Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 1

Na podlagi prvega in drugega odstavka 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 40/12 – ZUJF) in prvega odstavka 7. člena Statuta Občine Zreče (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Zreče na svoji 18. redni seji dne 27.3.2013 sprejel 

ODLOK

O GRBU, ZASTAVI IN HIMNI OBČINE ZREČE

I.  Splošne določbe

1. člen

Ta odlok določa grb, zastavo in himno Občine Zreče ter način njihove uporabe.

2. člen

V odloku uporabljeni izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot nevtralni za ženski in moški spol.

3. člen

(1) Grb, zastava in himna Občine Zreče se smejo uporabljati le v obliki in z vsebino ter na način kot je določen s tem odlokom.

(2) Grb Občine Zreče se uporablja v barvni, črno-beli oziroma enobarvni, črtni ali reliefni upodobitvi, lahko pa se uporabi tudi v drugih grafičnih tehnikah.

(3) Grb Občine Zreče se lahko uporablja tudi v odlitku.

(4) Zastava Občine Zreče se uporablja samo v barvni obliki.

(5) Himna Občine Zreče je del pesmi »Zrajški Šmirarji«, imenovan »Le na nuoge, zrajški šmirarji«, avtorja besedila in melodije Jurija Vodovnika, na priredbo za zbor in orkester Avgusta Skaza.

4. člen

Geometrijska, likovna ter barvna pravila za oblikovanje grba in zastave Občine Zreče ter besedilo in notni zapis melodije himne Občine Zreče so sestavni deli tega odloka.

5. člen

Če se grb in zastava Občine Zreče ob uradnih priložnostih uporabljata skupaj z grbi in zastavami drugih občin ali krajevnih skupnosti ter drugimi znamenji, morata biti postavljena na častno mesto, če ni s tem odlokom ali zakonom določeno drugače.

6. člen

(1) Grba in zastave Občine Zreče ni dovoljeno uporabljati, če sta poškodovana ali po zunanjosti neprimerna za uporabo.

(2) Grba, zastave in himne Občine Zreče ni dovoljeno uporabljati v nasprotju z javnim redom ali tako, da se krni ugled občine.

(3) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če uporablja grb ali zastavo Občine Zreče v nasprotju s prvim odstavkom tega člena oziroma če uporablja grb, zastavo ali himno Občine Zreče v nasprotju z drugim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

(5) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz tretjega odstavka tega člena.

7. člen

(1) Grba, zastave Občine Zreče ali njunih sestavnih delov ter besedila in notnega zapisa melodije himne Občine Zreče, se ne sme zavarovati ali uporabljati kot znamko, model oziroma vzorec ter za označevanje blaga in storitev.

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, če ravna v nasprotju s prvim odstavkom tega člena.

II.  Grb

8. člen

(1) Grb Občine Zreče ima obliko ščita.

(2) V sredini ščita je na zlatorumenem grbovnem polju srce v zeleni barvi. V spodnjem delu srca sta dve valovnici, ki sta zlatorumene barve.

(3) Ščit je ob stranicah zeleno obrobljen.

(4) Podoba in barva grba Občine Zreče sta določeni z grafično prilogo, ki je sestavni del tega odloka in ponazarja geslo »Zreče, zeleno srce izpod Pohorja.«.

(5) Natančnejša pravila za oblikovanje grba Občine Zreče določa Priročnik celostne grafične podobe Občine Zreče.

9. člen

Grb Občine Zreče se uporablja:

·      v žigih, štampiljkah ter oznakah dokumentov in znakih občine;

·      v žigih, štampiljkah ter oznakah dokumentov krajevnih skupnosti v občini;

·      v uradnih prostorih občine Zreče;

·      v sejni sobi in poročni dvorani;

·      ob prireditvah, ki predstavljajo občino;

·      na listinah, ki jih izdaja občina v svečani obliki;

·      na drugih svečanih listinah ali priznanjih, ki jih podeljujejo podjetja v občini;

·      na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih ter drugih tiskovinah, ki jih uporabljajo občinski organi, občinska uprava in krajevne skupnosti oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;

·      na spletni strani Občine Zreče;

·      v drugih primerih pod pogoji tega odloka.

10. člen

(1) Grb Občine Zreče se lahko uporablja tudi:

·      ob predstavljanju Občine Zreče v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Zreče predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;

·      ob predstavljanju Občine Zreče v protokolarnih zadevah;

·      kot element celostne grafične podobe pravne osebe, katere ustanovitelj ali soustanovitelj ali večinski lastnik je Občina Zreče, če opravlja javno službo ali je nosilec javnih pooblastil Občine Zreče.

(2) O uporabi grba iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.

11. člen

(1) Če se grb Občine Zreče uporablja poleg drugega grba, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani, razen, kadar se uporablja skupaj z državnim grbom ali grbom druge države in v primerih, določenih z zakonom.

(2) Če se grb Občine Zreče uporablja skupaj z dvema grboma oziroma znakoma, mora biti grb Občine Zreče v sredini, razen, kadar se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.

III.  Zastava

12. člen

(1) Zastava Občine Zreče je zeleno zlato-rumena. Razmerje med širino in dolžino zastave je ena proti dve. Vsaka barva zavzema po širini polovico prostora zastave od leve proti desni.

(2) V sredini zastave Občine Zreče je grb Občine Zreče. Širina grba je 2/3 širine zastave.

(3) Natančnejša pravila za oblikovanje zastave Občine Zreče določa Priročnik celostne grafične podobe Občine Zreče.

 

13. člen

(1) Zastava Občine Zreče je skupaj z zastavo Republike Slovenije in zastavo Evropske unije stalno izobešena:

·      na ali ob stavbi, kjer je sedež Občine Zreče,

·      v sejni sobi Občine Zreče,

·      v uradnih prostorih župana,

·      na drugih mestih v skladu z določili tega odloka.

(2) Zastava Občine Zreče je lahko izobešena tudi na ali ob stavbah krajevnih skupnosti, na ali ob poslopjih, kjer je sedež vrtca in osnovne šole, katerih ustanoviteljica je Občina Zreče, lahko pa je stalno izobešena tudi na ali ob stavbah, kjer je sedež drugih organizacij, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je Občina Zreče.

(3) Zastava Občine Zreče se v obliki namizne zastavice uporablja v prostorih župana ter na drugih mestih, kjer je to primerno.

14. člen

(1) Zastava Občine Zreče se izobesi v počastitev državnih, občinskih in krajevnih praznikov, ob komemoracijah ter kulturnih in športnih prireditvah ali ob drugih priložnostih.

(2) Zastava Občine Zreče se v teh primerih izobesi na javnih zgradbah oziroma na mestih za izobešanje zastav na prireditvenih prostorih.

(3) Zastava Občine Zreče je izobešena ves čas dogodka, razen če drugi predpis ne določa drugače.

(4) Zastave se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.

15. člen

(1)  Zastava Občine Zreče se lahko izobesi:

·      ob predstavljanju Občine Zreče v zadevah regijskega in mednarodnega sodelovanja ter ob srečanjih lokalnih skupnosti in njihovih organizacij doma in v tujini, na katerih se Občina Zreče predstavlja oziroma katerih se udeležuje, v skladu s pravili in običaji takih srečanj;

·      ob predstavljanju Občine Zreče v protokolarnih zadevah;

·      v drugih podobnih primerih, če uporaba zastave ni v nasprotju s tem odlokom.

(2) O uporabi zastave iz prejšnjega odstavka tega člena v primeru dvoma odloči župan.

16. člen

(1) Če je zastava Občine Zreče izobešena poleg druge zastave, mora biti, gledano od spredaj, na levi strani, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.

(2) Če je zastava Občine Zreče izobešena skupaj z dvema drugima zastavama, mora biti v sredini, razen, kadar je izobešena skupaj z zastavo Republike Slovenije in v primerih, določenih z zakonom.

IV.  Himna

17. člen

(1) Himna Občine Zreče se izvaja v skladu s tem odlokom, svečano in usklajeno z običaji, s katerimi navzoči pozdravljajo himno.

(2) Himna Občine Zreče se izvaja z glasbili, s petjem, ali z glasbili in s petjem ali z recitiranjem.

 

(3) Himne Občine Zreče ni dovoljeno izvajati z namenom tržnega oglaševanja oziroma zaznamovanja storitev.

18. člen

Himna Občine Zreče se lahko izvaja:

·      na začetku sej Občinskega sveta Občine Zreče;

·      ob uradnem prihodu predsednika Republike Slovenije, voditelja tuje države ali pooblaščenega predstavnika mednarodne organizacije v Občino Zreče in ob slovesu pri njihovem odhodu iz Občine Zreče;

·      na svečani seji Občinskega sveta Občine Zreče;

·      na proslavah in drugih slovesnostih, s katerimi se zaznamujejo dogodki, ki so pomembni za Občino Zreče;

·      ob mednarodnih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih prireditvah ali podobnih akcijah, v katerih sodeluje Občina Zreče, v skladu s pravili in običaji takšnih shodov;

·      v drugih primerih, če uporaba himne ni v nasprotju s tem odlokom.

19. člen

(1) Če se himna Občine Zreče izvaja skupaj s himno Republike Slovenije, se najprej izvede himna Republike Slovenije, nato pa himna Občine Zreče.

(2) Če se himna Občine Zreče izvaja skupaj s slovesno pesmijo mednarodne ali druge organizacije ali himno tuje države, se najprej izvede slovesna pesem mednarodne ali druge organizacije ali himna tuje države in nato himna Občine Zreče.

V.  Posebna uporaba grba, zastave in himne Občine Zreče

20. člen

(1) Grb in zastavo Občine Zreče lahko izdelujejo, na podlagi dovoljenja občine za njuno uporabo, obrtniki in podjetja, ki imajo registrirano ustrezno dejavnost.

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če izdeluje grb ali zastavo Občine Zreče brez dovoljenja občine za njuno uporabo.

(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

21. člen

(1) Grb, zastavo in himno Občine Zreče se lahko ob predhodno pridobljenem dovoljenju občine uporablja oziroma izvaja ob srečanjih, športnih, kulturnih in drugih prireditvah, tekmovanjih in javnih shodih.

(2) Dovoljenje občine ni potrebno kadar je Občina Zreče organizator oziroma soorganizator srečanja, športne, kulturne in druge prireditve, tekmovanja ali javnega shoda.

(3) Grb, zastavo in himno Občine Zreče se v primerih iz prvega odstavka tega člena lahko uporabi na predstavitvenih materialih organizatorja oziroma udeleženca prireditve.

(4) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če za uporabo grba in zastave Občine Zreče ter za izvajanje himne Občine Zreče ne pridobi soglasja občine.

(5) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.

 

(6) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz četrtega odstavka tega člena.

22. člen

(1) Podjetja in druge pravne ali fizične osebe, ki imajo sedež v Občini Zreče, morajo za uporabo grba Občine Zreče pridobiti dovoljenje občine, zlasti za uporabo v:

·      zaščitnem znaku njihovega podjetja,

·      priznanjih, ki jih podeljuje,

·      obliki našitkov in društvenih praporih,

·      publikacijah,

·      obliki spominkih daril in značk,

·      drugih primerih za komercialne namene v skladu z določili tega odloka.

(2) Z globo 400 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba, če za uporabo grba Občine Zreče ne pridobi dovoljenja občine.

(3) Z globo 200 EUR se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe in samostojni podjetnik posameznik, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

(4) Z globo 100 EUR se za prekršek kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

23. člen

(1) Za uporabo grba, zastave in himne Občine Zreče v primerih iz 19., 20. in 21. člena tega odloka je potrebno pridobiti dovoljenje, ki ga izda občinska uprava.

(2) Prošnji za uporabo grba, zastave in himne Občine Zreče mora prosilec priložiti dokumentacijo s tehničnimi in grafičnimi podatki ter kratko predstavitvijo namena uporabe grba, zastave in himne Občine Zreče.

(3) V dovoljenju se določijo pogoji in načini, pod katerimi se dovoli uporaba grba, zastave in himne Občine Zreče, omeji uporaba za določen namen in določi rok, v katerem je uporaba dovoljena.

(4) O pritožbi zoper dovoljenje iz prvega odstavka tega člena odloča župan.

24. člen

(1) Dovoljenje o uporabi grba, zastave in himne Občine Zreče preneha veljati:

·      če se odvzame;

·      če se upravičenec pisno odpove uporabi grba, zastave in himne Občine Zreče.

(2) Dovoljenje se odvzame, če upravičenec grba, zastave in himne Občine Zreče ne uporablja skladno s pogoji in načinom, določenimi v tem odloku.

(3) Evidenco o dovoljenjih, izdanih na podlagi tega odloka, vodi občinska uprava.

VI.  Končne določbe

25. člen

(1) Za pravilno uporabo grba, zastave in himne Občine Zreče skrbi Občinska uprava Občine Zreče, ki daje potrebna pojasnila, sprejema vloge za izdajo dovoljenja za uporabo grba, zastave in himne ter vodi evidenco izdanih dovoljenj.

(2) Nadzor nad izvajanjem določil tega odloka, za katera so predpisane kazenske sankcije, opravljajo pooblaščene osebe Medobčinskega inšpektorata in redarstva.

26. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o grbu in zastavi Občine Zreče (Uradni list RS, št. 57/95 in 73/08).

27. člen

Ta odlok prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

Številka: 007-0008/2012-5

Zreče, dne 28. marca 2013

 

Občina Zreče

mag. Boris Podvršnik, župan

 

 

V. Priloga

 

Barvno pravilo za oblikovanje grba občine zreče

 

 

Grb Občine Zreče ima obliko ščita z zeleno obrobo.

 

V sredini je v zlatem/rumenem grbovem polju upodobljeno zeleno srce

z dvema zlato/rumenima valovnicama v spodnjem delu.

Grb je simetričen na vertikalo simetralo.

Barve:

Zelena Pantone 347 C, srce, obroba

CMYK 100 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K

RGB 40, 149, 72

Rumena Pantone Yellow C, podlaga, valovnice

CMYK 0 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K

RGB 255, 237, 0

Geometrijsko pravilo za oblikovanje grba Občine Zreče

 

 

 

Zastava Občine Zreče je zeleno zlatorumena, z grbom v sredini.

 

Razmerje med širino in dolžino je ena proti dve,

 

Vsaka barva na zastavi zavzame 1/2 širine zastave.

 

Širina grba je 2/3 širine zastave.

 

Barve:

Zelena Pantone 347 C, srce, obroba

CMYK 100 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K

RGB 40, 149, 72

 

Rumena Pantone Yellow C, podlaga, valovnice

CMYK 0 % C, 0 % M, 100 %Y, 0 % K

RGB 255, 237, 0

 

Himna

 

LE NA NUOGE, ZRAJŠKI ŠMIRARJI

LE NA NUOGE, LE NA NUOGE, VSI TI ZRAJŠKI ŠMIRARJI,

ČEZ POLJANSKU, ČEZ PEČANSKU, ČARNE MOŽE KROMARJI,

ČEZ POLJANSKU, ČEZ PEČANSKU, ČARNE MOŽE KROMARJI,

LE NA NUOGE, LE NA NUOGE

 

 
 
 
 
Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor