Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

 

 

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 06

 

Številka: 900-11/2010-1-(41/04)

Datum: 7.4.2010

 

SVET MESTNE OBČINE KRANJ

 

 

ZADEVA: VABILO

Na podlagi 44. člena Statuta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 33/2007) in 73. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj (Ur. l. RS, št. 41/2007 in 47/2007-popr.) ter v skladu s 36. členom Poslovnika Sveta Mestne občine Kranj sklicujem 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v SREDO, dne 21. 4. 2010 ob 16.00 uri v sejni sobi št. 16 stavbe Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1 z naslednjim okvirnim

 

DNEVNIM REDOM :

1. Potrditev zapisnika 35. seje sveta z dne 31.3.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj za leto 2009 (gradivo 1, 2)

6. Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za leto 2009 (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14)

7. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava (gradivo)

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – 2. obravnava (gradivo 1, 2)

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj – hitri postopek (gradivo 1, 2)

10. Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin v Mestni občini Kranj

11. Potrditev sklepa o izbiri zasebnega partnerja in sklenitvi koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Besnica

12. Potrditev sklepa o izbiri zasebnega partnerja in sklenitvi koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Gorice

13. Mnenje k predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti

14. Študija modela organiziranja šolskih okolišev

15. Predstavitev javnega zavoda Gorenjske lekarne

 

Končni dnevni red bo posredovan sedem dni pred sejo sveta.

Prosim predsednike delovnih teles sveta, da obravnavajo priložena gradiva za posamezne točke dnevnega reda v skladu s svojimi pristojnostmi, ki jim jih dajeta Statut Mestne občine Kranj in Poslovnik Sveta Mestne občine Kranj ter do seje Sveta Mestne občine Kranj oblikujejo stališča v zvezi z navedenimi gradivi.

Prosim za zanesljivo udeležbo na seji, morebitno zadržanost pa predhodno opravičite na tel. 2373-113 ali 2373-119.

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

ŽUPAN

PRILOGE:

- Gradivo

 

MESTNA OBČINA KRANJ

ŽUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 19, fax. 04/ 237 31 14

 

Številka: 900-11/2010-2-(41/04)

Datum: 14.4.2010

 

SVETU MESTNE OBČINE KRANJ

 

ZADEVA: Dodatno gradivo za 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj

 

V prilogi vam pošiljamo dodatno gradivo za 36. sejo Sveta Mestne občine Kranj, ki bo v sredo, dne

21.4.2010, ob 16. uri v sejni dvorani št. 16 stavbe Mestne občine Kranj.

 

Končni predlagani dnevni red je naslednji:

1. Potrditev zapisnika 35. seje sveta z dne 31.3.2010 ter poročila o izvršitvi sklepov (gradivo)

2. Vprašanja, pobude in predlogi članov sveta

3. Kadrovske zadeve

4. Premoženjske zadeve

5. Poročilo o izvajanju Strategije trajnostnega razvoja Mestne občine Kranj 2009-2023 za leto 2009

6. Odlok o zaključnem računu proračuna MO Kranj za leto 2009

7. Odlok o javnem redu v Mestni občini Kranj - 1. obravnava

8. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za turizem Kranj – 2. obravnava

9. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Gorenjski muzej Kranj – hitri postopek

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lokalna energetska agencija Gorenjske (LEAG) – hitri postopek (gradivo 1, 2)

11. Potrditev sklepa o izbiri zasebnega partnerja in sklenitvi koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Besnica (gradivo)

12. Potrditev sklepa o izbiri zasebnega partnerja in sklenitvi koncesijskega javno-zasebnega partnerstva za izgradnjo in upravljanje telovadnice pri PŠ Gorice (gradivo)

13. Mnenje k predlogu Zakona o zdravstveni dejavnosti (gradivo 1, 2)

14. Študija modela organiziranja šolskih okolišev (gradivo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)

15. Predstavitev javnega zavoda Gorenjske lekarne (gradivo)

S spoštovanjem.

 

 

 

Damijan Perne, dr.med.spec.psih.

Ž U P A N

PRILOGE:

- Gradivo

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor