Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 6. člena Zakona o trgovini /ZT-1/ (Uradni list RS, št. 24/08), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS/ (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09 in 51/10 – R) in 16. člena Statuta Občine Črnomelj (Uradni list RS, št. 83/11) je Občinski svet Občine Črnomelj na seji dne 31. 1. 2013 sprejel

O D L O K

o prodaji blaga zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

(1) S tem odlokom se določajo prodajna mesta, način in pogoji za prodajo blaga zunaj prodajaln na površinah na ob­močju Občine Črnomelj (v nadaljevanju: Občina).

(2) Izraz »prodaja blaga zunaj prodajaln«, ki se uporablja v tem odloku, pomeni prodajo blaga s potujočo prodajalno, na premičnih stojnicah, s prodajnimi avtomati, od vrat do vrat in na tržnici ter priložnostno prodajo na prireditvah, sejmih in shodih.

(3) V tem odloku uporabljena pojma »potujoča prodajal­na« in »premična stojnica« ter vsi ostali uporabljeni pojmi imajo enak pomen kot je določen v zakonu, ki ureja trgovino.

II. SPLOŠNI POGOJI ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN

2. člen

(1) Prodajalec, ki želi prodajati blago zunaj prodajaln na območju Občine Črnomelj, mora predhodno pridobiti pisno soglasje Občine Črnomelj.

(2) V primeru, da gre za prodajo blaga na prireditvah lahko organizator prireditve pridobi pisno soglasje za vse pro­dajalce, ki prodajajo na prireditvi.

3. člen

(1) Vlogo za izdajo soglasja je potrebno vložiti najmanj 7 dni pred pričetkom prodaje blaga.

(2) V vlogi mora biti navedeno in priloženo:

– podatki vlagatelja,

– način prodaje blaga zunaj prodajalne,

– vrsta blaga namenjenega prodaji,

– seznam lokacij (naslov, parcelna številka in podobno) kjer se bo prodaja vršila,

– površina potrebna za prodajo,

– časovno obdobje prodaje (navedba dni oziroma obdobje prodaje),

– predviden čas (ura) v katerem se bo prodaja vršila,

– soglasje organizatorja prireditve, če gre za organizirano prireditev.

4. člen

(1) Soglasje za prodajo blaga zunaj prodajaln v Občini Črnomelj izda občinska uprava Občine Črnomelj.

(2) Soglasje se izda za posamezna časovna obdobja v letu, vendar največ za obdobje enega koledarskega leta.

(3) Občina lahko odreče izdajo soglasja če:

– so predlagane površine za tovrstno prodajo prostorsko neustrezne za te namene. Pri tem se presoja prometna var­nost, namembnost prostora po občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu,

– se prodaja blaga zunaj prodajaln opravlja na javnih površinah in drugih površinah na območju Občine, ki s pro­metnega  in okoljevarstvenega vidika motijo bivalne pogoje v okolju,

– prodajalec nima poravnanih svojih zapadlih obveznosti do občine,

– je bila podana kršitev pogojev iz predhodno izdanih soglasij.

5. člen

(1) Na prodajnem prostoru smejo prodajati:

– kmetovalci, ki sami pridelujejo ali proizvajajo pridelke in izdelke,

– posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost do­mače obrti in prodajajo proizvode lastne proizvodnje,

– nabiralci gozdnih sadežev, zdravilnih zelišč in cvetja,

– društva in humanitarne organizacije,

– druge fizične in pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje trgovine na drobno zunaj prodajaln.

(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko na prodaj­nem prostoru prodajajo samo določeni, v prvem odstavku tega člena navedeni prodajalci, če je tako opredeljeno s predpisom, ki natančneje določa pogoje prodaje blaga na prodajnem pro­storu (npr. tržni red).

6. člen

Prodaja se lahko opravlja tudi iz potujoče prodajalne na javnih površinah na podlagi soglasja občinske uprave Občine Črnomelj, v katerem se določi seznam mest za prodajo blaga in vrsta blaga, ki se prodaja iz potujoče prodajalne.

7. člen

Prodajalci so dolžni vzdrževati red in čistočo na svojih prodajnih mestih. Po preteku prodajnega časa in ko je blago prodano, so prodajalci dolžni zapustiti prodajno mesto, odstra­niti embalažo, odpadke in neprodano blago ter prodajno mesto vzpostaviti v prvotno stanje.

8. člen

(1) Prodaja blaga na prodajnih mestih je prosta in se opravlja v skladu z določili tega odloka in drugimi občin­skimi in državnimi predpisi, ki urejajo prodajo blaga zunaj prodajaln.

(2) Za blago, ki ne ustreza zakonskim pogojem, odgovarja prodajalec.

9. člen

Za prodajo blaga na prodajnih mestih iz točke III/A, III/B in III/C se smiselno uporabljajo določbe 7. in 8. člena tega odloka.

III. PRODAJNA MESTA

10. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja na javnih mestih ali na drugih mestih v Občini Črnomelj oziroma na površinah, na katerih je v skladu z veljavnim Odlokom o občin­skem prostorskem aktu Občine Črnomelj, dejavnost trgovine dovoljena.

11. člen

(1) Prodaja blaga zunaj prodajaln se lahko izvaja:

A. na tržnem prostoru na območju Občine Črnomelj,

B. v okviru sejemske dejavnosti v Občini Črnomelj,

C. občasno na prireditvah (občinske in druge prireditve, občinski praznik), shodih in podobno ter

(2) Za prodajo blaga zunaj prodajaln se lahko upo­rabljajo tudi druge javne površine ter površine v zasebni lasti, ki niso posebej predvidene za tržnico, sejem ali druge občasne priložnosti, ki so navedene v točki C prvega od­stavka tega člena, če uporabnik prostora predhodno pridobi soglasje občine.

III/A. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU TRŽNICE

12. člen

(1) Kot tržni prostor se uporablja prostor v starem me­stnem jedru Črnomlja, in sicer plato med cerkvijo sv. Petra in glasbeno šolo ter plato med cerkvijo in banko. Tržnica posluje v skladu z veljavnim Tržnim redom trga v Črnomlju, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Črnomelj. S Tržnim redom je urejeno trgovanje na tržnici v Črnomlju, lokacija in obratovalni čas tržnice, pravice in obveznosti upravljavca in prodajalcev, seznam in način prodaje blaga, s katerim se trguje, nadzor prodaje in kvalitete blaga, vzdrževanje reda in čistoče, pristojbine in druga določila za nemoteno delovanje tržnice.

(2) Občina lahko s posebnim odlokom določi na območju občine tržni red trga tudi za obratovanje tržnic na drugih loka­cijah na območju občine, če so za to izpolnjeni pogoji.

III/B. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN V OKVIRU SEJEMSKE DEJAVNOSTI

13. člen

(1) Kot prostor za prodajo blaga zunaj prodajaln v okviru sejemske dejavnosti se uporablja prostor pred Gasilskim do­mom v Črnomlju.

(2) Ne glede na določila iz prvega odstavka tega člena, se lahko določi sejem tudi na drugih površinah v Občini Črnomelj kolikor se izkaže potreba po tem in če so izpolnjeni pogoji. Pri tem se presoja prometna varnost, namembnost prostora po občinskem prostorskem načrtu ali občinskem podrobnejšem prostorskem načrtu.

III/C. PRODAJA BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBČASNIH PRODAJNIH PROSTORIH

14. člen

Prodaja blaga zunaj prodajaln na občasnih prodajnih prostorih je prodaja na:

a) prireditvah, shodih in podobno ter

b) na površinah, ki niso posebej opredeljene v tem odloku, če prodajalec predhodno pridobi soglasje Občine Črnomelj.

15. člen

(1) V času večjih prireditev iz točke a) 14. člena na ob­močju Občine se prodajo zunaj prodajaln prilagodi potrebam prireditve oziroma se prodajo zunaj prodajaln v času prireditve začasno ustavi.

(2) Prodaja zunaj prodajaln iz točke b) 14. člena na ob­močju Občine se opravlja na javnih površinah in drugih površi­nah na območju Občine, ki s prometnega in okoljevarstvenega vidika ne motijo bivalnih pogojev v okolju.

16. člen

V vsakem naselju v občini Črnomelj je lahko določenih več občasnih prodajnih prostorov, kateri so običajno v središču naselij oziroma ob objektih javnega značaja.

17. člen

(1) Prodaja blaga na občasnem prodajnem prostoru se lahko opravlja na

– javnih površinah ali nepremičninah, ki so v lasi Občine in

– površinah, ki so v zasebni lasti. V tem primeru je po­trebno k vlogi iz 3. člena predložiti tudi pisno soglasje lastnika ali upravljavca prostora, kjer se bo prodaja vršila. V pisnem soglasju morata biti določena prostor in časovni termin prodaje blaga.

(2) Prodajalec mora za prodajo blaga na površinah iz prejšnje alineje zaprositi in pridobiti soglasje Občine.

18. člen

(1) Za uporabo javnih površin v času prireditev, shodov in podobno ter drugih javnih površin za občasno prodajo blaga zunaj prodajaln se plačuje pristojbina.

(2) Občina Črnomelj zaračunava pristojbino za uporabo javne površine za prodajo blaga zunaj prodajaln po ceniku, ki je priloga temu odloku. Vrednost pristojbine se lahko spreminja s sklepom občinskega sveta.

(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena je možna brezplačna uporaba prodajnega prostora samo za namen in dejavnosti v interesu Občine (npr. občinske prireditve, občinski praznik in podobno).

(4) Pristojbino mora prodajalec poravnati v preračunanem enkratnem letnem znesku ali pred vsakokratnim pričetkom prodaje blaga oziroma na dan opravljanja prodaje.

V. NADZOR

19. člen

(1) Za nadzor nad izvajanjem tega odloka je pristojna občinska inšpekcijska in redarska služba.

(2) Pristojni inšpekcijski organ nadzoruje prodajo zunaj prodajaln po predpisih, ki urejajo trgovanje z blagom.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

20. člen

(1) Z globo 500,00 EUR se kaznuje pravna oseba ali sa­mostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če:

– opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln na javnih in dru­gih površinah, brez soglasja Občine,

– opravlja prodajo blaga zunaj prodajaln v nasprotju z izdanim soglasjem,

– po končani prodaji ne očisti prodajnega mesta.

(2) Z globo 150,00 EUR se kaznuje:

– odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena,

– posameznik, ki prodaja izdelke lastne proizvodnje, ali fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

VII. KONČNA DOLOČBA

21. člen

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 301-6/2011

Črnomelj, dne 31. januarja 2013

 

Županja

Občine Črnomelj

Mojca Čemas Stjepanovič l.r.

 

 

Priloga:

CENIK PRISTOJBINE ZA UPORABO JAVNE POVRŠINE ZA PRODAJO BLAGA ZUNAJ PRODAJALN NA OBMOČJU OBČINE ČRNOMELJ

 

Najem prodajnega mesta

dan

10,00 EUR

 

Za prodajno mesto se smatra površina, ki jo zavzame eno prodajno vozilo (tovorno) ali ena stojnica v dimenziji največ 3 x 5 m.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor