Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 12., 27. in 171. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS št. 110/02, 8/03 - popravek), Strategije prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/04) ter 7. in 30. člena Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem št.1/99, 1/01, 03/02 in 04/03) župan Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme

 

PROGRAM PRIPRAVE

STRATEGIJE PROSTORSKEGA RAZVOJA

OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM

 

Ta program priprave določa namen, cilje ter vsebino prostorske strategije Občine Cerklje na Gorenjskem, pristojne nosilce urejanja prostora, potrebne strokovne podlage, način pridobitve strokovnih rešitev, način pridobitve geodetskih podlag, roke za pripravo prostorskega akta, roke za pridobitev smernic in mnenj ter obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta.

 

1.         Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo Strategije prostorskega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem (v nadaljnjem besedilu: prostorska strategija)

 

a)         Ocena stanja

 

Prostorska strategija bo temeljni prostorski razvojni dokument občine s katerim bo občina nadomestila obstoječi, sedaj veljavni Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih sestavinah dolgoročnega in družbenega plana občine Cerklje na Gorenjskem, dopolnitev 2002 in 2003 (Uradni Vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 06/02, 03/03-popravek in 03/04). Občina je v zadnjih letih že naredila velik korak v usklajevanju prostorskega razvoja. Z zadnjimi spremembami planskih aktov občine je začrtala kar nekaj konceptualnih nastavkov prostorskega razvoja.

S strategijo bo občina nadaljevala svojo vizijo prostorskega razvoja, z upoštevanjem temeljnih ciljev SPRO, kot jih določa ZUreP-1 in usmerjala usklajen in vzdržen razvoj dejavnosti v prostoru in njegovo rabo tako, da bo omogočeno nadaljevanje začrtanih prostorskih razvojnih procesov in z njimi povezanih prostorskih rešitev.

 

b)         Razlogi

 

Priprava Strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem je potrebna predvsem zaradi uskladitve občinskih prostorskih aktov s prostorskimi akti Republike Slovenije in sprejeto Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (171. člen Zakona o urejanju prostora, Ur. l. RS, št. 110/025, 8/03; ZUreP-1). Razlogi za pripravo Strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem pa so tudi razvojne potrebe občine ter pobude in predlogi pravnih ter fizičnih oseb, na katere se je občina dolžna odzvati najmanj enkrat na štiri leta (67. člen ZUreP-1).

 

Namen Strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem je torej priprava temeljnega občinskega dokumenta o usmerjanju razvoja v prostoru, v skladu s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije ter Prostorskim redom Slovenije.

 

c)         Pravna podlaga za pripravo SPRO:

 

- Zakon o urejanju prostora (Ur. L. RS, št. 110/02 in 08/03 – popravek),

- Zakon o varstvu okolja ZVO – 1 (Ur.l. RS, št. 41/04),

- Zakon o ohranjanju narave, ZON (Ur.l. RS, št. 96/04-prečiščeno besedilo),

- Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS – Ur. L. RS, št. 76/04),

- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. L. RS, št. 122/04) in

- Pravilnik o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 17/04).

 

Na podlagi 4. odstavka 171. člena Zakona o urejanju prostora (Ur.l. RS, št. 110/02 in 08/2003-popravek – ZUreP-1) občine pričnejo s pripravo strategije prostorskega razvoja po uveljavitvi strategije prostorskega razvoja Slovenije in jo morajo sprejeti najkasneje v 3 letih po sprejemu strategije prostorskega razvoja Slovenije.

 

Skladno z določilom 40. člena ZVO je občina z vlogo št. 35003-01/2005-14-ZK z dne 20. 04. 2005 obvestila Ministrstvo za okolje in prostor RS (MOP) o nameri priprave strategije prostorskega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem. V skladu z odločbo MOP št. 354-09-174/2005 z dne 01. 06. 2005, ki jo je občina prejela dne 30. 06. 2005 bo Občina Cerklje na Gorenjskem izvedla postopek celovite presoje vplivov na okolje in ga posredovala v javno razgrnitev skupaj s prostorsko strategijo.

 

2.         Predmet in programska izhodišča prostorske strategije z območjem njenega urejanja

 

a)         Predmet prostorske strategije

 

Predmet prostorske strategije je opredelitev izhodišč in vizije prostorskega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem ter usmeritev razvoja dejavnosti v prostoru in določitev rabe prostora tako, da bodo ob upoštevanju varstvenih zahtev zagotovljeni pogoji za usklajen in vzdržen prostorski razvoj na območju občine.

Pri tem bodo upoštevana tudi lastna izhodišča za pripravo strategije ter pobude pravnih in fizičnih oseb, ki sovpadajo z načrtovanim konceptom prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem. Prostorska strategija občine bo upoštevala usklajevanje družbenih, gospodarskih in okoljskih dejavnikov prostorskega razvoja.

Strateški prostorski akt občine obsega celotno območje občine Cerklje na Gorenjskem.

Sestavni del prostorske strategije bodo tudi urbanistični zasnovi Cerklje na Gorenjskem in Letališča Brnik ter krajinska zasnova Krvavec.

 

b)         Programska izhodišča prostorske strategije

 

Programska izhodišča prostorske strategije so predvsem:

- usklajenost s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskim redom Slovenije,

- usklajenost z razvojnimi dokumenti posameznih nosilcev urejanja prostora,

- ustvarjanje čim bolj prepoznavnega reda v prostoru občine;

- doseganje skladnega razvoja občine po načelih trajnostnega razvoja, v povezavi z gospodarskimi, družbenimi in okoljskimi razmerami,

- doseganje zmernega, premišljenega in vzdržnega prostorskega razvoja skladno z razvojnimi in poselitvenimi potrebami, upoštevajoč dosedanja izhodišča prostorskega razvoja osrednjega letališča,

- doseganje vzdržnega prostorskega razvoja skladno z varstvenimi usmeritvami in zahtevami s področja varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov in varstva kulturne dediščine, kar predstavlja razvojni potencial občine,

- zagotovitev racionalne rabe zemljišč in objektov v naseljih, s prvenstvenim izkoristkom prostih in nezadostno izkoriščenih površin v naseljih z njihovim aktiviranjem ter s prenovo in sanacijo degradiranih območij,

- doseči prostorsko usklajene in med seboj dopolnjujoče se razmestitve različnih dejavnosti v prostoru (razvoj poselitve, obletališki programi, rekreativni in turistično nastanitveni razvoj Krvavca),

- zagotoviti ustrezne prometne povezave s širšim regionalnim zaledjem in povezave med posameznimi naselji

- spodbujanje za razvoj ustreznih storitvenih in oskrbnih funkcij, razvoj delovnih mest za okoliško prebivalstvo ter omogočanje možnosti za športno in kulturno dejavnost;

- zagotavljanje prebivalcem naselja in njihovega zaledja vsaj možnosti za vsakodnevno oskrbo, osnovno izobraževanje, informiranje in druženje,

- zagotavljanje zadostne in dostopne oskrbe z družbenimi in drugimi storitvenimi dejavnostmi, ne glede na obseg svojega gravitacijskega območja.

 

c)         Cilji prostorske strategije

 

Cilji prostorske strategije v Občini Cerklje na Gorenjskem so načeloma opredeljeni že v sedanjem planskem aktu občine, strategija predstavlja načeloma le nadaljevanje z veljavnim krovnim aktom začrtanih usmeritev, ki so usmerjeni v razvoj pomembnejših poselitvenih območij (urbanistična zasnova Cerklje), v razvoj, za širše gravitacijsko območje pomembnejših centrov infrastrukture (državno letališče s spremljajočimi dejavnostmi) oz. turistično rekreativnih središč (Krvavec). Skupna izhodišča in cilji so načeloma identični programskim izhodiščem iz predhodne točke (3.b).

 

3.         Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije občine

 

Pripravljavec prostorske strategije je Občina Cerklje na Gorenjskem, ki je z javnim naročilom izbrala zunanjega izdelovalca podjetje UB, Urbanitični biro d.o.o. iz Kamnika. Nosilci urejanja prostora, ki pripravijo smernice, mnenja in strokovne podlage  za pripravo prostorske strategije, so ministrstva in organi v njihovi sestavi ter nosilci javnih pooblastil, ki sodelujejo pri pripravi prostorske strategije in so določeni s tem programom priprave. Pripravljavec po sprejemu programa priprave pozove pristojne nosilce urejanja prostora, da mu v roku 30 dni dajo smernice za pripravo prostorske strategije. V primeru molka nosilca urejanja prostora, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic, pri čemer pa mora izdelovalec upoštevati vse zahteve, ki jih za pripravo predloga prostorske strategije določajo veljavni predpisi in drugi pravni akti.

 

Nosilci urejanja prostora, ki v smernicah in strokovnih podlagah opredelijo izhodišča za prostorski razvoj, pomembna s področja njihove pristojnosti so:

1.          Ministrstvo za okolje in prostor, Urad za prostorski razvoj, Dunajska 48, 1000 Ljubljana – področje prostorskega razvoja

2.          Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO, Sektor za vodno gospodarstvo, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje varstva okolja

3.          Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami

4.          Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami, Sektor za vodno območje Donave, Oddelek območja srednje Save, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana – področje upravljanja z vodami

5.          Ministrstvo za okolje, prostor in enegijo, Agencija RS za okolje, Urad za okolje, Sektor za varstvo narave, OE Ljubljana, Vojkova 1b, 1001 Ljubljana – področje varstva narave

6.          Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana – področje kulture in kulturnih dejavnosti

7.          Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Kranj, Tomšičeva 7, 4000 Kranj – področje varstva kulture

8.          Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj, Tomšičeva 9, 4000 Kranj – področje varstva narave

9.          Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje kmetijstva

10.       Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Dunajska 58, 1000 Ljubljana – področje gozdarstva

11.       Zavod za gozdove Slovenije, OE Kranj, Cesta Staneta Žagarja 27b, 4000 Kranj – področje gozdarstva

12.       Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Izpostava Gorenjska, Gorenjska cesta 15, 4240 Radovljica – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

13.       Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana – področje obrambe

14.       Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Kardeljeva ploščad 21, 1000 Ljubljana – področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

15.       Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje blagovnih rezerv

16.       Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje energetske infrastrukture

17.       Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana – področje rudarstva

18.       Ministrstvo za promet, Javna agencija za železniški promet, Kopitarjeva 5, 2000 Maribor – področje železniške infrastrukture

19.       Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Sektor za planiranje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa

20.       Družba za avtoceste v RS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana – področje prometne infrastrukture avtocest

21.       Ministrstvo za promet, Direktorat za letalstvo, Langusova 4, 1000 Ljubljana – področje letalstva

22.       Ministrstvo za promet, Sektor za prometno politiko, Langusovo 4, 1000 Ljubljana – področje ureditve prometa

23.       Agencija RS za regionalni razvoj, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana – področje regionalnega razvoja

 

Drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi Strategije prostorskega razvoja občine Cerklje na Gorenjskem:

24.        Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj

25.        ELES Elektro – Slovenija, d.o.o.,  Služba za nadzor, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana

26.        ELEKTRO Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana

27.        Geoplin plinovodi, d.o.o, Cesta ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana

28.        Telekom Slovenije, PE Kranj, Ul. Mirka Vadnova 13, 4000 Kranj

29.        Telekom Slovenije, RE TK omrežja Zahod, Stegne 19, 1547 Ljubljana

30.        Komunala Kranj, JP d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj

31.        Domplan d.d. PE Energetika, Bleiweisova 14, 4000 Kranj

32.        Aerodrom Ljubljana d.d., Zgornji Brnik 130a, 4210 Brnik

33.        Občina Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, 4207 Cerklje na Gorenjskem

34.        župan Občine Cerklje na Gorenjskem, občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem, odbori občinskega sveta Občine Cerklje na Gorenjskem, strokovne službe občinske uprave

35.        drugi nosilci urejanja prostora, organi ali organizacije, če se v postopku priprave strategije prostorskega razvoja ugotovi njihova relevantnost.

 

4.         Strokovne podlage za pripravo prostorske strategije in način pridobitve geodetskih podlag

 

Strokovne rešitve se pridobijo v skladu z ZUreP-1 in Pravilnikom o podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah njenih strokovnih podlag (Ur. l. RS, št. 24/04) ter Prostorskim redom Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04), do tiste stopnje natančnosti, ki omogoča odločitve na strateškem nivoju. Strokovne podlage pripravljavec zagotovi sam.

 

Pripravljavec smiselno uporabi že izdelane študije in raziskave ter analize, ki so vezane na usmerjanje prostorskega razvoja. Izdelajo in pridobijo se tudi druge analize prostora in podrobnejše strokovne podlage, za katere se v postopku priprave prostorske strategije ugotovi, da so pomembne pri obravnavi problematike in za odločitve o prostorskem razvoju občine.

 

Posamezni nosilec urejanja prostora v skladu s programom priprave Strategije prostorskega razvoja Občine Cerklje na Gorenjskem pripravljavcu na njegovo zahtevo predloži strokovne podlage s svojega področja, pri čemer mora upoštevati raven podrobnosti obravnavane problematike.

Strokovne podlage nosilcev urejanja prostora, s katerim razpolagajo, so predvsem podatki in analize stanja in teženj prostorskega razvoja dejavnosti, predlogi morebitnih razvojnih potreb ali prostorskih ureditev s področja dejavnosti nosilca urejanja prostora, vključno z njihovimi operativnimi programi ter drugi pogoji in omejitve za razvoj dejavnosti v prostoru.

 

Pripravljavec pridobi geodetske podlage, kot strokovno podlago za izdelavo prostorske strategije na geodetski upravi in sicer v digitalni obliki DTN 50, DTN 25 in DTN 5.

 

5.         Postopek in roki priprave prostorske strategije

 

Okvirni roki za izdelavo strategije prostorskega razvoja so določeni na podlagi predhodno sprejetega terminskega plana.

 

-        potrditev koncepta prostorskega razvoja na Občinskem svetu Občine Cerklje na Gorenjskem v juliju 2005;

-        izdelava vseh strokovnih podlag in pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora do konca novembra 2005;

-        javna razgrnitev strategije v mesecu februarju in marcu 2006;

-        usklajevanje z nosilci urejanja prostora in pridobitev mnenj do konca avgusta 2006;

-        sprejem dokumenta na Občinskem svetu Občine Cerklje na Gorenjskem september 2006.

 

Roki za pripravo prostorskega akta, predvideni v Programu priprave, se lahko zaradi nepredvidenih zunanjih okoliščin spremenijo.

 

6.         Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta

 

Občina Cerklje na Gorenjskem ima za pripravo prostorske strategije in pripravo strokovnih podlag zagotovljena v občinskem proračunu zadostna finančna sredstva, ki so razporejena na obdobje dveh let (2005 in 2006).

 

7.         Objava programa priprave

 

Program priprave prostorske strategije se objavi v Uradnem Vestniku občine Cerklje na Gorenjskem in začne veljati z dnem sprejema župana.

 

Številka: 35003-01/2005-26

Cerklje na Gorenjskem, dne 01. 07. 2005

ŽUPAN

FRANC ČEBULJ, l.r.

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor