Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00), 16. člena Statuta Občine Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 11/99, 2/01, 24/01 in 69/02) je Občinski svet občine Moravske Toplice na 18. redni seji dne 31. marca 2005 sprejel

 

 

S P R E M E M B E   I N   D O P O L N I T V E

 

 

P R A V I L N I K A

 

 

o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice

 

 

1. člen

 

 

V pravilniku o dodeljevanju sredstev za pospeševanje in razvoj kmetijstva v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 94/02 in 28/03) se v 3. členu za četrto alinejo dodajo peta, šesta, sedma in osma alineja z naslednjim besedilom:

 

 

»– subvencioniranje testiranja škropilnih naprav;

 

 

– spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske politike;

 

 

– sofinanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih;

 

 

– sofinanciranje kemičnih analiz zemlje.«

 

 

2. člen

 

 

V 12. členu se za 4. točko dodajo točke 5., 6., 7. in 8. z naslednjim besedilom:

 

 

» 5. Subvencioniranje testiranja škropilnih naprav

 

 

Namen:

 

 

Varstvo in ohranjanje okolja

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

 

– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice

 

 

– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka, predloženega plačanega računa o opravljenem testiranju, ki ga izda za testiranje pooblaščena ustanova, ter potrdila, iz katerega je razvidno, da je naprava usposobljena za delo.

 

 

Višina pomoči:

 

 

– subvencionira se do 50% cene testiranja ustrezne in tehnično dovoljene škropilne naprave.

 

 

6. Spodbujanje vključevanja kmetov v ukrepe kmetijske politike

 

 

Namen:

 

 

Spodbujanje uvajanja Slovenskega kmetijskega okoljskega programa ter drugih ukrepov kmetijske politike

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

 

– vključenost v določene ukrepe kmetijske politike – integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo ali ekološko kmetovanje

 

 

– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za opravljeno kontrolo.

 

 

Višina pomoči:

 

 

– sofinancira se do višine 50% upravičenih stroškov kontrole vključenosti v integrirano poljedelstvo, integrirano sadjarstvo, integrirano vinogradništvo, integrirano vrtnarstvo ali ekološko kmetovanje.

 

 

7. Sofinanciranje manjših agromeliorativnih del na komasacijskih območjih

 

 

Namen:

 

 

Omogočiti kvalitetno izvedbo komasacij s sofinanciranjem krčenja zarasti, predvidenega v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

 

– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice.

 

 

– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za izkop panjev (posek zarasti ni predmet sofinanciranja).

 

 

Višina pomoči:

 

 

– sofinancira se izkop panjev v višini do 30% stroškov za krčenje zarasti, predvideno v idejni zasnovi ureditve komasacijskega območja

 

 

8. Sofinanciranje kemičnih analiz zemlje

 

 

Namen:

 

 

Varstvo in ohranjanje okolja

 

 

Pogoji za pridobitev sredstev:

 

 

– upravičenci do subvencije so fizične osebe s stalnim bivališčem v Občini Moravske Toplice

 

 

– sofinanciranje se uveljavlja na podlagi zahtevka in predloženega plačanega računa za opravljene kemične analize.

 

 

Višina pomoči:

 

 

– subvencionira se do 50% cene kemične analize zemlje.«

 

 

3. člen

 

 

Te spremembe in dopolnitve pravilnika se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati naslednji dan po objavi, uporabljajo pa se od 1. 1. 2005.

 

 

Št. 414-03/02-7/2005

 

 

Moravske Toplice, dne 31. marca 2005.

 

 

Župan

 

 

Občine Moravske Toplice

 

 

Franc Cipot univ. dipl. org., ek. l. r.

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor