Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO), 40. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB, 14/13 – popr., 101/13 in 55/15 – ZFisP), 16. člena Statuta Občine Tišina (Uradni list RS, št. 41/15) in 8. člena Odloka o proračunu Občine Tišina (Uradni list RS, št. 11/15) je Občinski svet Občine Tišina na 10. redni seji dne 22. 10. 2015 sprejel

 

O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Tišina za leto 2015 

 

1. SPLOŠNA DOLOČBA

 

1. člen 

V Odloku o proračunu Občine Tišina za leto 2015 (Uradni list RS, št. 11/15) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:

»V splošnem delu proračuna so prikazani prihodki in dohodki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

Skupina

 

Opis

Proračun 2015 (v €)

   

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 
 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

3.641.558

   

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

2.688.099

70

 

DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 

2.100.941

700

 

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK

1.979.046

703

 

DAVKI NA PREMOŽENJE

99.482

704

 

DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE

22.412

706

 

DRUGI DAVKI

0

71

 

NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)

587.159

710

 

UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 

103.471

711

 

TAKSE IN PRISTOJBINE

2.000

712

 

DENARNE KAZNI 

3.770

713

 

PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV

359.576

714

 

DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI

118.342

72

 

KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)

40.751

720

 

PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV

25.536

721

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG

0

722

 

PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

15.215

73

 

PREJETE DONACIJE (730+731)

3.000

730

 

PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 

3.000

731

 

PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

0

74

 

TRANSFERNI PRIHODKI (740+741) 

909.708

740

 

TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

805.900

741

 

PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA IZ SREDSTEV PRORAČUNA EVROPSKE UNIJE

103.807

 

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)

3.556.909

40

 

TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)

1.823.651

400

 

PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

380.335

401

 

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST

58.545

402

 

IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

1.344.910

403

 

PLAČILA DOMAČIH OBRESTI

8.224

409

 

SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE

31.636

41

 

TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413)

1.317.680

410

 

SUBVENCIJE

84.160

411

 

TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

765.826

412

 

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZAC. IN USTANOVAM

157.344

413

 

DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 

310.349

42

 

INVESTICIJSKI ODHODKI (420)

364.285

420

 

NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

364.285

43

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI (431 + 432)

51.293

431

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRAVNIM IN FIZ. OSEBAM

38.700

432

 

INVESTICIJSKI TRANSFERI PRORAČUNSKIM UPORABNIKOM

12.593

 

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-II.) (SKUPAJ PRIHODKI MINUS 

SKUPAJ ODHODKI)

84.649

   

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

75

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

(750+751 +752)

1.138

750

 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

0

751

 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

0

752

 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE

1.138

44

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)

0,00

440

 

DANA POSOJILA

0

441

 

POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 

0,00

 

VI.

PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

(IV.-V.)

1.138

   

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

50

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

500

 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE

0,00

55

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

108.549

550

 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 

108.549

 

IX.

POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA RAČUNIH 

(III.+VI.+X) = (I.+IV.+VII.)- (II.+V.+VIII.)

–22.762

   

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 

–108.549

 

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

–84.649

   

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU PRETEKLEGA LETA

22.762

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov, konte in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Tišina.

Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.«

 

2. člen 

(uveljavitev odloka) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Št. 007-0034/2015-1

Tišina, dne 23. oktobra 2015

 

Župan 

Občine Tišina 

Franc Horvat l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor