Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 59. člena Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (Uradni list RS, št. 80/16 in 33/17) v povezavi s VI. poglavjem Zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list SRS, št. 18/84, 32/85 popravek in 33/89 ter Uradni list RS, št. 24/92 odločba US, 29/95 ZPDF, 44/97 ZSZ in 27/98 – odločba US), 218. členom in 218.a do 218.d členom Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 uradno prečiščeno besedilo, 14/05 popr., 92/05 ZJC-B, 93/05 ZVMS, 111/05 odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 ZRud-1, 20/11 odl. US, 57/12, 101/13 ZDavNepr, 110/13 in 19/15) ter na podlagi 17. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04 in 18/07 ter Medobčinski uradni vestnik, št. 13/08), je Občinski svet Občine Kungota na svoji 18. seji dne 20. decembra 2017 sprejel

 

 

O D L O K

o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v občini Kungota

 

 

I.     SPLOŠNE DOLOČBE

 

 

1. člen

S tem odlokom se ureja plačevanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljnjem besedilu: nadomestilo) v Občini Kungota.

 

 

2. člen

(1)   Nadomestilo se plačuje za zazidana in za nezazidana stavbna zemljišča.

(2)   Za zazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih so gradbene parcele z zgrajenimi stavbami ali gradbenimi inženirskimi objekti, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tiste zemljiške parcele ali njihovi deli, na katerih se je na podlagi dokončnega gradbenega dovoljenja začelo z gradnjo stavb ali gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture. Če določena stavba gradbene parcele še nima določene, se do njene določitve za zazidano stavbno zemljišče šteje tisti del površine zemljiške parcele, na katerem stoji takšna stavba (fundus), pomnožena s faktorjem 1,5, preostali del površine takšne zemljiške parcele pa se šteje za nezazidano stavbno zemljišče.

(3)   Za nezazidana stavbna zemljišča se štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb, ki niso namenjene za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave ali da je na njih dopustna gradnja gradbenih inženirskih objektov, ki niso objekti gospodarske javne infrastrukture in tudi niso namenjeni za potrebe zdravstva, socialnega in otroškega varstva, šolstva, kulture, znanosti, športa in javne uprave. Zemljiška parcela, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče, mora imeti najmanj površino, kot jo za gradnjo določa izvedbeni prostorski akt.

(4)   Zemljiške parcele iz prejšnjega odstavka tega člena se štejejo za nezazidana stavbna zemljišča po tem odloku in se zanje plačuje nadomestilo, če imajo urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanje možno izvesti priključke na javno vodovodno omrežje, javno elektroenergetsko omrežje in javno kanalizacijsko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

(5)   Za nezazidano stavbno zemljišče se štejejo tudi zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim načrtom do- ločeno, da so namenjene za površinsko izkoriščanje mine- ralnih surovin:

-      če je z izvedbenim prostorskim načrtom določeno, da se po opustitvi izkoriščanja na njih izvede sanacija tako, da se namenijo za gradnjo;

-      če je za izkoriščanje mineralnih surovin na njih že pode- ljena koncesija, z izkoriščanjem pa se še ni pričelo;

-      če se je z izkoriščanjem na njih že prenehalo, z izvedbe- nim prostorskim načrtom določena sanacija tako, da se vzpostavi prejšnje stanje, uredijo kmetijska zemljišča ali gozd, pa še ni izvedena.

 

 

3. člen

(1)   Nadomestilo za uporabo zazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od stanovanjske oziroma poslovne površine stavbe.

(2)   Stanovanjska površina je čista tlorisna površina sob, pred- sob, hodnikov v stanovanju, kuhinje, kopalnice, shrambe in drugih zaprtih prostorov stanovanja ter čista tlorisna povr- šina garaž za osebne avtomobile.

(3)   Poslovna površina je čista tlorisna površina poslovnega prostora in vseh prostorov, ki so funkcionalno povezani s poslovnim prostorom.

(4)   Poslovne površine so tudi površine zemljišč, ki so name- njene poslovni dejavnosti, kot so nepokrita skladišča, par- kirišča, delavnice na prostem, manipulativne površine, na katerih se opravlja gospodarska dejavnost, gostinski vrtovi, ki niso stavbe, površine za obratovanje bencinskih servisov in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejav- nosti.

(5)   Čiste tlorisne površine iz drugega in tretjega odstavka tega člena se opredeli na podlagi prijave zavezanca oziroma se jih določi tako, da se upoštevajo uradni podatki o neto tlo- risni površini iz registra nepremičnin, zmanjšani za odprte površine, kot so terase, balkoni ipd.

 

 

4. člen

Nadomestilo za uporabo nezazidanega stavbnega zemljišča se plačuje od površine zemljiških parcel, na katerih je po izved- benem prostorskem aktu dopustna gradnja objektov iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka oz. izkoriščanje mineralnih surovin v skladu s petim odstavkom 2. člena tega odloka.

 

 

II.   OBMOČJE, NA KATEREM SE PLAČUJE NADOMESTILO

 

 

5. člen

(1)   Nadomestilo za zazidana in nezazidana stavbna zemljišča se plačuje na celotnem območju občine Kungota

 

(2)   Na območju iz prvega odstavka tega člena se nadomestilo za zazidana stavbna zemljišča, na katerih so zgrajene stav- be, ne plačuje, če stavbno zemljišče ni opremljeno vsaj z vodovodom, elektriko in cesto.

 

 

6. člen

(1)   Glede na lego se stavbna zemljišča v občini razvrstijo v tri območja:

-      I. območje obsega stavbna zemljišča na delih statističnih naselij Plintovec, Zgornja Kungota in Kozjak nad Pesni- co;

-      II. območje obsega stavbna zemljišča na delih statističnih naselij Svečina, Slatina, Plač, Slatinski dol, Jurski vrh, Grušena, Pesnica, Gradiška, Kozjak nad Pesnico in Mali Rošpoh;

-      III. območje obsega stavbna zemljišča na preostalem delu območja občine Kungota.

(2)   Meje I. in II. območja iz prejšnjega odstavka tega člena so prikazane na kartah, ki so sestavni del tega odloka. Karte so občanom na vpogled pri Občinskem uradu Občine Kungo- ta.

 

 

III.  MERILA ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA - STAVBE

 

 

7. člen

Za določitev nadomestila za zazidana stavbna zemljišča oz. stavbe se upoštevajo naslednja merila:

1.    opremljenost stavbnega zemljišča z infrastrukturnimi objekti in napravami ter možnost priključitve na te objekte in naprave,

2.    lega stavbnega zemljišča na območjih iz 6. člena tega od- loka,

3.    vrsta dejavnosti oziroma namen uporabe stavbnega zemlji- šča,

4.    izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospo- darskih dejavnostih.

 

 

8. člen

(1)   Opremljenost zazidanega stavbnega zemljišča z infrastruk- turnimi objekti in napravami ter možnosti priključka na objekte in naprave se ovrednoti z naslednjimi točkami:

1. cesta

20 točk

2. vodovod

10 točk

3. kanalizacija

10 točk

4. elektrika

10 točk

5. javna razsvetljava

10 točk

(2)   Šteje se, da so vsa zazidana stavbna zemljišča opremljena s cesto.

(3)   Šteje se, da ima zazidano stavbno zemljišče možnost pri- ključka na vodovod, kanalizacijo in elektriko, če je omrež- je, na katerega se je možno priključiti, oddaljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m in obstaja tudi dejanska možnost priključitve na navedeno infrastrukturo.

(4)   Šteje se, da je zazidano stavbno zemljišče opremljeno z javno razsvetljavo, če je omrežje javne razsvetljave odda- ljeno od meje stavbnega zemljišča največ 50 m.

 

 

9. člen

Glede na vrsto dejavnosti oziroma namen uporabe so zazida- na stavbna zemljišča razvrščena v naslednje skupine:

-      A – stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni stanovanjski objekti,

-      B stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti za poslovne namene, ki so v skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeni v naslednje skupine: B

–     rudarstvo, D oskrba z električno energijo, plinom in paro, G trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vo- zil, od tega samo dejavnosti 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil in 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili, J informacijske in komunikacijske dejavnosti, K finančne in zavarovalniške dejavnosti, L poslovanje z nepremičninami, M stro- kovne, znanstvene in tehnične dejavnosti in O dejavnost javne uprave in obrambe, dejavnost obvezne socialne var- nosti;

-      C stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti za poslovne namene, ki so v skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeni  v  naslednje  skupine: F gradbeništvo, G trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, razen dejavnosti, razvrščenih v skupino iz prejšnje alineje tega odstavka, I gostinstvo in H promet in skladiščenje;

-      D stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti za poslovne namene, ki so v skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeni v naslednje skupine: A

–     kmetijstvo, lov, gozdarstvo, ribištvo, C predelovalne dejavnosti, E oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in od- padki, saniranje okolja, N druge raznovrstne poslovne de- javnosti, S druge dejavnosti, T dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem, proizvodnja za lastno rabo in U – dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles;

-      E stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni objekti druž- benih dejavnosti, ki so v skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščeni v naslednje skupine: P

–     izobraževanje, Q zdravstvo in socialno varstvo in R kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti;

-      F stavbna zemljišča, na katerih so zgrajeni počitniški objekti.

 

 

10. člen

Glede na vrsto dejavnosti oziroma namene uporabe iz 9. čle- na tega odloka ter območje iz 6. člena tega odloka se število točk za m2 stanovanjske oziroma poslovne površine določi po nasle- dnji tabeli:

 

A

B

C

D

E

F

I. območje

60

800

700

500

50

300

II. območje

40

700

500

400

50

300

III. območje

20

250

200

200

50

300

 

11. člen

(1)   Pri posameznih dejavnostih se pri točkovanju zazidanega stavbnega zemljišča upoštevajo izjemne ugodnosti v zvezi z ustvarjanjem dobička v gospodarskih dejavnostih.

(2)   Dodatne točke za izjemne ugodnosti iz prejšnjega odstavka se obračunavajo za naslednje vrste dejavnosti v skladu s predpisi o standardni klasifikaciji dejavnosti:

V.          MERILA ZA NEZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

 

 

 

K finančne in zavarovalniške dejavnosti, L – poslovanje z nepremičninami

1.000 točk

G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, od tega samo dejavnosti 45 Trgovina z motornimi vozili in popravila motornih vozil in 46 Posredništvo in trgovina na debelo, razen z motornimi vozili

1.000 točk

J – informacijske in komunikacijske dejavnosti

500 točk

D – oskrba z električno energijo, plinom in paro

500 točk

B – rudarstvo

400 točk

I – gostinstvo

400 točk

M – strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

150 točk

G – trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, od tega samo dejavnosti 47 Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili, razen 47.2 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki

150 točk

 

IV.  . MERILA ZA DOLOČITEV NADOMESTILA ZA DRUGA ZAZIDANA STAVBNA ZEMLJIŠČA

 

 

12. člen

(1)   Poslovne površine iz četrtega odstavka 3. člena tega odloka se točkujejo z upoštevanjem lege v območju iz 6. člena tega odloka po naslednji tabeli:

Vrsta zazidanega stavbnega zemljišča -

Območje

površine zemljišča

I.

II.

III.

površine zemljišč, namenjene poslovni

dejavnosti

80

70

50

(2)   Kot površina za nepokrita skladišča, parkirišča, delavni- ce na prostem, gostinske vrtove, ki niso stavbe in druge površine, namenjene opravljanju poslovne dejavnosti, se upoštevajo dejanske površine, ki jih zavezanec uporablja za poslovne namene.

(3)  Za površino bencinskega servisa se šteje površina celotne- ga zemljišča, na katerem je zgrajen bencinski servis oz. se uporablja za potrebe bencinskega servisa. V primeru, da je na bencinskem servisu zgrajena tudi stavba, se v izračunu v površini zemljišča upošteva zemljišče brez površine ze- mljišča, na katerem stoji stavba, poslovna površina stavbe pa se točkuje po merilih iz poglavja III.

 

13. člen

(1)   Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz tretjega odstavka 2. člena tega odloka se odmeri, če ima zemljiška parcela urejen dostop do javnega cestnega omrežja in če je zanjo možno izvesti priključke na javno vodovodno omrež- je, javno elektroenergetsko omrežje ter javno kanalizacij- sko omrežje, kolikor ni dovoljena gradnja greznic oziroma malih čistilnih naprav.

(2)   Število točk za m2 nezazidanega stavbnega zemljišča se do- loči glede na podrobno namensko rabo prostora, določeno v prostorskih aktih občine in glede na lego v območju iz 6. člena tega odloka po naslednji tabeli:

 

NNamembnost

Območje

nezazidanega stavbnega zemljišča

I.

II.

III.

Območja stanovanj in površine razpršene

poselitve

30

25

15

Območja centralnih in območja

proizvodnih dejavnosti

80

70

50

 

 

(3)   Pri izračunu nadomestila se upošteva površina zemljiške parcele, ki se jo šteje za nezazidano stavbno zemljišče po tem odloku.

 

14. člen

(1)   Nadomestilo za nezazidano stavbno zemljišče iz petega od- stavka 2. člena tega odloka se točkuje s 150 točk/m2.

(2)   Za površino nezazidanega stavbnega zemljišča po tem členu se šteje površina, ki je določena z izvedbenim pro- storskim načrtom in ustreza pogojem iz petega odstavka 2. člena tega odloka.

(3)   Če so na območju, namenjenem za površinsko izkoriščanje mineralnih surovin, tudi poslovni objekti, se ti štejejo za zazidano stavbno zemljišče. Nadomestilo za njih se odmeri na način, ki je s tem odlokom določen za zazidana stavbna zemljišča.

 

 

VI.   IZRAČUN VIŠINE NADOMESTILA

 

 

15. člen

(1) Mesečna višina nadomestila se določi tako, da se stavbno zemljišče točkuje po posameznih merilih tega odloka in se s seštevanjem izračuna skupno število točk. Skupno število točk se pomnoži z ustrezno površino zavezančevega objek- ta oziroma nezazidanega stavbnega zemljišča in z vredno- stjo točke za izračun nadomestila.

 

 

16. člen

(1)   Vrednost točke za izračun nadomestila znaša 0,000345 EUR/m2.

(2)   Novo vrednost točke določi Občinski svet s sklepom.

(3)   Nova vrednost točke se uporablja od prvega dne v nasle- dnjem letu.

 

VII.  ODMERA NADOMESTILA

 

 

17. člen

(1)   Zavezanec za plačilo nadomestila  za  zazidano  stavb- no zemljišče je neposredni  uporabnik  zemljišča  oz. stavbe ali dela stavbe  (imetnik  pravice  razpolaganja oz. lastnik, najemnik, zakupnik), od katere se plačuje nadomestilo.

(2)   Zavezanec za plačilo nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče je lastnik nezazidanega stavbnega zemljišča.

 

 

18. člen

(1)   Nadomestilo se zavezancu odmeri letno za tekoče leto z odločbo.

(2)   Pravne osebe, samostojni podjetniki in obrtniki poravna- vajo svoje obveznosti iz naslova nadomestila na naslednji način:

-      do vključno 100 EUR: v enem obroku;

-      nad 100 EUR do vključno 200 EUR: v dveh enakih obro- kih;

-      nad 200 EUR: v štirih enakih obrokih.

(3)   Fizične osebe poravnavajo svoje obveznosti iz naslova na- domestila na naslednji način:

-      do vključno 25 EUR: v enem obroku;

-      nad 25 EUR do vključno 50 EUR: v dveh enakih obro- kih;

-      nad 50 EUR: v štirih enakih obrokih.

(4)   Odločbo o odmeri nadomestila izda zavezancu krajevno pristojna enota Finančne uprave Republike Slovenije (v nadaljevanju: finančni urad).

(5)   Finančni urad začne postopek za odmero nadomestila na podlagi podatkov o stavbnih zemljiščih in o zavezancih za nadomestilo, ki mu jih posreduje Občinski urad Občine Kungota.

(6)   Podatke o zavezancih in stavbnih zemljiščih pridobiva občinski urad iz uradnih evidenc, od upravnega organa, pristojnega za izdajo dovoljenj za posege v prostor, iz ob- činskih prostorskih aktov in drugih lastnih evidenc ter na podlagi prijave neposrednega uporabnika stavbnega ze- mljišča.

(7)   S podatki, ki jih ne pridobi iz uradnih evidenc, občina se- znani lastnike na način, kot določajo predpisi o graditvi objektov.

(8)   Zavezanci so dolžni prijaviti Občinskemu uradu Občine Kungota vse podatke, vezane na nastanek obveznosti plači- la nadomestila po tem odloku in vse spremembe, ki vpliva- jo na odmero nadomestila, in sicer v najkasneje 15 dneh od nastanka obveznosti oz. spremembe.

(9)   Če zavezanci ne sporočijo zahtevanih podatkov za odmero nadomestila v roku iz prejšnjega odstavka, občinski urad sam pridobi podatke iz uradnih evidenc in prične postopek po uradni dolžnosti.

(10) Če nastane obveznost za plačilo nadomestila po tem odloku ali sprememba med letom, se le-ta upošteva od prvega dne v naslednjem mesecu, v katerem je obveznost ali spremem- ba nastala.

(11) Za zadeve v zvezi z odmero nadomestila, plačevanjem, iz- terjavo idr., ki niso določene s tem odlokom, se uporabljajo določbe predpisov o davkih občanov.

VIII.

OPROSTITVE PLAČILA NADOMESTILA

 

 

19. člen

(1)   Nadomestilo se ne plačuje za zemljišča, ki se uporabljajo za potrebe obrambe, za objekte tujih držav, ki jih upora- bljajo tuja diplomatska in konzularna predstavništva, za objekte mednarodnih in meddržavnih organizacij, ki jih uporabljajo te organizacije, če ni v mednarodnem sporazu- mu drugače določeno in za stavbe, ki jih uporabljajo verske skupnosti za svojo versko dejavnost.

(2)   Nadomestila se na lastno zahtevo oprosti zavezanec, ki je kupil novo stanovanje kot posamezen del stavbe ali zgradil družinsko stanovanjsko hišo, če je v ceni ali neposredno plačal komunalni prispevek ali izvedel opremljanje po po- godbi o opremljanju po določbah zakona, ki ureja prostor- sko načrtovanje.

(3)   Plačila nadomestila so oproščeni tudi občani, ki so pre- jemniki denarne socialne pomoči, varstvenega  dodat- ka, nadomestila za brezposelnost, upravičenci do sub- vencije najemnine in občani, katerih skupni mesečni prejemki ne presegajo osnovnega zneska minimalnega dohodka.

(4)   Oprostitev plačevanja nadomestila se uvede na pisno zah- tevo zavezanca, ki jo mora zavezanec skupaj z ustreznimi dokazili vložiti najkasneje do 31. januarja za tekoče leto pri Občinskem uradu Občine Kungota.

(5)   O oprostitvi plačila na podlagi listinskih dokazov odloči Občinski urad Občine Kungota z odločbo. Zoper odločbo je dovoljena pritožba na župana Občine Kungota.

(6)   Oprostitev plačila nadomestila, razen oprostitve iz drugega odstavka tega člena, je možna največ za eno leto in jo lahko zavezanec po poteku tega roka ponovno zahteva.

(7)   Oprostitev plačevanja nadomestila iz drugega odstavka tega člena traja 5 let. Oprostitev začne teči od dneva vseli- tve v stanovanje oz. v stanovanjsko hišo.

 

 

IX.   PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

 

 

20. člen

(1)   Za izvedbeni prostorski akt po tem odloku se štejejo ve- ljavne prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročne- ga plana za območje Občine Kungota po Zakonu o urejanju prostora (Uradni list SRS, št. 18/84 in 15/89 ter Uradni list RS, št. 23 – odločba US in 110/02 – ZUreP-1) in prostor- skih ureditvenih pogojev po Zakonu o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 9/01 – ZPPreb in 23/02 – odločba US, v nadaljnjem besedilu: ZUN) oz. občinski prostorski načrt po Zakonu o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08

– ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 – sklep US,

86/14 – odločba US in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem be- sedilu: ZPNačrt) in izvedbeni prostorski načrt.

(2)   Za izvedbeni prostorski načrt po tem odloku se šteje:

-      prostorski izvedbeni načrt iz druge alineje 21. člena ozi- roma od 27. do vključno 32. člena ZUN ter zazidalni na- črt iz drugega odstavka 82. člena ZUN;

 

-      občinski lokacijski načrt iz 72. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03 – popravek in 58/03 – ZZK-1)

-      občinski podrobni prostorski načrt iz 55. člena ZPNačrt.

 

 

21. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list Republike Slovenije, št. 39/97, 33/01 in 74/02).

 

 

22. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se začne 1. januarja 2018.

 

 

Številka: 422-32/2017   

Datum: 20. december 2017                  

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor