Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Št. 066/2013

Ob-1550/13

 

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju jav­nega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 94/09 – Odl. US, 4/10, 20/11, 100/11 – Odl US), 5. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012), sprejetega Odloka o proračunu Ob­čine Prevalje za leto 2013 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 3/2013) in Programa kulture Občine Prevalje za leto 2013, Občina Prevalje objavlja

javni razpis

za izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz občinskega proračuna

I. Javni razpis: sofinancirajo se ljubiteljski kulturni projekti v Občini Prevalje za leto 2013.

II. Naročnik javnega razpisa: naročnik javnega raz­pisa je Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje.

III. Predmet javnega razpisa: predmet javnega raz­pisa je izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Pre­valje, ki se bodo v letu 2013 sofinancirali iz proračuna Občine Prevalje.

IV. Področja kulturnih projektov, ki so predmet jav­nega razpisa

Iz proračuna Občine Prevalje se bodo v letu 2013 sofinancirali projekti ljubiteljske kulture oziroma posa­mični zaključeni kulturni dogodki ljubiteljskega izvajalca na posameznem kulturnem področju, ki so namenjeni širši javnosti in prispevajo k širitvi kulturne zavesti in ohranjanju kulturne dediščine Občine Prevalje ter izka­žejo širši javni interes in jih ni mogoče uvrstiti v redno dejavnost društva.

Za sofinanciranje kulturnih projektov lahko kandidi­rajo izvajalci projektov, če izkažejo:

– vsebinsko vezanost projekta na območje Občine Prevalje,

– da projekt ne more biti predmet programa redne ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– da za projekt obstaja širši družbeni interes,

– da projekt sodi na področje ljubiteljske kulturne dejavnosti, kar pomeni, da se projekt smatra kot ljubitelj­ski, kolikor ocenjena vrednost prostovoljnih ur v celotni vrednosti projekta znaša 80 % vrednosti projekta,

– da je projekt nekomercialne narave,

– da bo projekt v celoti izveden v tekočem letu,

– da bo projekt izveden v Občini Prevalje,

– da za isti projekt ni vložil vloge že drugi prijavitelj in

– da zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 70 % celotne predvidene vrednosti prijavljenega pro­jekta.

Projekti nakupa osnovnih sredstev in opreme niso predmet sofinanciranja iz občinskega proračuna.

V. Pogoji za sodelovanje na javnem razpisu

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izva­jalci kulturnih projektov:

a) kulturna društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da so registrirana v skladu z Zakonom o društvih, s sedežem v Občini Prevalje in imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,

– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, or­ganizacijske in prostorske pogoje za uresničitev načrto­vanih kulturnih programov oziroma kulturnih projektov,

– da na območju Občine Prevalje delujejo že naj­manj eno leto,

– da imajo urejeno evidenco članstva ter evidenco o plačani članarini;

b) javni zavodi na področju vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Prevalje, katerih ustanoviteljica je Občina Prevalje, za kulturne programe oziroma projek­te, ki presegajo osnovno dejavnost iz ustanovitvenega akta javnega zavoda in niso financirani na podlagi letne pogodbe o sofinanciranju dejavnosti in imajo zagotovlje­ne ustrezne kadrovske, prostorske in druge pogoje za kakovostno izvedbo projekta.

VI. Merila in kriteriji za vrednotenje projektov

Projekti ljubiteljske kulture, s katerimi posamezni izvajalci kandidirajo na tem javnem razpisu, bodo vre­dnoteni na osnovi meril in kriterijev Pravilnika o sofi­nanciranju programov ljubiteljske kulturne dejavnosti in ljubiteljskih kulturnih projektov v Občini Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 5/2012).

Za sofinanciranje iz občinskega proračuna bodo iz­brani tisti kulturni projekti predlagateljev, ki bodo v postop­ku vrednotenja dosegli najmanj 50 % vseh možnih točk.

VII. Okvirna višina sredstev za sofinanciranje pro­jektov ljubiteljske kulture

Sredstva za sofinanciranje projektov ljubiteljske kul­ture so zagotovljena v sprejetem proračunu občine za leto 2013 na postavki 43181629 v višini 15.561 €.

Dodeljena sredstva za sofinanciranje projektov lju­biteljske kulture morajo biti porabljena v letu 2013.

VIII. Vsebina vloge in razpisna dokumentacija

Vloga za sofinanciranje projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje mora biti izdelana izključno na obraz­cih iz razpisne dokumentacije.

Razpisna dokumentacija obsega: prijavne obraz­ce, merila in kriterije za dodelitev sredstev ter vzorec pogodbe.

Predlagatelji lahko prevzamejo razpisno dokumen­tacijo na Občini Prevalje, Trg 2/a, Prevalje, pri Mariji Orešnik, v času od objave do izteka roka javnega razpi­sa, vsak delavnik, od 8. do 12. ure. Razpisna dokumen­tacija je na voljo tudi na spletni strani, www.prevalje.si.

IX. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: doda­tne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko izvajalci projektov ljubiteljske kulture dobijo na Občini Prevalje, pri Mariji Orešnik, na tel. 02/824-61-21, vsak delovni dan od 8. do 12. ure.

X. Razpisni rok in način oddaje prijav

Predlagatelji morajo vloge oddati v zaprti kuverti osebno v tajništvu občine ali po pošti najpozneje do 18. 3. 2013 na naslov: Občina Prevalje, Trg 2/a, 2391 Prevalje, s pripisom »Prijava na javni razpis – Ne od­piraj!« in z oznako: »Izbor projektov ljubiteljske kulture v Občini Prevalje za leto 2013«.

Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav oddana na pošti ali tega dne do 14. ure oddana v tajništvu Občine Prevalje.

Na ovojnici mora biti napisan naziv in naslov izvajalca programa in naslov prejemnika (Občina Pre­valje).

XI. Datum odpiranja vlog:

Odpiranje vlog bo komisija opravila 20. 3. 2013 ob 8. uri, v sejni sobi Občine Prevalje.

Vsi vlagatelji bodo v roku 30 dni po sprejeti odločitvi obveščeni o izidu javnega razpisa.

Z izbranimi izvajalci projektov ljubiteljske kulture bo občina sklenila pogodbe o sofinanciranju projektov ljubiteljske kulture za leto 2013.

Občina Prevalje

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor