Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 2. člena zakona o planiranju v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 – odl. US RS, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97), zakona o ustanovitvi občin in določitvi njihovih območij (Uradni list RS, št. 60/94, 69/94, 73/94 – odl. US RS, 73/95 – odl. US RS 56/98, 67/98 – odl. US RS, 72/98 – odl. US RS, 73/98 – popravek odločbe US RS in 75/98) statutarnega sklepa Občine Križevci (Uradni list RS, št. 90/98), 13. člena statuta Občine Ljutomer (Uradni list RS, št. 41/95, 71/96) in sporazuma Občin Ljutomer, Križevci, Razkrižje in Veržej z dne 21. 12. 1998 je Občinski svet občine Križevci na svoji 3. seji dne 17. 2. 1999 sprejel
 
O D L O K
 
 
o spremembah in dopolnitvah dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990
 
 
1. člen
 
S tem odlokom se spremeni in dopolni dolgoročni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 za območje Občine Križevci (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92) ter družbeni plan Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 za območje Občine Križevci (Uradni list SRS, št. 7/87, 27/87 in Uradni list RS, št. 24/92).
 
2. člen
 
Tekstualni in kartografski deli dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990, se uporablja tudi za območje Občine Križevci.
 
3. člen
 
Spremembe in dopolnitve se nanašajo na spremembe in dopolnitve dolgoročnega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Ljutomer za obdobje 1986–1990 (Uradni list RS, št. 24/92) na 14. točko dolgoročnega plana in 18. točko družbenega plana, ki se glasi: Posegi na prvo območje kmetijskih zemljišč.
 
 
Prva območja kmetijskih zemljišč so prikazana v kartografski dokumentaciji 1:5000. Izjemni posegi, ki so prikazani na posebni karti v merilu 1:5000 so:
 
 
– parc. št. 1160/1, k.o. Stara nova vas
 
 
– parc. št. 1035/1-del, k.o. Logarovci
 
 
– parc. št. 78/1-del. K.o. Lukavci
 
4. člen
 
Kartografska dokumentacija se dopolni s spremembami kategorizacije kmetijskih zemljišč v Občini Križevci.
 
5. člen
 
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 
 

Št. 350-01/99-200
Križevci, dne 17. februarja 1999.
Župan
Občine Križevci
Feliks Mavrič l. r.
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor