Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07– uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 16. člena Statuta Občine Radenci(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) je Občinski svet Občine Radenci na svoji 9. redni seji, dne 01.12.2015 sprejel naslednje

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA

OBČINE RADENCI

 

1.   člen

V Statutu Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/11) se črta 3. člen.

 

2.   člen

Drugi odstavek 5. člena se črta.

 

3.   člen

7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»Občina samostojno opravlja lokalne zadeve javnega pomena, določene z zakonom.«.

 

4.   člen

9. člen se črta.

 

5.   člen

12. člen se črta.

 

6.   člen

Tretji odstavek 13. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Župan predlaga svetu, da s sklepom zapre sejo za javnost v celoti ali ob obravnavi posamezne točke dnevnega reda, če to terja zagotovitev varstva podatkov, ki v skladu z zakonom niso informacije javnega značaja.«.

 

7.   člen

Četrti odstavek 14. člena se črta.

V petem odstavku se črta drugi stavek.

 

8.   člen

V drugem odstavku 16. člena se črtata četrta in šesta alineja.

Dvanajsta alineja, ki postane deseta alineja, se spremeni tako, da se glasi: »odloča o pridobitvi in odtujitvi stvarnega premoženja občine«.

Dosedanja trinajsta alineja se črta. 

Dosedanja peta do petindvajseta alineja postanejo četrta do dvaindvajseta alineja.

 

9.   člen

17. člen se črta.

 

10. člen

Prvi in tretji odstavek 18. člena se črtata.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:

»Župan sklicuje seje sveta v skladu s programom dela sveta, na podlagi sklepa sveta in na predlog drugih predlagateljev, določenih s statutom občine, ter če to zahtevajo okoliščine, mora pa jih sklicati najmanj štirikrat letno.«.

Sedmi in osmi odstavek se črtata.

 

11. člen

Četrti odstavek 20. člena se dopolni tako, da se za prvim stavkom doda naslednjo vsebino: »Predlogi predpisov in drugih aktov se objavljajo na spletni strani občine in zainteresiranim zagotovi dostop do predlogov v prostorih občine. Občina objavi način in rok za vlaganje pripomb in predlogov občanov k predlogu na spletni strani občine.«

Sedmi in osmi odstavek se črtata.

 

12. člen

Tretji odstavek 21. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Način dela in odločanja, razmerja do drugih občinskih organov ter druga vprašanja delovanja občinskega sveta se določijo s poslovnikom, ki ga sprejme občinski svet z dvotretjinsko večino glasov navzočih članov.«

 

13. člen

Drugi odstavek 22. čl. se črta.

Peti in šesti odstavek se črtata.

 

14. člen

28. člen se črta.

15. člen

Četrta alineja drugega odstavka 30. člena se črta.

 

16. člen

31. člen se črta.

 

17. člen

33. , 34. in 35. člen se črtajo.

 

18. člen

38. člen se črta.

 

19. člen

Četrti stavek prvega odstavka 39. člena se črta in nadomesti z naslednjo vsebino:

»Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja objavi neposredni poziv za kandidate za člane nadzornega odbora. Kandidate za člane lahko predlagajo politične stranke v občini.«

Drugi odstavek se črta.

Drugi stavek tretjega odstavka se črta.

Četrti odstavek se črta.

 

20. člen

Drugi, tretji, četrti in šesti odstavek 41. člena se črtajo.

Petemu odstavku 41. člena se doda drugi stavek z naslednjo vsebino:

»Letno poročilo nadzornega odbora ne vsebuje poročila o ugotovitvah izvedenih nadzorov ter izvršitvi mnenj, priporočil in predlogov, temveč samo zbirne ugotovitve ter skupna opozorila in predloge.«

Sedmi odstavek 41. člena se črta.

 

21. člen

Prvi odstavek 43. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Član nadzornega odbora mora biti pozoren na vsako dejanje ali možno nasprotje interesov in mora storiti vse, da se mu izogne. Član nadzornega odbora je dolžan zahtevati izločitev, če meni, da bi lahko njegovo sodelovanje pri konkretni odločitvi dajalo videz nasprotja interesov.«

Dosedanji tretji odstavek 43.čl. postane drugi odstavek, pri čemer se črta »in sam član nadzornega odbora.«

Dosedanji drugi odstavek 43. čl. postane tretji odstavek 43.člena.

 

22. člen

Drugi odstavek 48. člena se črta.

 

23. člen

49. člen se črta.

 

24. člen

Tretji odstavek 50. člena se črta in nadomesti z naslednjim besedilom:

»Nadzorni odbor mora  iz letnega poročila o njegovem delu in posameznega poročila o nadzoru, ki se javno objavi, izločiti podatke, če so podani razlogi, ki jih zakon, ki ureja dostop do informacij javnega značaja, določa kot razloge, zaradi katerih je mogoče zavrniti zahtevo za informacijo javnega značaja.«

 

25. člen

57. - 62. člen se črtajo.

 

26. člen

Šesta alineja 67. člena se črta.

 

27. člen

V prvem  odstavku 69. člena se beseda »krajani« zamenja z besedo »volivci«.

Drugi odstavek se črta.

28. člen

Tretji stavek 70. člena se črta in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Za potrditev mandatov in konstituiranje sveta se smiselno uporabljajo določbe Poslovnika Občinskega sveta Občine Radenci.«

 

29. člen

Drugi stavek drugega odstavka 71. člena se črta.«

 

30. člen

Drugi odstavek 73. člena se črta.

 

31. člen

V prvem odstavku 76. člena se črta besedna zveza »s samoprispevkom«.

 

32. člen

Druga alineja prvega odstavka 79. člena se črta.

Peta alineja prvega odstavka se črta.

 

33. člen

Črtajo se 83., 84. in 85. člen.

 

34. člen

Črtajo se prvi, tretji, četrti in peti odstavek 86. člena.

 

35. člen

87. člen se črta.

 

36. člen

91. člen se črta in se nadomesti z naslednjo vsebino:

»Občinski svet lahko pred odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti razpiše svetovalni referendum v skladu z določbami zakona.«

 

37. člen

Prvi in drugi odstavek 93. člena se črtata.

Dosedanji tretji odstavek 93.čl. se spremeni tako, da se glasi:

»Če volivci zahtevajo razveljavitev splošnega akta občine ali drugo odločitev občinskega sveta, mora občinski svet obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo, o njej pa odločiti najkasneje v treh mesecih od dne pravilno vložene zahteve.«

 

38. člen

Prvi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina zagotavlja opravljanje javnih služb v skladu z določbami zakona.«

Drugi odstavek 95. člena se spremeni tako, da se glasi:

»Občina lahko skupaj z drugimi občinami zaradi gospodarnega in učinkovitejšega zagotavljanja javnih služb ustanovi skupno pravno osebo javnega prava za izvajanje javne službe.«

 

39. člen

97. in 101. člen se črtata.

 

40. člen

V 102. členu se besedna zveza »skupni organ« nadomesti z »svet ustanoviteljic ali svet koncedentov«.

 

41. člen

103. člen se črta.

 

42. člen

Drugi in tretji odstavek 104. člena se črtata.

Četrti odstavek postane drugi odstavek 104. člena.

Peti odstavek 104. člena postane tretji odstavek.

Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:

»Občinski svet za vsako proračunsko leto določi s sklepom vrednost nepremičnega stvarnega premoženja občine, glede katerega sprejme letni načrt ravnanja župan.«

 

43. člen

133. člen se črta.

 

44. člen

(objava in začetek veljavnosti)

Spremembe in dopolnitve Statuta Občine Radenci začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0141-0001/2015-3

Datum: 02.12.2015

 

 

Občina Radenci

 

Janez Rihtarič, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor