Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 3

Na podlagi 3., 5. in 16. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. list RS, št. 87/2012 in 109/2012) in 17. čl. Statuta Občine Kungota (Ur. list RS, št. 12/2004, 18/2007 in MUV, št. 13/2008) je Občinski svet Občine Kungota na svoji 6. seji, dne 14. oktobra 2015 sprejel

 

S K L E P

o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kungota za leto 2015

 

1. člen

Občinski svet Občine Kungota sprejme Elaborat o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kungota za leto 2015.

 

2. člen

Občinski svet Občine Kungota potrdi cene oskrbe s pitno vodo ter subvencijo dela omrežnine.

 

3. člen

Cena vodarine znaša 0,9204 EUR/m³, brez DDV.

 

4. člen

Potrdi se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

9,46

20 < DN < 40

3

28,39

40 < / = DN < 50

10

94,65

50 < / = DN < 65

15

141,97

65 < / = DN < 80

30

283,95

80 < / = DN < 100

50

473,24

100 < / = DN < 150

100

946,49

150 < / = DN

200

1.892,97

 

 

5. člen

Subvencionira se omrežnina za infrastrukturo, s katero se izvaja javna služba oskrbe s pitno vodo in se ne zaračunava uporabnikom, glede na zmogljivost priključkov, določeno s premerom

vodomera, v skladu s spodnjo preglednico:

PREMER VODOMERA

FAKTOR OMREŽNINE

€/na mesec

DN < / =20

1

1,00

20 < DN < 40

3

3,00

40 < / = DN < 50

10

10,00

50 < / = DN < 65

15

15,00

65 < / = DN < 80

30

30,00

80 < / = DN < 100

50

50,00

100 < / = DN < 150

100

100,00

150 < / = DN

200

200,00

 

 

6. člen

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o sprejemu Elaborata o oblikovanju cen izvajanja obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v Občini Kungota za leto 2013 (Medobčinski uradni vestnik št. 21/2013).

 

7. člen

Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. januarja 2016 dalje.

 

Številka: 355-3/2015

Datum: 15. oktober 2015

 

Župan Občine Kungota

Igor Stropnik, s.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor