Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur.l. RS, št. (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - Odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - Odl. US in 40/12-ZUJF), je občinski svet Občine Kranjska Gora na 34. redni seji dne  11.6.2014 sprejel

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE

STATUTA OBČINE KRANJSKA GORA

1. člen

V Statutu Občine Kranjska Gora (Uradni list RS, št. 55/07, 122/08, 45/10, 36/12 in Uradno glasilo slovenskih občin, št. 49/13) se spremeni besedilo 2. člena tako, da glasi:

Na območju občine so ustanovljene kot ožji deli občine naslednje krajevne skupnosti:

·       Krajevna skupnost Dovje – Mojstrana, ki obsega naselja: Dovje, Mojstrana, Belca in Zgornja Radovna,

·       Krajevna skupnost »Rute«- Gozd Martuljek, Srednji vrh, ki obsega območje naselij: Gozd Martuljek in Srednji vrh,

·       Krajevna skupnost Kranjska Gora, ki obsega območje naselij: Kranjska Gora in Log,

·       Krajevna skupnost Podkoren, ki obsega območje naselja Podkoren,

·       Krajevna skupnost Rateče – Planica, ki obsega območje naselja Rateče.

Pravni status, organizacija in naloge krajevnih skupnosti so določeni s tem statutom, odlokom občine in statuti krajevnih skupnosti, ki morajo biti usklajeni s statutom občine ter drugimi splošnimi akti krajevnih skupnosti.

 

2. člen

V 66. členu se črta besedilo zadnjega (petega odstavka).

 

3. člen

Spremeni se besedilo 69. člena tako, da glasi:

Krajevna skupnost ni pravna oseba javnega prava.

 

4. člen

Besedilo 70. člena se spremeni in glasi:

Krajevna skupnost ima svet krajevne skupnosti, ki ga izvolijo krajani s stalnim bivališčem na območju krajevne skupnosti. Način izvolitve članov sveta določa zakon.

Član sveta krajevne skupnosti ne more biti župan, podžupan, javni uslužbenec v občinski upravi.

Svet Krajevne skupnosti  Dovje – Mojstrana in Krajevne skupnosti Kranjska Gora šteje 7 članov, svet Krajevne skupnosti »Rute« - Gozd Martuljek, Srednji vrh, Krajevne skupnosti Podkoren in Krajevne skupnosti Rateče pa šteje 5 članov. Vsaka krajevna skupnost je oblikovana kot ena volilna enota.

Volitve v svet  krajevne skupnosti razpiše župan.

Mandat članov sveta krajevne skupnosti se začne in konča istočasno kot mandat članov občinskega sveta.

Funkcija  člana sveta krajevne skupnosti je častna.

 

5. člen

Te spremembe in dopolnitve statuta se objavijo v Uradnem glasilu slovenskih občin in začnejo veljati dan po objavi, uporabljati pa se začnejo za volitve v svete krajevnih skupnosti v letu 2014.

 

Štev.: 030-1/2007-6

Datum: 12.6.2014

 

 

Občina Kranjska Gora

 

Jure Žerjav, župan

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor