Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09 in 51/2010), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS št. 11/2011-UPB4), 109. člena Statuta občine Kungota (Uradni list RS št. 12/04, 18/07 in MUV št. 13/08) in 96. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS št. 12/04 in MUV št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na 7. redni seji dne 11. novembra 2015 sprejel

 

O D L O K

o rebalansu proračuna občine Kungota za leto 2015

 

V odloku o proračunu Občine Kungota za leto 2014 (MUV št. 4/2013) se višina proračuna spremeni tako, da se glasi:

 

1. VIŠINA PRORAČUNA

 

Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:

Skupina / podskupina kontov

v EUR

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

REBALANS 2015

I. SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74)

3.859.400

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

3.417.000

70 DAVČNI PRIHODKI

2.857.790

700 Davki na dohodek in dobiček

2.576.840

703 Davki na premoženje

177.750

704 Domači davki na blago in storitve

103.200

706 Drugi davki

0

71 NEDAVČNI PRIHODKI

559.210

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

288.510

711 Takse in pristojbine

3.500

712 Globe in druge denarne kazni

7.200

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev

0

714 Drugi nedavčni prihodki

260.000

72 KAPITALSKI PRIHODKI

40.000

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

0

721 Prihodki od prodaje zalog

0

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev

40.000

Skupina / podskupina kontov

v EUR

73 PREJETE DONACIJE

2.200

730 Prejete donacije iz domačih virov

2.200

731 Prejete donacije iz tujine

0

74 TRANSFERNI PRIHODKI

400.200

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

354.200

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU

46.000

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.718.700

40 TEKOČI ODHODKI

1.686.482

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

264.300

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

38.872

402 Izdatki za blago in storitve

1.344.310

403 Plačila domačih obresti

26.500

409 Rezerve

12.500

41 TEKOČI TRANSFERI

1.611.724

410 Subvencije

53.600

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.117.974

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

57.580

413 Drugi tekoči domači transferi

382.570

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

420.494

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

420.494

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

 

430 Investicijski transferi

 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.­II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

140.700

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

0

750 Prejeta vračila danih posojil

0

751 Prodaja kapitalskih deležev

0

752 Kupnine iz naslova privatizacije

0

Skupina / podskupina kontov

v EUR

V DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

440 Dana posojila

0

441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb

0

442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0

443 Povečanje namenskega premoženja

v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

 

50 ZADOLŽEVANJE

 

500 Domače zadolževanje

 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

176.500

55 ODPLAČILA DOLGA

176.500

550 Odplačila domačega dolga

176.500

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH

(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-35.800

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-176.500

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)

-140.700

XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA

35.800

 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

Številka: 410-10/2014

Datum: 12. november 2015

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor