Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi prvega odstavka 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/2007 – uradno prečiščeno besedilo, 27/2008 - Odl. US, 76/2008, 79/09, 51/2010, 84/2010 - Odl. US in 40/2012-ZUJF), je občinski svet Občine Kranjska Gora na - 4. redni seji dne 11.2.2015 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE KRANJSKA GORA

 

1. člen

V Statutu Občine Kranjska Gora (uradno prečiščeno besedilo UPB1, Uradno glasilo slovenskih občin, št. 43/2014), se spremeni besedilo drugega stavka 1. odstavka 21. člena tako, da glasi:

»Občinski svet sprejema odločitve z večino opredeljenih glasov navzočih članov, razen za zadeve, za katere zakon ali statut določa drugačno večino.«

 

2. člen

V 2. odstavku 25. člena se črta besede: »ali z odlokom«, tako da besedilo tega stavka glasi: »Število članov posameznega delovnega telesa občinskega sveta in delovno področje se določi s poslovnikom občinskega sveta.«

 

3. člen

V 1. odstavku 27. člena se črta besede »ali z odlokom«, tako da besedilo tega stavka glasi:

»Komisije in odbori občinskega sveta v okviru svojega delovnega področja v skladu s poslovnikom občinskega sveta obravnavajo zadeve iz pristojnosti občinskega sveta in dajejo občinskemu svetu mnenja in predloge.«

 

4. člen

V drugem odstavku 30. člena statuta se pred zadnjo alinejo dodata dve novi alineji:

·   odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja občine,

·   odloča o pridobitvi nepremičnega premoženja v posamični vrednosti do 10.000,00 EUR,«

V tem členu se črta besedilo »tajnika občine (direktorja občinske uprave)« in se nadomesti z besedilom »direktorja občinske uprave«.

 

5. člen

Črta se besedilo 68. člena

 

6. člen

V 1. odstavku 120. člena se besedilo spremeni tako, da glasi: 

»Statut, odloki in drugi predpisi občine morajo biti objavljeni v Uradnem listu Republike Slovenije in začnejo veljati petnajsti dan po objavi, če v njih ni drugače določeno.«

 

7. člen

Spremembe in dopolnitve začnejo veljati dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Štev.: 030-2/2007-8

Datum: 12.2.2015

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Janez Hrovat, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor