Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 6. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98 -ZZLPPO, 127/06 - ZJZP, 38/10 – ZUKN in 57/11), 9. člena Odloka o lokalnih gospodarskih javnih službah v Občini Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10), 3. člena Odloka o odvajanju in čiščenju komunalnih odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Kidričevo (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 21/02) in 17. člena Statuta Občine Kidričevo (Uradni list RS, št. 10/04 in 58/05 ter Uradno glasilo slovenskih občin, št. 20/11) je Občinski svet Občine Kidričevo na 7. korespondenčni  seji, ki je potekala v času od 26. 3. 2013 do 28. 3. 2013, sprejel naslednji

SKLEP

 

1.  člen

Občinski svet Občine Kidričevo soglaša, da gospodarsko javno službo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih in padavinskih voda opravlja javno podjetje Vzdrževanje in gradnje Kidričevo d.o.o., Ulica Borisa Kraigherja 25, 2325 Kidričevo, matična številka: 3962806000.

2.  člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od 1.4.2013 dalje.

 

Številka: 007-3/2013

Datum:   28. 3. 2013

 

Občina Kidričevo

Anton Leskovar, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor