Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
 
Na podlagi 29. in 57. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98, 59/99 in 70/00) , Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99 in 124/00) ter 134 . člena Statuta Občine Dobrovnik (Uradni list RS, št. 34/99, 23/01 in 50/01) je Občinski svet občine Dobrovnik na 28. redni seji z dne 03.12.2001 sprejel
ODLOK
 
 
O SPREMEMBI ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE DOBROVNIK ZA LETO 2001
 
 
1. člen
 
 
Spremenjeni splošni in posebni del proračuna Občine Dobrovnik za leto 2001 sta sestavni del tega odloka.
(A) BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
 
I. PRIHODKI SKUPAJ
219.220.817
 
II. ODHODKI SKUPAJ
219.203.587
 
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)
17.230
 
(B) RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
-
 
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV
-
 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
-
 
(C) RAČUN FINANCIRANJA
 
VIII. ZADOLŽEVANJE SKUPAJ
-
 
IX. ODPLAČILO DOLGA SKUPAJ
-
 
X. NETO ZADOLŽEVANJE
-
 
XI. SPREMEMBE DENARNIH SREDSTEV NA RAČUNIH PRORAČUNA
17.230
2. člen
 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v uradnih objavah Občine Dobrovnik.
 

Številka:002-29/2001
Datum: 03.12.2001
ŽUPAN-POLGÁRMESTER
Marjan Kardinar, univ.dipl.inž.agr., l.r.
 

 

 

 

Dobronak Község Községi Tanácsa, A helyi önkormányzatokról szóló törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95,  63/95, 9/96, 44/96, , 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 és 70/00 számok) 29. és 57.szak., A közfinanszírozási törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 79/99 és 124/00 számok), valamint Dobronak Község Statútuma (Szlovén Köztársaság Hivatalos Lapja, 34/99, 23/01 és 50/01számok) 134.szak. alapján, 2001 december 3 -án megtartott 28. rendes ülésén elfogadta a következő

 

 

R E N D E L E T E T

 

 

DOBRONAK KÖZSÉG 2001. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI

 

 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

 

 

1. szakasz

 

 

Dobronak Község 2001. évi költségvetésének általános és külön része ezen rendelet összetevő része.

 

 

A) BEVÉTELI ÉS KIADÁSI MÉRLEG

I.

ÖSSZBEVÉTEL

219.220.817

 

II.

ÖSSZKIADÁS

219.203.587

 

III.

KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET

(HIÁNY)

17.230

 

B) PÉNZÜGYI KÖVETELÉSEK ÉS BEFEKTETÉSEK SZÁMLÁJA

I.

KÖLCSÖNMEGTÉRÜLÉSEK ÉS TŐKERÉSZEK ELADÁSA

-

 

II.

KÖLCSÖNZÉS ÉS TŐKERÉSZEK NÖVELÉSE

-

 

III.

ELMARADT KÖLCSÖNMEGTÉRÜLÉSEK ÉS TŐKERÉSZVÁLTOZÁSOK

-

 

C) PÉNZÜGYI SZÁMLA

I.

ELADÓSODÁS ÖSSZESEN

-

 

II.

ADÓSSÁGTÖRLESZTÉS ÖSSZESEN

-

 

III.

NETTÓ ELADÓSODÁS

-

 

IV.

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSA A KÖLTSÉGVETÉSI SZÁMLÁN

17.230

 

 

 

 

2.szakasz

 

 

E szabályzat Dobronak Község hivatalos közleményében való megjelenése utáni napon lép hatályba.

 

 

Szám:   002-29/2001

 

 

Dátum: 2001.12.3.

 

 

Župan-Polgármester

 

 

Marjan KARDINAR, egy.okl.agrármérnök

 

 

 

.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor