 

 

Stroške, ki nastanejo pri pridobivanju služnosti in ostali vložki javnega partnerja, ki nastanejo pri izvedbi celotne operacije, se upoštevajo kot vložek javnega partnerja.

 

 

Javni partner posreduje napovedi plačil sredstev kohezijske politike na ravni operacije (projekta) oz. terminski plan izstavljanja računov oz. zahtevkov skladno s pogodbenimi odnosi.

 

 

X. NADZOR

 

 

17. člen

 

 

(nadzor)

 

 

Nadzor nad izvajanjem javno-zasebnega partnerstva vršijo župani, vsak na območju svoje lokalne skupnosti. Župan je o aktivnostih povezanih s sklenitvijo in izvajanjem javno-zasebnega partnerstva dolžan poročati občinskemu svetu enkrat letno.

 

 

18. člen

 

 

(evalvacija)

 

 

Po prenehanju javno-zasebnega partnerstva se pripravi evalvacija projekta v okviru katerega se preveri ali so doseženi postavljeni cilji in ali so bile v celoti izpolnjene obveznosti javnega in zasebnega partnerja, kot izhajajo iz pogodbe o javno-zasebnem partnerstvu.

 

 

19. člen

 

 

(končna določba)

 

 

Odlok se objavi v uradnih glasilih občin, in sicer Občine Šentilj v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Pesnica v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, Občine Kungota v Medobčinskem uradnem vestniku Štajerske in Koroške regije – MUV, ko ga v enakem besedilu sprejmejo občinski sveti vseh občin iz 1. člena tega odloka, veljati pa prične naslednji dan po objavi v uradnem glasilu občine.

 

 

Številka: 381-3/2009

 

 

Datum: 29. marec 2010

 

 

Župan Občine Šentilj

 

 

Edvard Čagran, s. r.

 

 

Številka: 011-5/2010

 

 

Datum: 1. april 2010

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

 

Številka: 032-1/2010-VF

 

 

Datum: 16. marec 2010

 

 

Župan Občine Pesnica

 

 

Venčeslav Senekovič, dipl. inž., s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor