Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 UPB, 14/13 – popr. in 101/13)  in 24. ter 68. člena Statuta Občine Kidričevo ( Uradno glasilo slovenskih občin,  št. 62/16) je občinski svet na 3. redni seji, dne 21.3.2019 sprejel

 

ZAKLJUČNI RAČUN

PRORAČUNA OBČINE KIDRIČEVO ZA LETO 2018

 

1. člen

Sprejme se zaključni račun proračuna Občine  Kidričevo za leto 2018.

 

2. člen

Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2018 sestavljajo splošni in posebni del. V splošnem delu je podan podrobnejši prikaz predvidenih in realiziranih prihodkov in odhodkov oziroma prejemkov in izdatkov iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja, v posebnem delu pa prikaz predvidenih in realiziranih odhodkov in drugih izdatkov proračuna Občine Kidričevo za leto 2018. Sestavni del zaključnega računa je tudi načrt razvojnih programov, v katerem je podan  prikaz podatkov o načrtovanih vrednostih posameznih projektov, njihovih spremembah tekom leta 2018 ter o njihovi realizaciji v tem letu.

 

3. člen

Splošni del zaključnega računa proračuna Občine Kidričevo za leto 2018 se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, posebni del in načrt razvojnih programov pa na spletni strani Občine Kidričevo.

 

Številka: 007-12/2018

Datum: 22.3.2019

 

 

Občina Kidričevo

 

Anton Leskovar, župan

 

Priloge:

·   splošni del

 

Konto

Naziv

Znesek v EUR

 

A.    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

 

I.

SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)

5.898.369,59

 

TEKOČI PRIHODKI (70+71)

5.485.709,33

70

DAVČNI PRIHODKI

4.526.635,94

700

Davki na dohodek in dobiček

3.652.075,00

703

Davki na premoženje

831.963,29

704

Domači davki na blago in storitve

42.597,62

706

Drugi davki

0,00

71

NEDAVČNI PRIHODKI

959.073,39

710

Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja

729.501,26

711

Takse in pristojbine

5.624,62

712

Globe in druge denarne kazni

13.697,82

713

Prihodki od prodaje blaga in storitev

2.091,79

714

Drugi nedavčni prihodki

208.157,90

72

KAPITALSKI PRIHODKI

9.836,74

720

Prihodki od prodaje osnovnih sredstev

1.260,00

721

Prihodki od prodaje zalog

0,00

722

Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev

8.576,74

73

PREJETE DONACIJE

1.500,00

730

Prejete donacije iz domačih virov

1.500,00

731

Prejete donacije iz tujine

0,00

74

TRANSFERNI PRIHODKI

401.323,52

740

Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

401.323,52

741

Prejeta sredstva iz državnega prorač.iz sredstev proračuna EU

0,00

II.

SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)

5.740.650,14

40

TEKOČI ODHODKI

1.602.936,33

400

Plače in drugi izdatki zaposlenim

241.783,67

401

Prispevki delodajalcev za socialno varnost

39.661,13

402

Izdatki za blago in storitve

1.300.416,16

403

Plačila domačih obresti

21.075,37

409

Rezerve

0,00

41

TEKOČI TRANSFERI

2.335.929,64

410

Subvencije

391.101,92

411

Transferi posameznikom in gospodinjstvom

1.291.642,15

412

Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam

238.482,43

413

Drugi tekoči domači transferi

414.703,14

414

Tekoči transferi v tujino

0,00

42

INVESTICIJSKI ODHODKI

1.332.650,41

420

Nakup in gradnja osnovnih sredstev

1.332.650,41

43

INVESTICIJSKI TRANSFERI

469.133,76

431

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki

412.232,21

432

Investicijski transferi proračunskim uporabnikom

56.901,55

III.

PRORAČUNSKI PRESEŽEK ( PRIMANJKLJAJ)   (I. – II.)

157.719,45

 

B.    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

 

IV.

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)

0,00

75

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSIH DELEŽEV

0,00

750

Prejeta vračila danih posojil

0,00

751

Prodaja kapitalskih deležev

0,00

752

Kupnine iz naslova privatizacije

0,00

V.

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)

0,00

44

DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

0,00

440

Dana posojila

0,00

441

Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb

0,00

442

Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije

0,00

443

Povečanje namenskega premoženja v javnih skladih in drugih osebah javnega prava, ki imajo premoženje v svoji lasti

0,00

VI.

PREJETA MINUS DANA POSLOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)

0,00

 

C.    RAČUN FINANCIRANJA

 

VII.

ZADOLŽEVANJE (500)

0,00

50

ZADOLŽEVANJE

0,00

500

Domače zadolževanje

0,00

VIII.

ODPLAČILA DOLGA (550)

178.827,84

55

ODPLAČILA DOLGA

178.827,84

550

Odplačila domačega dolga

178.827,84

IX.

SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)

-21.108,39

X.

NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)

-178.827,84

XI.

NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)

-157.719,45

XII.

STANJE SREDSTEV NA RAČUNU NA DAN 31. 12. PRETEKLEGA LETA

220.113,96

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor