Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12 - ZUJF), 29. člena Zakona o javnih financah ((Uradni list RS, št. 11/11-uradno prečiščeno besedilo in 110/11 - ZDIU12) in 16. člena Statuta  občine Duplek (MUV št. 17/2007, Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/10, 32/11) je Občinski svet Občine Duplek  20. redni seji   dne  13.2.2013 sprejel

O D L O K

O PRORAČUNU OBČINE DUPLEK ZA LETO 2013

I. Splošna določba

 

1.   člen

(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Duplek za leto 2013 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. Višina splošnega dela proračuna in struktura posebnega dela proračuna

2.   člen

(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

 

v evrih

  1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

I.SKUPAJ PRIHODKI(70+71+72+73+74+78)

9.581.412

   TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.037.197

70 DAVČNI PRIHODKI

4.090.193

700 Davki na dohodek in dobiček

3.675.943

703 Davki na premoženje

239.500

704 Domači davki na blago in storitve

174.750

71 NEDAVČNI PRIHODKI

947.004

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

284.184

711 Takse in pristojbine

3.500

712 Denarne kazni

5.000

714 Drugi nedavčni prihodki

654.320

72 KAPITALSKI PRIHODKI

688.900

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev      

63.000

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev     

625.900

 

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

73 PREJETE DONACIJE

23.500

730 Prejete donacije iz domačih virov

23.500

74 TRANSFERNI PRIHODKI

3.831.815

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

3.831.815

 

 

II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

10.548.271

40 TEKOČI ODHODKI

1.865.411

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim

421.005

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost

68.345

402 Izdatki za blago in storitve

1.245.611

403 Plačila domačih obresti

55.000

409 Rezerve

75.450

41 TEKOČI TRANSFERI

2.200.865

410 Subvencije

24.000

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.634.234

412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam

166.900

413 Drugi tekoči domači transferi

375.731

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

6.380.295

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev

6.380.295

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

101.700

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

101.700

 

 

  1. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.-II.)               (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ)

-966.859

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

8.500

75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL

8.500

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)

0

44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0

 

 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

8.500

C. RAČUN FINANCIRANJA

 

Skupina / podskupina kontov

Proračun leta 2013

VII. ZADOLŽEVANJE (50)

400.000

50 ZADOLŽEVANJE

400.000

500 Domače zadolževanje

400.000

VIII. ODPLAČILA DOLGA (55)

230.077

55 ODPLAČILA DOLGA

230.077

550 Odplačila domačega dolga

230.077

 

 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-788.436

 

 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

169.923

 

 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

966.859

 

 

STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12. PRETEKLEGA LETA

788.436

 

 

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk - kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Duplek.

IV. Postopki izvrševanja proračuna

3.   člen

(izvrševanje proračuna)

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke.

4.   člen

(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.

O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna med glavnimi programi v okviru področja proračunske porabe odloča župan.

Sklepe o prerazporejanju pravic porabe v posebnem delu proračuna med področji proračunske porabe na predlog župana potrjuje občinski svet.

Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu in konec leta z zaključnim računom poročati občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2013 in njegovi realizaciji.

5.   člen

(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitve in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v  finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

6.   člen

(spreminjanje načrta razvojnih programov)

Župan  lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni za več kot 20% mora predhodno potrditi občinski svet.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.

Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.

7.   člen

(proračunska rezerva)

V stalno proračunsko rezervo občine Duplek  v letu 2013 izločamo 75.000 evrov.

Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 20.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

V. Posebnosti upravljanja in prodaje stvarnega in finančnega premoženja države

8.   člen

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 210 evrov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.

VI. Obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja

9.   člen

(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)

Zaradi kritja presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja se občina za proračun leta 2013 lahko zadolži do višine 400.000,00 evrov.

Poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Duplek, v letu 2013 ne bo izdajala.

10.         člen

(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij ter obseg zadolževanja in izdanih poroštev pravnih oseb, v katerih ima občina odločujoč vpliv na upravljanje)

Posredni proračunski uporabniki občinskega proračuna, javni medobčinski stanovanjski sklad,  javni gospodarski zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv se v letu 2013 ne smejo zadolževati in izdajati poroštev.

11.         člen

(obseg zadolževanja občine za upravljanje z dolgom občinskega proračuna)

Za potrebe upravljanja občinskega dolga se občina lahko zadolži do višine 136.500 evrov.

VII. Prehodne in končne določbe

12.         člen

V obdobju začasnega financiranja Občine Duplek v letu 2014, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

13.         člen

(uveljavitev odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 0323-13/2013

Kraj, datum: 13.2.2013

 

Občina Duplek

Mitja Horvat, župan

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor