Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor | Smetanova ulica 30 | 2000 Maribor | T: 02 250 04 58 | M: 031 687 788 | F: 02 250 04 59 | E: info@lex-localis.info | W: www.lex-localis.info
Kontakt
Inštitut za lokalno samoupravo in javna naročila Maribor
Grajska ulica 7
2000 Maribor
T: 02 250 04 58
M: 031 687 788
F: 02 250 04 59
E: info@lex-localis.info
W: www.lex-localis.info
»
Baze podatkov
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Iskalnik po KIJZ
Založništvo
»
»
»
»
New Page 2

Na podlagi 29. in 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10- Odl. US ter 17.člena Statuta Občine Prevalje ( Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/06, 19/06-popr., 34/07) in v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave  in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04- popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05,112/05,49/06, 140/06, 9/07, 101/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10) je Občinski svet Občine Prevalje na 28. seji dne 27.5.2010 sprejel

 

ODLOK O ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU OBČINSKE UPRAVE OBČINE PREVALJE

I.       SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

S tem odlokom se določa organizacija občinske uprave Občine Prevalje (v nadaljnjem besedilu: občinska uprava), delovna področja in naloge notranjih organizacijskih enot občinske uprave, vodenje občinske uprave in notranjih organizacijskih enot, način oblikovanja strokovno-posvetovalnih teles, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev, javnost dela in način sodelovanja z  drugimi organi in organizacijami ter urejajo druga vprašanja v zvezi z delovanjem občinske uprave.

 

2. člen

            Občinska uprava opravlja v okviru pravic in dolžnosti občine kot samoupravne lokalne skupnosti naloge iz področij lastne in prenesene pristojnosti ter javnih pooblastil in druge upravne, strokovne in druge naloge na delovnih področjih, določenih s tem odlokom.

            Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, javnimi podjetji, krajevnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil.

 

II.   NOTRANJA ORGANIZACIJA IN DELOVNO PODROČJE OBČINSKE UPRAVE

 

3. člen

            Z notranjo organizacijo se določajo:

-        naziv notranjih organizacijskih enot in

-        delovno področje ter naloge notranjih organizacijskih enot.

            Notranja organizacija občinske uprave je prilagojena poslanstvu in nalogam ter poslovnim procesom, ki potekajo v občinski upravi. Zagotavljati mora:

-        strokovno, učinkovito, racionalno in usklajeno izvrševanje nalog občinske uprave,

-        zakonito, pravočasno in učinkovito uresničevanje pravic, interesov in obveznosti strank in drugih udeležencev v postopkih,

-        učinkovit notranji nadzor nad opravljanjem nalog,

-        učinkovito sodelovanje z drugimi organi in institucijami.

 

4. člen

V občinski upravi so ustanovljene naslednje notranje organizacijske enote:

-        Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo,

-        Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora,

-        Oddelek za proračun in finance,

-        Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve.

 

5. člen

Oddelek za komunalno cestno gospodarstvo opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področjih: 

-        izvajanja gospodarskih javnih služb v občini,

-        uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javna podjetja na področju gospodarskih javnih služb,

-        pridobivanja sredstev na javnih razpisih sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna na delovnem področju oddelka,

-        izvajanja javnih naročil iz delovnega področja oddelka,

-        gradnje in vzdrževanja lokalnih cest,

-        gradnje, vzdrževanja ter urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin,

-        oskrbe s pitno vodo,

-        varovanja vodnih virov, zraka, tal, gozdov, varstva pred hrupom,

-        ravnanja s komunalnimi odpadki,

-        javne snage in čiščenja javnih površin,

-        odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih odplak,

-        oskrbe s toplotno energijo in zemeljskim plinom,

-        upravljanja in vzdrževanja infrastrukturnih in drugih javnih objektov,

-        komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč,

-        izdajanja potrdil o statusu zemljišč,

-        občinskih taks,

-        pogrebne in pokopališke dejavnosti,

-        plakatiranja,

-        lokalnega cestnega in mirujočega prometa in prometne signalizacije,

-        varnostne problematike,

-        gasilstva,

-        stanovanjskega gospodarstva,

-        civilne zaščite in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,

-        ostalih zadev s področja komunalno cestnega gospodarstva.

 

6. člen

Oddelek za premoženjsko pravne zadeve in urejanje prostora opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge na področjih: 

-        pravnih, strokovnih, organizacijskih, administrativnih in tehničnih opravil za potrebe delovanja župana, občinskega sveta in njegovih delovnih teles, nadzornega odbora ter drugih občinskih organov,

-        evidentiranja, upravljanja in razpolaganja z občinskim premoženjem,

-        pisarniškega poslovanja in ravnanja z dokumentarnim gradivom,

-        kadrovskih zadev,

-        volitev in referendumov,

-        delovanja ožjih delov občine,

-        prostorskega načrtovanja,

-        priprave, izvedbe postopkov sprejemanja in izvajanja prostorskih aktov,

-        priprave programa opremljanja stavbnih zemljišč in komunalnih prispevkov,

-        prostorskega informacijskega sistema in izdajanja potrdil iz uradnih evidenc,

-        vodenje evidence sprejetih splošnih aktov in javnega objavljanja sprejetih splošnih aktov,

-        dajanja informacij javnega značaja,

-        druge naloge s področja pravno premoženjskih zadev in prostorskega načrtovanja.

 

7. člen

Oddelek za proračun in finance opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge s področja proračuna in finančnega poslovanja občine, zlasti pa :

-        pripravlja predlog proračuna in skrbi za njegovo izvrševanje,

-        pripravlja finančna poročila in zaključni račun proračuna,

-        opravlja finančno knjigovodska, računovodska in druga strokovna opravila za proračun,

-        v okviru proračuna vodi finančno poslovanje za krajevne skupnosti,

-        izračunava plače in druge prejemke za zaposlene v občinski upravi in za funkcionarje,

-        spremlja, analizira in oblikuje cene iz občinske pristojnosti in daje mnenje k oblikovanju cen iz koncesijskih razmerij,

-        spremlja in analizira davke in nadomestila iz občinske pristojnosti in v skladu z zakonom pripravlja strokovne podlage za njihovo uvedbo oziroma usklajevanje,

-        vodi in knjiži investicije,

-        pripravlja premoženjsko bilanco občine,

-        opravlja vse ostale naloge, ki po svoji naravi spadajo v področje financ.

 

8. člen

Oddelek za družbene dejavnosti in splošno gospodarske zadeve opravlja upravne, strokovne, organizacijsko-tehnične in administrativne naloge  na področjih: 

-        izobraževanja, kulture, športa, otroškega varstva, zdravstva, socialnega skrbstva, dela z mladimi,

-        priprave in vodenja investicij in investicijskega vzdrževanja  s področja oddelka,

-        uresničevanja ustanoviteljskih pravic za javne zavode s področja družbenih dejavnosti,

-        priprave programov in projektov s področja oddelka,

-        pridobivanja sredstev na javnih razpisih sofinanciranja iz evropskih skladov in državnega proračuna na delovnem področju oddelka,

-        izvajanja javnih naročil,

-        priprave razvojnih usmeritev in razvojnih programov občine,

-        strategije razvoja občine in programske usmeritve posameznih dejavnosti s področja gospodarstva in družbenih dejavnosti,

-        priprave in izvajanja programov javnih del,

-        koordinacije delovanja subjektov na področju družbenih dejavnosti in nadzor nad izvajanjem programov,

-        obrti in podjetništva, kmetijstva, turizma, trgovine in gostinstva,

-        informiranja,

-        druge naloge iz pristojnosti občine, ki po svoji naravi sodijo v to področje.

 

III.    VODENJE OBČINSKE UPRAVE IN NOTRANJIH ORGANIZACIJSKIH ENOT

 

1.      Vodenje občinske uprave

9. člen

Predstojnik občinske uprave je župan, ki predstavlja in zastopa občino ter nadzoruje, usmerja ter daje navodila za vodenje občinske uprave.

10. člen

            Občinsko upravo neposredno vodi tajnik občine, ki ga imenuje in razrešuje župan. Tajnik občine je uradnik na položajnem delovnem mestu po zakonu, ki ureja položaj javnih uslužbencev. Mandat tajnika občine traja pet let. Tajnik občine je za svoje delo odgovoren županu.

            Tajnik občine:

-        vodi, organizira ter nadzira delo občinske uprave,

-        odloča v upravnem postopku na prvi stopnji,

-        opravlja najzahtevnejše naloge občinske uprave in sodeluje v najzahtevnejših delovnih in projektnih skupinah v občini ter sodeluje pri ključnih projektih v občini,

-        organizira in koordinira delo notranjih organizacijskih enot, jim nudi neposredno strokovno pomoč ter skrbi za delovno disciplino,

-        opravlja druge organizacijske naloge v zvezi z delovanjem občinske uprave ter skrbi za sodelovanje z državnimi organi in drugimi organi na območju občine in izven nje,

-        skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske uprave,

-        opravlja druge naloge po odredbi župana.

            Tajnik občine lahko izdaja odločbe in druge akte, ki se nanašajo na uresničevanje pravic, obveznosti in odgovornosti iz delovnega razmerja javnih uslužbencev občinske uprave, če ga župan za to pooblasti.

            Tajnik občine lahko pooblasti za posamezne naloge v zvezi z vodenjem občinske uprave vodje notranjih organizacijskih enot, ki jih imenuje in razrešuje župan.

            Tajnik občine lahko za odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji pooblasti vodje notranjih organizacijskih enot ali druge javne uslužbence občinske uprave, ki izpolnjujejo pogoje za odločanje v upravnem postopku.

 

2.      Vodenje notranjih organizacijskih enot

 

11. člen

            Notranje organizacijske enote vodijo vodje oddelkov, ki jih imenuje in razrešuje župan in so za svoje delo odgovorni županu in tajniku občine.

            Vodje oddelkov opravljajo svoje delo na uradniškem delovnem mestu na položaju.

 

12. člen

Vodja notranje organizacijske enote načrtuje, organizira, usmerja in nadzoruje opravljanje dela v notranji organizacijski enoti ter sodeluje in usklajuje delo z drugimi notranjimi organizacijskimi enotami, po pooblastilu tajnika občine odloča o zadevah iz delovnega področja posamezne notranje organizacijske enote, opravlja najzahtevnejše strokovne naloge v notranji organizacijski enoti in sodeluje z drugimi vodji notranjih organizacijskih enot in odgovarja za stanje na svojem delovnem področju.

13. člen

Javni uslužbenci občinske uprave opravljajo naloge, določene z zakoni in drugimi predpisi, statutom občine, odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave in aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi Občine Prevalje, v skladu s pristojnostmi in pooblastili, ki jih za opravljanje posameznih nalog določajo zakoni in drugi predpisi ter po navodilih tajnika občine oziroma vodje notranje organizacijske enote. Za svoje delo so odgovorni tajniku občine oziroma vodji notranje organizacijske enote, disciplinsko in odškodninsko pa županu.

 

3.      Kolegij, delovne in projektne skupine

 

14. člen

            V občinski upravi se kot posvetovalno telo župana oblikuje kolegij, ki obravnava pomembnejša vprašanja z delovnega področja občinske uprave. Kolegij župana sestavljajo župan, podžupan, tajnik občine in vodje notranjih organizacijskih enot. Po potrebi sodelujejo na sejah kolegija tudi drugi javni uslužbenci, ki so na sejo povabljeni.

            Kolegij sklicuje župan, v njegovi odsotnosti pa tajnik občine. Kolegij se sklicuje po potrebi, vendar pa najmanj enkrat na mesec.

15. člen

Za naloge v občinski upravi, ki zahtevajo sodelovanje več javnih uslužbencev oziroma sodelovanje javnih uslužbencev različnih strok in stopenj znanja iz različnih notranjih organizacijskih enot, lahko župan ustanovi delovne skupine ali druge oblike sodelovanja. S sklepom o ustanovitvi se določijo sestava delovne skupine, vodja delovne skupine, pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, naloge, rok za izvedbo naloge, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

 

16. člen

            Za izvedbo nalog, ki zahtevajo posebno obravnavo ali posebno strokovnost in jih javni uslužbenci občinske uprave ne morejo opraviti sami, lahko župan ustanovi delovno ali projektno skupino ter sklene pogodbo z ustreznimi zunanjimi izvajalci za čas trajanja naloge.

            S sklepom o ustanovitvi projektne skupine se določi sestava, vodja projektne skupine, pooblastila, pristojnosti in odgovornosti, naloge, roki za izvedbo nalog, sredstva in drugi pogoji za njeno delo.

 

IV.     ODLOČANJE O UPRAVNIH STVAREH

 

17. člen

            Občina odloča s posamičnimi akti o posameznih stvareh iz lastne pristojnosti in iz prenesene državne pristojnosti v upravnem postopku.

            O upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi stopnji pa župan. Če ni z zakonom drugače določeno.

            Za odločanje v upravnih zadevah na prvi stopnji so lahko pooblaščeni javni uslužbenci v skladu z 10. členom tega odloka.

18. člen

            O pritožbah zoper posamične akte iz izvirne pristojnosti občinske uprave odloča župan. Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor.

            O pritožbah zoper posamične akte, ki jih v zadevah iz državne prenesene pristojnosti na prvi stopnji izdaja občinska uprava, odloča državni organ, določen z zakonom.

            O izločitvi tajnika občine, vodje notranje organizacijske enote ali drugega javnega uslužbenca v občinski upravi, odloča župan, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

            O izločitvi župana odloča občinski svet, ki v primeru izločitve o stvari tudi odloči.

            O izločitvi uradne osebe v zadevah iz prenesene državne pristojnosti na občino odloči pristojno ministrstvo, ki določi drugo uradno osebo.

 

V.    JAVNOST DELA

19. člen

            Javnost dela občinske uprave se zagotavlja z uradnimi sporočili ter dajanjem informacij preko sredstev javnega obveščanja, posredovanjem informacij javnega značaja v svetovni splet v skladu z veljavno zakonodajo, novinarskimi konferencami, z udeležbo na konferencah, okroglih mizah in drugih oblikah sodelovanja s predstavniki sredstev javnega obveščanja oziroma na drug ustrezen način, ki omogoča javnosti, da se seznani z delom občinske uprave.

            Uradna sporočila za javnost, informacije, obvestila, pojasnila in druge podatke v smislu prejšnjega odstavka, daje predstavnikom sredstev javnega obveščanja župan, po njegovem pooblastilu pa tudi podžupan, tajnik občine ali drug javni uslužbenec v občinski upravi.

 

VI.     SODELOVANJE Z DRUGIMI ORGANI IN ORGANIZACIJAMI

 

20. člen

            Pri opravljanju svojih nalog občinska uprava sodeluje z občinskimi upravami drugih občin, nosilci javnih pooblastil, državnimi organi, zavodi, podjetji, krajevnimi skupnostmi ter drugimi organizacijami z izmenjavo mnenj in izkušenj ter podatkov in obvestil ter preko skupnih delovnih teles.

            Občinska uprava lahko v soglasju z županom naroči izdelavo in izvajanje nekaterih strokovnih del in nalog zunanjim sodelavcem.

 

VII.   PREHODNE IN KONEČE DOLOČBE

 

21. člen

            Glede uveljavljanja pravic, obveznosti in odgovornosti javnih uslužbencev občinske uprave, ki niso urejene s tem odlokom, se uporabljajo določbe zakonov in drugih predpisov, ki urejajo delovna razmerja in sistem javnih uslužbencev v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.

            Ta odlok je podlaga za izdajo akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Prevalje,  s katerim se določajo delovna mesta ter razporeditev javnih uslužbencev na ustrezna delovna mesta oziroma za drugo odločitev o pravicah in obveznostih.

 

22. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Prevalje (Uradni list RS, št. 15/99, 28/2002).

 

23. člen

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.

 

Številka: 030-0001/2010-06

Prevalje, dne 27.5.2010

 

 

Občina Prevalje

 

Župan dr. Matic TASIČ, l.r.

 

Uporabnik
Vzorci občinskih aktov
»
»
»
Naročništvo
»
»
»
»
  ©2018 | www.lex-localis.info | Inštitut za lokalno samoupravo, javne službe in javno-zasebno partnerstvo Maribor