Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Videm (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/10 – uradno prečiščeno besedilo) je na predlog Statutarno pravne komisije Občinski svet Občine Videm na 2. izredni seji, dne 03.12.2012 sprejel naslednjo

 

 

OBVEZNO RAZLAGO

 

 

ODLOKA O PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJE OBČINE VIDEM

 

 

I.

 

 

Obvezna razlaga se podaja h grafičnemu prikazu lista številka 7 kartografske dokumentacije Odloka o prostorskih ureditvenih pogojev za območje Občine Videm (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popravek, 27/93, 26/94, Uradni list RS, št. 58/98, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 35/07, 25/11 – sklep) – v nadaljevanju: Odlok.

 

 

II.

 

 

Grafični prikaz lista številka 7 kartografske dokumentacije Odloka in določbe tretje alineje točke f) 5. člena ter 12. odstavka 27. člena Odloka se razlaga tako, da je izgradnja čistilne naprave predvidena znotraj območja P18-R2 Videm pri Ptuju, katerega sestavljajo parcele št. 15/1, 15/2, 16, 17/2, 17/3, 18/4, 1618/1, 1618/2 (s parcelacijo z dne 12. 6. 2006 in 2. 6. 2010 so iz te parcele nastale nove parcele št. 1618/5, 1618/6, 1618/7, 1618/8, 1618/9, 1618/10), 1622 vse k.o. Pobrežje in parcela št. 582 k.o. Šturmovci.

 

 

III.

 

 

Obrazložitev konkretnega primera komunalne čistilne naprave je sledeča:

 

 

Točka f) 5. člena Odloka poda območja, ki so predvsem, torej ne v celoti, namenjena za rekreacijsko in turistično rabo in s tem ne izključuje posegov, ki niso namenjeni rekreaciji in turizmu. Glede na to, da območje iz tretje alineje točke f) 5. člena odloka (to je območje P18-R2 Videm pri Ptuju) ni izključno namenjeno le za rekreacijsko in turistično rabo, ampak je na tem območju P18-R2, katerega obseg je razviden v kartografski dokumentaciji prostorskih ureditvenih pogojev, načrtovana tudi čistilna naprava. Čistilna naprava je pogoj iz 12. odstavka 27. člena Odloka, ki določa, da se javna kanalizacija mora zaključiti s čistilno napravo. V kartografski dokumentaciji prostorskih ureditvenih pogojev je na območju P18-R2 s simbolno oznako prikazana čistilna naprava, in sicer je označena z zelenim krogom (simbolom) in pripisom ČN (označbo za čistilno napravo), kar pomeni, da je izgradnja čistilne naprave predvidena znotraj območja P18-R2, katerega sestavljajo parcele št. 15/1, 15/2, 16, 17/2, 17/3, 18/4, 1618/1, 1618/2 (s parcelacijo z dne 12. 6. 2006 in 2. 6. 2010 so iz te parcele nastale nove parcele št. 1618/5, 1618/6, 1618/7, 1618/8, 1618/9, 1618/10), 1622 vse k.o. Pobrežje in parcela št. 582 k.o. Šturmovci. Konkretna lokacija čistilne naprave se določi v postopku izdelave projektne dokumentacije, oziroma v vlogi za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

 

IV.

 

 

Ta obvezna razlaga začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

 

Številka: 35-2623/2012

 

 

Datum: 03.12.2012

 

 

 

Občina Videm

 

Župan Friderik Bračič

 

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor