Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

 

Na podlagi 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur. l. RS, št. 33/2007 in 70/2008 – ZVO-1B) je Občinski svet Občine Kungota na podlagi 31. člena Statuta Občine Kungota (Uradni list RS, št. 12/04, 18/07, 13/08) na svoji 14. seji dne 11. februarja 2009 sprejel

 

 

O D L O K

 

 

o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta za del naselja v Zgornji Kungoti - Plintovec

 

 

1. člen

 

 

(predmet odloka)

 

 

Za 1. členom se doda nov 1.a člen, ki se glasi:

 

 

1a. člen

 

 

(predmet odloka)

 

 

S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec (objavljen v Ur. listu RS, št. 113/2006), ki jih je izdelalo podjetje URBIS d. o.o. Maribor, Jezdarska ul. 3, Maribor, številka naloge 2007/OPPN-130.

 

 

2. člen

 

 

(sestavni deli)

 

 

Za 2. členom se doda novi 2.a člen, ki se glasi:

 

 

2a. člen

 

 

(sestavni deli)

 

 

Spremembe in dopolnitve Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec obsegajo:

 

 

I. SPLOŠNI DEL

 

 

II. ODLOK

 

 

III. KARTOGRAFSKI DEL Z GRAFIČNIMI NAČRTI

 

 

1. Izsek iz grafičnih prilog kartografskega dela veljavnega občinskega lokacijskega načrta M - 1: 1000

 

 

2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M - 1: 1000

 

 

3. Ureditvena situacija s prikazom vplivov s sosednjimi območji M - 1: 5000

 

 

4. Zazidalna situacija s karakterističnim prerezom M - 1: 1000

 

 

5. Prikaz ureditve glede poteka omrežij in priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo M - 1: 1000

 

 

6. Načrt parcelacije M - 1: 1000

 

 

IV. POVZETEK GLAVNIH TEHNIČNIH ZNAČILNOSTI OZIROMA PODATKOV O PROSTORSKI UREDITI

 

 

V. SEZNAM PRILOG PODROBNEGA NAČRTA

 

 

1. Seznam nosilcev urejanja prostora ter smernice in mnenja

 

 

2. Povzetek za javnost

 

 

3. Seznam strokovnih podlag

 

 

3. člen

 

 

(ureditveno območje)

 

 

Na koncu 5. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Predmet sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta zajema parcele s parcelnimi številkami: 64/56, 64/57, 64/58, 64/59, 64/60, 64/61, 64/62, 64/63, 64/64, 64/65, 64/66, 64/67, 64/68, 64/69, 65/14, 65/14, 65/15, 65/16, 65/17, 65/18, 65/19, 65/20, 65/21, 65/22, 65/23, 65/24, 65/25, 65/26, 65/27 in 65/28, vse k.o. Plintovec.

 

 

Velikost območja je 15,52 ha.

 

 

Ureditveno območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je razvidno iz grafičnih načrtov.

 

 

4. člen

 

 

(meja območja)

 

 

Na koncu 6. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Meja območja sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta poteka po zunanjem robu sklenjenega območja v prejšnjem členu citiranih parcel in je razvidna iz kartografskega dela.

 

 

5. člen

 

 

(funkcija območja)

 

 

Na koncu 7. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta velja:

 

 

Namenska raba prostora:

 

 

Osnovna namenska raba: stavbno zemljišče v ureditvenem območju,

 

 

Podrobnejša namenska raba: površine za stanovanja,

 

 

Predvidena je izgradnja različnih tipov stanovanjskih objektov:

 

 

- dveh vila blokov na severovzhodnem delu območja ,

 

 

- šestih eno ali dvostanovanjskih prosto stoječih objektov po vzhodnem robu območja,

 

 

- ena vrsta stavb v nizu po zahodnem robu območja

 

 

- dve vrsti stavb v nizu na severozahodnem delu območja.

 

 

Ob objektih se uredijo parkirne in manipulativne površine za potrebe vsakega posameznega objekta.

 

 

Dostop do objektov je predviden preko sistema prometnih površin, ki med seboj povezuje vse objekte in jih navezuje na glavno cesto, ki teče vzdolž zahodne strani območja.

 

 

6. člen

 

 

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

 

 

Za 8. členom se doda novi 8.a člen, ki se glasi:

 

 

8.a člen

 

 

(vplivi in povezave prostorskih ureditev s sosednjimi območji)

 

 

Širše območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta leži na južnem delu naselja Zgornja Kungota, vzhodno od reke Pesnice.

 

 

Ožje gledano leži območje tik vzhodno ob regionalni cesti R2 – 436/1328 Počehova – Zg. Kungota in se nanjo prometno navezuje.

 

 

V spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta so opisani tudi posegi in ureditve izven ureditvenega območja sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta, ki so potrebni za izvedbo gospodarske javne infrastrukture.

 

 

7. člen

 

 

(program v območju)

 

 

V 9. členu se v prvem odstavku številka 15 črta in nadomesti s številko 8.

 

 

V 9. členu se besedilo drugega odstavka črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

(2) V zahodnem delu območja se uredijo 4 zazidalne enote namenjene gradnji stanovanjsko – poslovnih hiš, kombinirana stanovanjska s centralno dejavnostjo (Območje 2).

 

 

V 9. členu se v tretjem odstavku v prvem poglavju (Območje 1) številka 15 črta in nadomesti s številko 8.

 

 

V 9. členu se v tretjem odstavku v drugem poglavju (Območje 2) številka 23 črta in nadomesti s številko 19.

 

 

V 9. členu se tretje poglavje (Območje 3) v celoti črta.

 

 

V 9. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je razdeljeno na štiri območja, vsako od njih ima svoje značilnosti:

 

 

Območje O1 (objekti št. 1 in 2)

 

 

Nahaja se v SV delu območja in zajema ureditev dveh vila blokov z zunanjo ureditvijo parkiranja, skupnih površin in igrišča za otroke.

 

 

Območje O2 (objekti št. 3 – 8)

 

 

Nahaja se v JV delu območja in zajema ureditev šestih prosto stoječih eno ali dvostanovanjskih stavb, kjer je možna dejavnost stanovanjska ali kombinirana stanovanjsko – centralna.

 

 

Območje O3 (objekti št. 9 _ 23)

 

 

Nahaja se na JZ delu območja med predvideno cesto 1 in cesto R2 – 436/1328 Počehova – Zg. Kungota. Zajema ureditev gradnje v nizu (posamezna enota je eno ali dvostanovanjska), kjer je možna dejavnost stanovanjska ali kombinirana stanovanjsko – centralna.

 

 

Območje O4 (objekti št. 24 – 29)

 

 

Nahaja se na SZ delu območja med predvideno cesto 1na vzhodu, cesto 2 na jugu in cesto R2 – 436/1328 Počehova – Zg.

 

 

Kungota na zahodu, na dva dela pa ga deli predvidena cesta 4.

 

 

Zajema ureditev gradnje v nizu (posamezna enota je eno ali dvostanovanjska), kjer je možna dejavnost stanovanjska ali kombinirana stanovanjsko – centralna.

 

 

8. člen

 

 

(lega objektov)

 

 

Na koncu 10. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je lega objektov na zemljišču prikazana na grafičnem načrtu št. 4.

 

 

9. člen

 

 

(regulacijski elementi)

 

 

Na koncu 11. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta so lege in velikosti objektov določene in prikazane na grafičnem načrtu št. 4.

 

 

10. člen

 

 

(lokacijski pogoji in usmeritve za projektiranje)

 

 

Na koncu 12. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta veljajo naslednji pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo:

 

 

Dimenzije in umestitev objektov v prostor so prikazane na grafičnem načrtu št. 4.

 

 

Tlorisi so pravokotne oblike, predvidene dimenzije so:

 

 

- 19,00 x 19,00 m za večstanovanjski vila blok – z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo,

 

 

- 11,00 x 8,00 m za prosto stoječe eno ali dvostanovanjske stavbe

 

 

– z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo,

 

 

- 7,50 x 11,00 m za enoto pozidave v nizu v JZ delu – z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo,,

 

 

- 11,00 x 8,00 m za enoto pozidave v nizu v SZ delu – z možnostjo širitve in prestavitve v območju za pozidavo.

 

 

Velikosti objektov znotraj območja za pozidavo so lahko manjše ali večje od zarisanih, možna je tudi drugačna oblika in velikost vsakega posameznega objekta oziroma enote pozidave, kar se določi s projektno dokumentacijo. .

 

 

Višine objektov so:

 

 

- za prosto stoječe eno ali dvostanovanjske stavbe P + 1 ali P+ M;

 

 

- za pozidavo v nizu P + 1 ali P+ M;

 

 

- za večstanovanjska objekta P + 2 ali P+2+M.

 

 

Možna je tudi nižja izvedba posameznega objekta.

 

 

Objekti so nepodkleteni.

 

 

Parkirni prostori se lahko pokrijejo z nadstrešnico.

 

 

11. člen

 

 

(oblikovanje zunanje podobe objektov)

 

 

V 13. členu se v drugem odstavku drugi stavek nadomesti s stavkom: Naklon strešin znaša med 21° in 45°.

 

 

V 13. členu se v drugem odstavku v celoti črta zadnji stavek.

 

 

Na koncu 13. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta velja:

 

 

Objekti so grajeni klasično masivno ali montažno z masivnimi vmesnimi ploščami in dvokapnimi strehami s čopi ali brez, naklonov med 21° in 45°. Osnovno obliko strehe se lahko dopolnjuje z drugimi oblikami strehe. Dopustna je izvedba posameznih delov strešin z minimalnim naklonom – sistem ravne strehe.

 

 

Streha nad dvema večstanovanjskima objektoma v območju O1 je lahko dvokapna s čopi ali brez, naklonov med 21° in 45°, pri čemer je mansarda izkoriščena. V primeru enokapne strehe je etažnost maksimalno P + 2.

 

 

Nadstrešnice se za vrstno pozidavo praviloma locirajo na strani dovoza iz dostopne ceste na parcelo, za individualne stanovanjske objekte pa se mikrolokacija nadstrešnice ali garaže določi s projektno dokumentacijo. Lahko stojijo samostojno ali ob objektu.

 

 

Lahko so izvedene klasično ali iz prefabriciranih elementov.

 

 

Parkirne površine ob vila blokih je možno izvesti kot nadstrešnico.

 

 

Ob njih je možna postavitev pomožnih objektov, namenjenih shrambam vsakega posameznega stanovanja.

 

 

12. člen

 

 

(zunanje površine)

 

 

Na koncu 14. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta velja:

 

 

Usmeritve za ureditev zelenih površin znotraj območja obdelave so prikazani na grafičnem načrtu št. 4. Ureditev je zarisana načelno, natančno se vsi elementi opredelijo v projektni dokumentaciji.

 

 

Zunanje površine v območju O1 so namenjene ureditvi parkirišč za lastnike stanovanj v dveh večstanovanjskih objektih.

 

 

Parkiranje se uredi po principu 1,5 parkirnega mesta na eno stanovanjsko enoto.

 

 

V sklopu skupnih površin se uredi tudi prostor za zabojnike oziroma ločeno zbiranje odpadkov, predvideti je možno tudi ostale funkcionalne površine (vrtne ute, shrambe, terase).

 

 

Preostale površine se smiselno tlakuje in s tem ustvari peš dostope, ostale površine pa zazeleni, del se jih lahko nameni za zunanji podaljšek bivalnih prostorov stanovanj v pritličju.

 

 

Zelene površine so namenjene tudi postavitvi oziroma ureditvi igral, otroških igrišč, klopi in podobno.

 

 

V območju O2 se uredi dovozni plato, kjer se predvidi parkiranje na prostem ali pod nadstrešnico z dvema parkirnima mestoma + 10% za obiskovalce na stanovanjsko enoto.

 

 

V območju O3 in O4 se predvidi parkiranje osebnih avtomobilov na prostem ali pod nadstrešnico po principu 1,5 parkirnega mesta na eno stanovanjsko enoto. V primeru gradnje individualnih stanovanjskih objektov v območjih O3 in O4 se parkiranje zagotovi po principu 2 parkirnih mest + 10 % za obiskovalce na stanovanjsko enoto.

 

 

Nadstrešnice ali garaže ob objektih se lahko postavijo na parcelno mejo, vendar morajo biti z vsemi svojimi deli (napušči, žlebovi, …) v celoti znotraj zemljiške parcele.

 

 

Za zasaditev zelenih površin se uporabijo avtohtone travne, zeliščne, grmovne in drevesne vrste.

 

 

Del površin se smiselno tlakuje, na straneh proti prometnicam se predvidijo prostori za zabojnike za smeti, ki so na vizualno neizpostavljenih mestih.

 

 

Med posameznimi investitorji je dovoljena postavitev ograj na parcelno mejo.

 

 

13. člen

 

 

Besedilo 15. člena se v celoti črta, naslednji členi se smiselno preštevilčijo.

 

 

14. člen

 

 

(parcelacija)

 

 

Na koncu 16. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Gradbene parcele in mejne točke gradbenih parcel so razvidne iz grafičnega načrta št. 6 »Načrt parcelacije«.

 

 

Gradbene parcele so opredeljene na osnovi digitalnega katastrskega načrta (DKN) in idejnih zasnov objektov in cest.

 

 

Parcelacijo je možno spreminjati glede na funkcionalne zahteve posameznih objektov oziroma investitorjev.

 

 

Natančnost mejnih točk se določi na terenu glede na določitev poteka mej posameznih parcel.

 

 

15. člen

 

 

(gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov)

 

 

V 17. členu se v naslovu za besedo gradnja vrine besedilo: »nezahtevnih in«.

 

 

V 17. členu se v prvem odstavku črta besedilo » Pravilnika o vrstah zahtevnih, manj zahtevnih in enostavnih objektov, o pogojih za gradnjo enostavnih objektov, brez gradbenega dovoljenja in o vrstah del, ki so v zvezi z objekti in pripadajočimi zemljišči (Uradni list RS, št. 114/03, 130/04)« in nadomesti z besedilom, ki se glasi:

 

 

»veljavne zakonodaje in pravilnikov«

 

 

V 17. členu se na koncu doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Znotraj območja obdelave sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je dovoljena gradnja in ureditev naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov:

 

 

- objekti za lastne potrebe (nadstrešnica, garaža, steklenjak, uta, bazen, lopa, greznica, rezervoar UNP, mala komunalna čistilna naprava, zajetje – vodnjak, zbiralnik kapnice, utrjeno dvorišče);

 

 

- ograje;

 

 

- škarpe in podporni zidovi;

 

 

- pomožni infrastrukturni objekti (pomožni cestni objekti, pomožni energetski objekti, pomožni komunalni objekti);

 

 

- urbana oprema;

 

 

- začasni objekti, namenjeni skladiščenju.

 

 

Nezahtevni in enostavni objekti se lahko gradijo znotraj zemljiške parcele, vendar morajo biti z vsemi svojimi deli (napušči, žlebovi, …) v celoti znotraj zemljiške parcele.

 

 

16. člen

 

 

(prometna infrastruktura)

 

 

V 19. členu se v prvem odstavku črta CESTA 2.

 

 

V 19. členu se tretji odstavek v celoti črta, ostali odstavki se smiselno preštevilčijo.

 

 

V 19. členu se v dosedanjem četrtem odstavku prvi stavek črta in nadomesti z novim, ki se glasi:

 

 

Vozišče CESTE 1 je širine 5,50 m in ima obojestranski hodnik za pešce širine po 1,25 m.

 

 

V 19. členu se v tretjem stavku četrtega odstavka beseda »širine « nadomesti z besedilom »s širino vozišča«

 

 

Na koncu 19. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je potrebno:

 

 

- Na območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je potrebno izgraditi odseke cest »1« in »4«, cesto »2« in ustrezno rekonstruirati regionalno cesto R2 – 436 v smislu dograditve vozišča in skupne peš ter kolesarske poti ob vzhodni strani navedene ceste, za katero je izdelana ločena dokumentacija.

 

 

- Cesta »1« je zasnovana v gabaritu širine 8,00 m, kar pomeni vozišče v širini 5,50 m in obojestranski pločnik v širini po 1,25 m.

 

 

- Cesta »4« je zasnovana v gabaritu širine 6,00 m, kar pomeni vozišče v širini 3,50 m in obojestransko bankino (povozno) v širini po 0,50 m. Na zahodni strani povozne bankine se nahaja še 1,5 m pas, ki je lahko tlakovan ali urejen kot zelenica in služi manipulativnemu prostoru, ki zagotavlja kinematične elemente pri uvažanju in izvažanju na posamezno zemljiško parcelo ter posredovanje interventnih in komunalnih vozil.

 

 

- Cesta »2« predstavlja povezavo med cesto »1« in regionalno cesto R2 – 436. Širina vozišča je minimalno 6,00 m z obojestranskim pločnikom po minimalno 1,00 m. Priključek na regionalno cesto je oblikovan s prometnim otokom, kar velja tudi za priključek ceste »1« na južnem robu območja.

 

 

- Končna izvedba regionalne ceste mora upoštevati pogoje predmetnih sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta, posegi izven pločnika niso dopustni (kanaliziran jarek, komunalni vodi).

 

 

17. člen

 

 

(mirujoči promet)

 

 

Na koncu 20. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je za potrebe mirujočega prometa (parkiranje) potrebno zagotoviti po 1,5 PM na stanovanjsko enoto pri več-stanovanjskih objektih in po 2 PM na stanovanjsko enoto pri individualnih stanovanjskih objektih in vrstni pozidavi. Temu je dodati še potrebno 10 % povečanje PM za obiskovalce.

 

 

Oblika parkiranja je lahko nivojska ali izven nivojska (podzemna garaža).

 

 

18. člen

 

 

(pogoji za komunalno in energetsko urejanje)

 

 

Besedilo 23. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Predvideno zazidavo je možno vezati na obstoječe infrastrukturno omrežje.

 

 

Podatki o obstoječi infrastrukturi so pridobljeni iz arhivskih podatkov posameznih upravljavcev. Pred izvedbo je potrebno na terenu določiti natančno lego posameznih vodov.

 

 

Predmetni občinski lokacijski načrt podaja samo konceptualne rešitve. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji, ki mora upoštevati pogoje posameznih upravljavcev in usmeritve tega načrta. Zaradi tega so dopustna odstopanja od rešitev v načrtu (trase, zasnove), ki so strokovno in ekonomsko opredeljene in se z njimi strinjajo posamezni upravljavci.

 

 

19. člen

 

 

(oskrba z vodo)

 

 

Besedilo 24. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Oskrba novih objektov z vodo znotraj lokacijskega načrta bo možna preko že izgrajenega vodovodnega omrežja.

 

 

Za oskrbo predvidenih objektov je potrebno izgraditi vodovodno omrežje LŽ DN 100 v zankasti zasnovi v predvideni glavni dovozni cesti k objektom, ki se bo navezal na rekonstruiran regionalni vodovodni cevovod PVC 225 Pesnica – Kungota.

 

 

Razvodno omrežje mora zagotavljati požarno varnost z vgradnjo nadzemnih hidrantov.

 

 

20. člen

 

 

(odvod odpadnih voda)

 

 

Besedilo 25. in 26. člena se v celoti črta, členi v nadaljevanju se ustrezno preštevilčijo, besedilo pa se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Izvede se ločen sistem kanalizacije za odvajanje onesnaženih voda.

 

 

Fekalne vode je potrebno odvajati v zadostno dimenzionirano vodotesno greznico na izpraznjevanje ali v hišno čistilno napravo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

 

V cestnem telesu je potrebno predvideti ustrezno dimenzionirano kanalizacijsko omrežje, katerega se bo lahko priklopilo na javno kanalizacijsko omrežje, ko bo le to izgrajeno. Takrat se objekte veže na javno kanalizacijsko omrežje, nepretočne greznice pa opusti.

 

 

Čiste meteorne vode se ponikajo preko peskolovov lokalno v podtalje ali v površinski odvodnik, onesnažene pa je potrebno pred tem še očistiti preko lovilcev olj in maščob.

 

 

Zagotoviti je potrebno odvajanje zalednih in precejnih vod, ki se bodo stekale iz hribine. Voditi jih je potrebno do meteorne kanalizacije. Odvod meteornih vod se ureja ločeno z izpustom v obcestni odprti jarek oziroma v bližnji potok. Detajlno se rešitev obdela v projektni dokumentaciji.

 

 

21. člen

 

 

(telekomunikacijsko in kabelsko omrežje)

 

 

Besedilo 28. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Predvidena zazidava tangira obstoječe TK in CATV vode, ki potekajo po območju. Omrežje je potrebno prestaviti v skladu s pogoji upravljavca.

 

 

Za priključitev predvidenih objektov na telekomunikacijsko in kabelsko omrežje je potrebno izgraditi ustrezno TK in CATV kanalizacijo, ki naj poteka v cestnem telesu in bo omogočala kasnejše dodajanje kablov. Število potrebnih cevi se določi v projektni dokumentaciji v skladu s soglasjem posameznega upravljavca.

 

 

Zgraditi je potrebno ustrezne TK in CATV priključke do posameznega objekta.

 

 

22. člen

 

 

(plinovod)

 

 

V 31. členu se v drugem odstavku črta besedilo: »določenimi v Pravilniku o utekočinjenemu naftnemu plinu (Uradni list RS, št. 22/91) in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

» in zakonodajo«.

 

 

23. člen

 

 

(vodnogospodarske ureditve in varovanje vodnih virov)

 

 

V 36. členu se na koncu tretjega odstavka izbriše pika in doda besedilo, ki se glasi:

 

 

» ali v površinski odvodnik«.

 

 

V 36. členu se v celoti črta deveti odstavek.

 

 

V 36. členu dosedanji deseti odstavek postane deveti odstavek.

 

 

Na koncu 36. člena se doda nov deseti odstavek, ki se glasi:

 

 

V sklopu načrtovanja in izdelave projektne dokumentacije je potrebno zagotoviti odvodnjavanje zalednih vod.

 

 

24. člen

 

 

(predvideni ukrepi varovanja pred visokimi vodami)

 

 

Besedilo 37. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Ukrepi za zaščito območja pred visokimi so opredeljeni v skladu s Hidrološko hidravlično analizo vodnega režima za območje poslovno proizvodnje cone v Zgornji Kungoti (izdelal

 

 

VGB Maribor d.o.o., št. proj. 2985/07, november 2007).

 

 

V skladu s citirano študijo je potrebno predvideti ukrepe v skrajnem JV območju predvidenega občinskega lokacijskega načrta.

 

 

Za zagotovitev poplavne varnosti pred visokimi vodami Q100 je potrebno izvesti naslednje ukrepe:

 

 

Ukrepi izven območja OLN

 

 

- zamenjava premostitvenega objekta na dolvodnem odseku reke Pesnice (most M1 na stacionaži km 58+202).

 

 

Ukrepi v območju OLN

 

 

- objekti niso podkleteni,

 

 

- v južnem delu območja nasutje terena na minimalno koto 270.33 oziroma min. 0,20 m nad koto rekonstruirane regionalne ceste,

 

 

- nulta kota pritličja objektov min. 0,20 m nad koto rekonstruirane regionalne ceste in niveleto internih cest.

 

 

Potrebno je upoštevati veljavne predpise in zakonodajo s področja zaščite pred visokimi vodami.

 

 

25. člen

 

 

(varstvo kulturne dediščine)

 

 

Besedilo 40. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Območje predvidenega OPPN se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.

 

 

Na osnovi Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (v Sloveniji ratificirana 1. 1999 — Ur. I. RS, št. 7/1999) in ZVKD-1 je potrebno pred posegi v prostor ali pred gradnjo zagotoviti predhodne arheološke raziskave, da se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje dediščine, natančneje določijo ukrepi varstva ali dediščina pred posegi nadzorovano odstrani.

 

 

Predhodna arheološka raziskava na območju, ki ni registrirano arheološko najdišče, obsega predvsem:

 

 

- izvedbo predhodnih arheoloških raziskav (ekstenzivni, intenzivni površinski in podpovršinski pregled, vrednotenje s testnimi jarki, pregled z vrtinami, geofizikalne meritve in eventualne analize aeroposnetkov) na obravnavanem območju, na osnovi katerih so lahko naknadno določeni in posredovani natančnejši pogoji za varstvo,

 

 

- izvedbo zaščitnih izkopavanj arheoloških najdišč, vključno z vsemi poizkopavalnimi postopki; Opozarjamo, da so glede na rezultate arheoloških raziskav lahko predlagane tudi posebne tehnične rešitve ali po potrebi tudi večje spremembe prostorskih izvedbenih načrtov;

 

 

- v primeru odkritja najdb izjemnega pomena se lahko zahteva spremembo izvedbenega projekta in prezentacijo ostalin na mestu odkritja (in situ),

 

 

- stalen arheološki nadzor nad vsemi zemeljskimi deli na celotnem obravnavanem območju.

 

 

26. člen

 

 

(ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

 

 

Besedilo 41. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Naravne omejitve: poplavna nevarnost obstaja; upoštevati je potrebno erozivnosti in plazovitosti terena.

 

 

Kungota spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti.

 

 

Za predvidene objekte je obvezna ojačitev prve plošče nad kletjo.

 

 

Obravnavano območje se nahaja v naselju, kjer ni požarne ogroženosti naravnega okolja.

 

 

Skladno z 22. členom Zakona o varstvu pred požarom (Ur. l. št. 3/07) je (so):

 

 

- zagotovljena količina 10 l/sekundo vode za gašenje;

 

 

- zagotovljeni odmiki med objekti, eventualni dodatni ukrepi (protipožarne ločitve) morajo biti opredeljeni v študiji požarne varnosti za posamezni objekt;

 

 

- stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik;

 

 

- intervencijske poti in smeri dostopov oz. dovozov za intervencijska vozila morajo omogočati prevoznost za tipična vozila (3-osni tovornjak za odvoz smeti, gasilsko vozilo), takšnim obremenitvam mora »slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije;

 

 

- v okolici ni obstoječih industrijskih objektov, ki bi jih bilo potrebno upoštevati zaradi zmanjšanja požarnega tveganja.

 

 

Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz študije požarne varnosti in posameznih načrtov projektne dokumentacije, ki morajo biti izdelani skladno z veljavnimi predpisi.

 

 

Pri pripravi projektne dokumentacije PGD je obvezna izdelava študije požarne varnosti za posamezno fazo izvedbe, pred vložitvijo vloge za izdajo gradbenega dovoljenja je potrebno pridobiti požarno soglasje k projektnim rešitvam od Uprave RS za zaščito in reševanje.

 

 

27. člen

 

 

(zaščita pred erozijo)

 

 

Besedilo 42. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Pri izvedbi gradbenih posegov je potrebno zagotoviti in izvajati vse predvidene zaščitne ukrepe, ki se nanašajo na zaščito pred erozijo. Posamezni ukrepi se določijo na podlagi geotehničnega poročila in ustrezne projektne dokumentacije.

 

 

28. člen

 

 

(etapnost gradnje)

 

 

Besedilo 43. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Občinski lokacijski načrt se lahko izvaja v eni sami ali več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne, skladno s potrebami investitorja. Vsaka etapa mora biti zaključena celota, vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami.

 

 

29. člen

 

 

(tolerance gradbenih parcel)

 

 

Na koncu 44. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Kot odstopanje je v območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta dovoljeno spreminjanje parcelacije glede na funkcionalne zahteve posameznih objektov oziroma investitorjev.

 

 

Dovoljeno je združevanje parcel v primeru, da se izkaže potreba po večji kvadraturi le teh, prav tako je dovoljena delitev na manjše parcele (v smislu istega koncepta pozidave), s tem se spremeni tudi predlagana parcelacija.

 

 

Dovoljeno je spreminjanje koncepta pozidave v območjih O3 in O4 z zamenjavo za individualne stanovanjske objekte. S tem se spremeni tudi predlagana parcelacija.

 

 

30. člen

 

 

(tolerance glede višin in etažnosti objektov)

 

 

Besedilo 45. člena se v celoti črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

Nivelete cest se bodo določile v projektni dokumentaciji. Pri določitvi nivelet cest na območju ureditve je potrebno izhajati iz višinskih kot predvidene rekonstrukcije regionalne ceste in obodnih cest na severu in jugu območja.

 

 

Nulte kote pritličja objektov min. 0,20 m nad koto rekonstruirane regionalne ceste in niveleto internih cest.

 

 

V južnem delu območja je potrebno izvesti nasutje terena na minimalno koto 270.33 oziroma min. 0,20 m nad koto rekonstruirane regionalne ceste.

 

 

V predelu zazidalnih območij 1 in 2, ki ostajata zunaj območja sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta, je dopustna določitev drugačne etažnosti objektov (P+M) zaradi naklona strešin med 21° – 45°.

 

 

V območju sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta je kot odstopanje dovoljeno:

 

 

- v tlorisnih gabaritih objektov so možne širitve, združevanja ali prestavitve objektov v območju odstopanja (širitve, združevanja) označenem v grafičnem načrtu št. 4,

 

 

- zmanjšanje višinskih in tlorisnih gabaritov,

 

 

- izven navedenih tlorisnih dimenzij objektov in območja za pozidavo je dopustna izvedba balkonov, napuščev, nadstrešnic, vetrolovov, zimskih vrtov, stopnic in podobno,

 

 

- preoblikovanje internih parkirnih površin skladno s potrebami investitorjev in ob upoštevanju pogojev OPPN,

 

 

- dopustna so odstopanja pri komunalnem in energetskem opremljanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj ekonomična investicijska vlaganja,

 

 

V primeru spreminjanja koncepta pozidave v območjih O3 in O4 z zamenjavo za individualne stanovanjske objekte naj kot pogoji za odstopanja velja:

 

 

- da morajo objekti s svojo linijo pozidave slediti liniji ceste »1« tako, da so od nje odmaknjeni minimalno 5,0 m,

 

 

- da morajo biti objekti od predvidene parcelne meje cestnega sveta rekonstruirane regionalne ceste odmaknjeni minimalno 5,00 m,

 

 

- pozidanost posamezne zemljiške parcele brez enostavnih in nezahtevnih objektov ne sme presegati 40% velikosti zemljiške parcele,

 

 

- strehe naj bodo dvokapne s čopi ali brez, naklonov med 21 in 45 °,

 

 

- smer glavnega slemena posameznega objekta naj bo vzporedna s cesto 1,

 

 

- etažnost objektov naj bo P+1 ali P+M,

 

 

- medsebojni odmik stanovanjskih objektov naj bodo minimalno 8,00 m,

 

 

- za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov veljajo pogoji predmetnih sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta,

 

 

31. člen

 

 

(tolerance glede oblikovanja objektov)

 

 

V 46. členu se drugi odstavek črta in nadomesti z novim besedilom, ki se glasi:

 

 

V predelu zazidalnih območij 1 in 2, ki ostajata zunaj območja sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta, je dopustna določitev naklonov strešin med 21° – 45°.

 

 

Na koncu 46. člena se doda besedilo, ki se glasi:

 

 

Za območje sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta so dopustna odstopanja navedena v prejšnjem členu.

 

 

32. člen

 

 

(prenehanje veljavnosti)

 

 

Za 49. členom se doda nov 49.a člen, ki se glasi:

 

 

Z dnem uveljavitve tega odloka, na območju iz 3. člena tega odloka preneha veljati Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za del naselja v Zgornji Kungoti – Plintovec (objavljen v Ur. Listu RS, št. 113/2006).

 

 

33. člen

 

 

(uveljavitev odloka)

 

 

Za 56. členom se doda nov 56.a člen, ki se glasi:

 

 

Odlok o spremembah in dopolnitvah občinskega lokacijskega načrta začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

 

 

Številka: 3505-09/2007

 

 

Datum: 12. februar 2009

 

 

Župan Občine Kungota

 

 

Igor Stropnik, s. r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor