Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo ZLS-UPB2, Uradni list  RS, št. 94/2007,  27/2008-odločba US, 76/2008, 79/2009, 51/2010, 84/2010-odl. US, 40/2012-ZUJF), 21. člena Zakona o graditvi objektov, uradno prečiščeno besedilo (ZGO-1-UPB-1, Uradni list RS, št. 102/2004, 14/2005-popravek, 92/2005-ZJC-B, 111/2005-odločba US, 93/2005-ZVMS, 120/2006-odločba US, 126/2007, 108/2009, 61/2010-ZRud-1, 76/2010-ZRud-1A, 20/2011-odl. US, 57/2012), 16. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, 122/2008, 45/2010, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/2013), in na podlagi sklepa občinskega sveta Občine Kranjska Gora, sprejetega na 26. redni seji dne 19.6.2013, se izdaja naslednji

SKLEP

O PRIDOBITVI STATUSA GRAJENEGA JAVNEGA DOBRA LOKALNEGA POMENA

I.

Status grajenega javnega dobra lokalnega pomena pridobijo naslednje nepremičnine: parc. št. 2005/3, 2005/4, 2005/5, 2005/6, 2005/7, 2044/3, 2044/4, 2044/5 in 2044/6, vse k.o. 2171 – Dovje, pri katerih je v zemljiški knjigi vpisano javno dobro. Vse navedene nepremičnine predstavljajo odseke cest, ki so po Odloku o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 53/2011) opredeljene kot občinske ceste.

II.

Pri nepremičninah, navedenih v I. točki tega sklepa, se v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah ukine statusa javnega dobra in postanejo last Občine Kranjska Gora.

III.

Po pridobitvi lastninske pravice Občine Kranjska Gora na nepremičninah iz I. točke tega sklepa, se v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča na Jesenicah predlaga vpis zaznambe o javnem dobru.

IV.

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 478-22/2012-13

Datum: 20.6.2013

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor